PROGRAMY UNIJNE I KRAJOWE

                            baner z logami: od lewej Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, na środku flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska. po prawej napis Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i flaga Unii Europejskiej                        

                                                  „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19”

                                                                       Projekt „Cyfrowa Gmina”

W dniu 24 stycznia 2022r. Wójt Gminy Augustów Zbigniew Buksiński podpisał ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa reprezentowanym przez Panią Maję Wolnik Głównego Specjalistę umowę o powierzenie grantu po numerze 3207/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

 

Celem głównym (strategicznym) grantu jest: zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

Cel główny projektu osiągnięty zostanie w wyniku realizacji niżej wymienionych działań (celów szczegółowych):

-zakup i wdrożenie systemu do zarządzania procesem dydaktycznym,
-zakup i wdrożenie Systemu zdalnej sesji,
-zakup strony internetowej gminy i jednostkom podległym,
– zakup stacji roboczych,
-przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu: 202.260 zł, w tym dofinansowanie Funduszy Europejskich -POPC: 202.260 zł
Wkład własny gminy Augustów:  0 zł.
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: 30 września 2023 r.