Sprawozdanie z wykorzystania pomocy finansowej udzielonej Gminie Augustów przez Województwo Podlaskie.

3 listopada 2017

Urząd Gminy Augustów informuje, że w ramach zawartej umowy w dniu 25 maja 2017 roku nr DIT-II.3031.75.2017 pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Augustów w związku z Uchwałą Nr XXXV/327/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku Gmina Augustów otrzymała pomoc finansową w wysokości 2.500,00 złotych na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

więcej >>

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

16 października 2017

W sprawie „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

więcej >>