Podsumowanie Kursu Komputerowego CYFROWY SENIOR

Uroczystość podsumowująca Kurs Komputerowy CYFROWY SENIOR  odbyła się 30.08.2022r. w Parku Naukowo Technologicznym w Suwałkach.

W wydarzeniu integracyjnym uczestniczyli seniorzy z powiatu suwalskiego i augustowskiego. Seniorzy z Boru, Gabowych Gradów, Netty Folwark oraz Netty Pierwszej otrzymali certyfikaty ukończenia kursu oraz podziękowania za udział w projekcie. Organizatorzy skierowali, także podziękowania Wójtowi Gminy Augustów i Filii Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Borze oraz Netcie Folwark, za włączenie się w realizację projektu.

Projekt  zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1.  Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt pn. „Cyfrowy Senior” realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób w różnym wieku, głównie osób 65+ w obszarze kompetencji cyfrowych, poprzez  działania szkoleniowe i animacyjne na terenie województwa podlaskiego. Efektem realizacji projektu będzie włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego, rozwój kompetencji cyfrowych, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.