„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

30 sierpnia 2023

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że rozpoczęto wypłatę kolejnego dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów tzw. „czternastej emerytury”.

Aby otrzymać kolejne dodatkowe świadczenie w 2023  r., należy spełnić dwa warunki:

 • być czynnym emerytem lub rencistą, czyli mieć prawo do jednego z niżej wymienionych świadczeń w dniu 31 sierpnia 2023 r.
 • nie przekroczyć ustalonego w roku progu dochodowego.

 „Czternasta emerytura” przysługuje osobom, które w dniu 31 sierpnia 2023 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

 • emerytury rolniczej,
 • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty rodzinnej,
 • okresowej emerytury rolniczej
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

„Czternasta emerytura” będzie wypłacona z urzędu i nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków.

Uprawnieni świadczeniobiorcy otrzymają niniejsze świadczenie we wrześniowych terminach płatności, którymi są 10, 15 i 25 dzień miesiąca.

W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone przez KRUS 20 września 2023 r.

 „Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:

 • 2.650 zł – jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty nie przekracza kwoty 2.900 zł,
 • 2.650 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości przysługującej emerytury/renty, a kwotą 2.900 zł – jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty przekracza kwotę 2.900 zł.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń.

Poza podatkiem dochodowym i składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytury” nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

W Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku prawo do dodatkowego świadczenia przysługuje ok. 69.400 świadczeniobiorcom.

Od tego roku „czternasta emerytura” jest świadczeniem stałym.

Szanowni Państwo

29 sierpnia 2023

do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 5 ha użytków
rolnych) mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw
realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2023-2027. Z uwagi na krótki termin, jaki pozostał na złożenie w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa żądania przyznania tego wsparcia, zwracam
się z uprzejmą prośbą o wsparcie w upowszechnieniu informacji na temat tego
programu.
Poniżej przekazuję informacje do wykorzystania w przedmiotowym zakresie.
W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania
płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór
prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać
przyznana rolnikom:

 • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
 • którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników).

21 sierpnia 2023

[Plakat na zielonym tle, motyw kłosów, chleba oraz maki, ciemnozielone tło]Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego zaprasza na Dożynki Wojewódzkie, II Podlaski Festiwal KÓŁ Gospod0 Wiejskich i Produktu Lokalnego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w WasilkowieKiedy?: 10 września 2023 r. 10:00 Liturgia w soborze katedralnym pw..św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku 11:00 Msza święta w Archikatedrze 14:30 Białostockiej -Przejazd delegacji z wieńcami dożynkowymi do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie 13:00 Uroczyste rozpoczęcie Dożynek Wojewódzkich 14:00 Rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023" 14:30 Część artystyczna: Obrzęd dożynkowy w wykonaniu LZPIT „Skowronki"- Warszawska Kapela z Targówka - Występy zespołów folklorystycznych: Malwianki ze Studzianek, Dąbrówka z Dąbrówek, Jarzębina, ...kolej na tapianki!, Hetmanki, Zabuzaki, Wrzosy Gwiazdy wieczoru 17:30 Focus 18:30 Masters 20:00 Lady Pank Ponadto - Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2023 w województwie podlaskim - Konkursy na najpiękniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich i najciekawsze stoisko producentów produktu lokalnego województwa podlaskiego - Jarmark produktów lokalnych - Atrakcje dla dzieci - Stoiska pokazowe rzemiosła i twórczości ludowej - Mleczna uczta! Spotkania informacyjno-promocyjne Logotyp patronatu honorowego: Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiLogotypy organizatorów: Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Starosta Powiatu Białostockiego, Burmistrz WasilkowaLogotypy organizatorów wspierających: Europejskie Dni Dziedzictwa, Krajowy Ośodek Wsparcia Rolnictwa, Agrocentrum, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietpowie, Podlaska Izba Rolnicza

17 sierpnia 2023

                                                                                                                                        Augustów, dnia 11.08.2023 r.

 

AB-I.6740.1.22.2023

 

                                                                                          OBWIESZCZENIE

                                                                o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 162)

 

                                                                                             zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 14.07.2023 r., sprostowanego dnia 04.08.2023 r. Zarządu Powiatu Augustowskiego reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1187B Topiłówka – Mazurki” w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,50 – 6,40 m z poboczami o szerokości 1,00 m, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, wykonania odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych otwartych wraz z przepustami pod zjazdami oraz oczyszczenia i pogłębienia istniejących rowów przydrożnych, przebudowy drogi gminnej 102656B i 102655B, przebudowy sieci telekomunikacyjnej, przebudowy istniejących przepustów betonowych i budowa nowych przepustów pod jezdnią oraz wycinki drzew kolidujących z inwestycją. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 173/1, 172/1, 173/2, 172/2 obręb Topiłówka, oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Mazurki:

29/7 o powierzchni 0,0178 ha (z podziału dz. 29/2 na dz. nr 29/7, 29/8 i 29/9),

29/8 o powierzchni 0,0739 ha (z podziału dz. 29/2 na dz. nr 29/7, 29/8 i 29/9),

29/5 o powierzchni 0,1083 ha (z podziału dz. 29/1 na dz. nr 29/5 i 29/6),

20/3 o powierzchni 0,0114 ha (z podziału dz. 20/1 na dz. nr 20/3 i 20/4),

15/7 o powierzchni 0.,0334 ha (z podziału dz. 15/4 na dz. nr 15/7 i 15/8),

15/9 o powierzchni 0,0372 ha (z podziału dz. 15/6 na dz. nr 15/9 i 15/10),

21/7 o powierzchni 0,0627 ha (z podziału dz. 21/2 na dz. nr 21/7 i 21/8),

21/9 o powierzchni 0,0298 ha (z podziału dz. 21/5 na dz. nr 21/9 i 21/10),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu nr ewid.:

– 69 obręb Mazurki w celu przebudowy drogi gminnej 102656B w zakresie budowy skrzyżowania drogowego, budowy przepustu pod jednią, profilowania skarp korpusu drogowego mi odtworzenia poboczy jezdni;

– 29/3 i 29/4 obręb Mazurki w celu budowy przepustu pod drogą gminną oraz wykonania profilowania skarp korpusu drogowego i odtworzenia poboczy jezdni;

– 8/1, 7/1 obręb Mazurki i 305, 173/3 obręb Topiłówka w celu rozbiórki korpusu drogowego oraz rekultywacji terenu i przywrócenia użytku gruntowego;

– 314/2 obręb Topiłówka w celu przebudowy drogi gminnej 102655B w zakresie budowy skrzyżowania drogowego, wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni bitumicznej, wykonania chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,4 m, wykonania odwodnienia drogowego z elementów prefabrykowanych i odtworzenia poboczy jezdni;

oraz na działkach nr ewid. 68 obręb Mazurki i nr ewid. 304 Topiłówka, które zostaną przejęte w całości i staną się własnością Powiatu Augustowskiego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz w prasie lokalnej Przegląd Powiatowy w Augustowie. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 17.08.2023 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 17.08.2023 r. do 31.08.2023 r..

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1500  w terminie do dnia 07.09.2023 r.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Badania ankietowe

16 sierpnia 2023

 

Udział w badaniach rolniczych oraz spisach powszechnych jest obowiązkowy.

W przypadku badań statystycznych obowiązkowych, ustawa o statystyce publicznej przewiduje możliwość zastosowania grzywny za niewypełnienie obowiązku przekazania danych na potrzeby statystyki publicznej (art. 57 i 58).

Więcej informacji o badaniach ankietowych na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Ułatwienia dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa

16 sierpnia 2023

Rolnicy, którzy posiadają małe gospodarstwa o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok, mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania, wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r., za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus), skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Takie oświadczenie będzie można wycofać do 31sierpnia br.

Więcej informacji oraz broszura do pobrania pt. „Płatność dla małych gospodarstw”

znajdują się na stronie MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosc-dla-malych-gospodarstw-zamiast-platnosci-bezposrednich–sprawdz-czy-to-sie-oplaca

oraz na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Rolniku zapytaj swojego doradcę w powiatowym biurze o 

Płatność dla małych gospodarstw i skorzystaj

Internetowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

16 sierpnia 2023

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 r. organizuje Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego celem jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Współorganizatorami tegorocznej edycji są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem Strategicznym przedsięwzięcia jest AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Telewizja Interaktywna AgroNews, jako patron medialny Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, na portalu: agronews.com.pl ogłosiła Internetowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023”.

Spośród 16 gospodarstw rolnych zakwalifikowanych do etapu centralnego, wybranych przez wojewódzkie komisje konkursowe, internauci wybiorą najbezpieczniejsze ich zdaniem gospodarstwo rolne. W tym roku partnerem strategicznym Internetowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023” po raz kolejny została firma Generali Agro.

Na uczestniczące w Konkursie gospodarstwa będzie można oddawać głosy od 10 sierpnia do 17 września 2023 roku. System informatyczny zarejestruje tylko 1 głos z jednego komputera.

Zwycięzca Konkursu internetowego otrzyma nagrody ufundowane przez organizatorów plebiscytu – voucher do SPA dla dwóch osób od platformy internetowej AgroNews.com.pl  i  voucher od Generali Agro na asortyment do prac w gospodarstwie rolny.

WŁĄCZENIE SYREN ALARMOWYCH W DNIU 01.08.2023 r., W CELU UPAMIĘTNIENIA 79 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

31 lipca 2023

Szanowni Państwo,

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2023 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe – sygnał ciągły na okres 1 minuty, w celu upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

27 lipca 2023

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

– oferowanej ceny usługi i produktu,

– oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

– oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

KRUS informuje …

26 lipca 2023

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz  informuje, że z dniem 1 sierpnia 2023 r. na platformie GOV.PL uruchomiona zostanie nowa strona internetowa KRUS, dostępna pod adresem: www.gov.pl/krus.

Na nowej witrynie rolnicy znajdą wszystkie informacje z zakresu zabezpieczenia społecznego rolników, które były dostępne na dotychczasowej stronie.

Wraz z uruchomieniem portalu www.gov.pl/krus strona internetowa Kasy pod adresem – www.krus.gov.pl – przestanie być dostępna.

Szanowni Państwo,

19 lipca 2023

Zwracamy się uprzejmie z prośbą o zamieszczenie na stronie Urzędu poniżej załączonej informacji o bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
Kurs znakarza szlaków turystycznych PTTK 2023

Biuro Zarządu Głównego PTTK oraz Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK organizują w terminie 28 – 30 lipca 2023 r. bezpłatny kurs na uprawnienia znakarza szlaków turystycznych PTTK, który odbędzie się w Wólce Nadbużnej gmina Siemiatycze woj. podlaskie.

Kurs odbywa się w ramach projektu „Szkolenie znakarzy szlaków turystycznych PTTK” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Organizator pokrywa koszty pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) a nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podpisanie umowy wolontariatu z oddziałem PTTK w ramach, której znakarz będzie pracował 20 godzin przy działaniach związanych z administrowaniem szlakami prowadzonymi przez oddział PTTK.

Znakarzem może zostać członek PTTK, który ukończył 18 lat, posiada odznakę OTP w stopniu małym srebrnym, odznacza się znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień oraz posiada rekomendację administrującego szlakami Oddziału PTTK. Regulamin znakarza szlaków turystycznych PTTK znajduje się na stronie https://ktpzg.pttk.pl w zakładce – szlaki.

Niezbędne dokumenty: zgłoszenie na kurs, rekomendację oddziału PTTK oraz umowę wolontariatu z oddziałem, prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres email : marek.lygas@pttk.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2023 r.

Informacje o darmowym kursie i niezbędne pliki do pobrania znajdują się tutaj:
https://www.pttk.pl/o-nas/o-nas-o-pttk/o-nas-o-pttk-aktualnosci/767-kurs-znakarza-szlakow-turystycznych.html

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na kurs.

O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnik zostanie powiadomiony oddzielnym mailem. Liczba miejsc jest ograniczona do 35 osób.

Na kurs przywozimy oryginały dokumentów:
1. Rekomendacja oddziału
2. Umowa wolontariatu z oddziałem
3. Zgłoszenie kandydata

—-
Z uszanowaniem,
Dział Programowo-Promocyjny
Biuro Zarządu Głównego
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

OGŁOSZENIE-oferta realizacji zadania publicznego pn. Obóz harcerski „Sucha Rzeczka 2023”

19 lipca 2023

                                                                                                                       Augustów, 19.07.2023r.

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 571, ze zm.) Wójt Gminy Augustów informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej http://bip.ug.auuustow.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Obóz harcerski „Sucha Rzeczka 2023”, złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białystok, ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok.

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Augustów wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do dnia 27 lipca 2023r. pocztą elektroniczną na adres gmina- augustowffigmina-augustow.eu lub pisemnie na adres:

Urząd Gminy Augustów

Ul. Mazurska lc,

16-300 Augustów.

W każdym przypadku decyduje data wpływu uwagi dotyczącej oferty złożonej w Urzędzie Gminy Augustów.

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                         Zbigniew Buksiński

 

Oferta na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

18 lipca 2023

Zbliża się kolejna fala upałów, uwaga na zwierzęta!
Wysokie temperatury są zagrożeniem nie tylko dla zdrowia ludzi, ale także dla zwierząt.
Odwodnienie, poparzenia, udar to tylko niektóre z zagrożeń, które wynikają z niewłaściwej opieki nad zwierzęciem latem. Szczególnie w trudnych warunkach są zwierzęta żyjące na uwięzi, pozostawione same sobie, często bez kropli wody zdatnej do picia. Buda, która stoi na otwartym słońcu i jest pokryta blachą nagrzewa się i temperatura w środku sięga nawet 70*C. Metalowy łańcuch rozgrzewa się do podobnych temperatur i może powodować poparzenia na skórze zwierzęcia. Dlatego apelujemy, żeby latem zwrócić jeszcze większą uwagę na zwierzęta! Nie mamy żadnej wątpliwości, że najlepszym dla zwierzęta jest stała obecność przy nim.
Natomiast jeśli zwierzę przebywa na zewnątrz powinno mieć stworzone odpowiednie warunki.
Zwierzę musi mieć stały dostęp do wody zdatnej do picia. Nie zapomnij jej wymieniać. Jeśli pies wylewa wodę, przytwierdź naczynie. Miejsce do schronienia powinno być zacienione. Jeśli pies przebywa w budzie, powinna być odizolowana, pokryta papą lub drewnem. Blacha i wszystkie inne metalowe przedmioty nagrzewają się do wysokich temperatur i mogą powodować poparzenia. Jeśli pies przebywa w ogrodzonej przestrzeni, pamiętajmy, aby wielkość kojca była dostosowana do wielkości psa. Pies powinien móc się swobodnie poruszać oraz mieć miejsce do egzystencji. W Ustawie o ochronie zwierząt ustawodawca wskazał, że pies na uwięzi nie może być dłużej niż 12 godzin na dobę a uwięź nie może być krótsza niż 3 metry. Nie ma wątpliwości jednak, że najlepiej zrezygnować z tego rozwiązania Niezapewnienie odpowiedniego pomieszczenia chroniącego psa przed upałami oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia jest wykroczeniem. Grozi za ten czyn kara aresztu albo grzywny (art. 37 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt).
Jeżeli na stałe utrzymujesz psa w warunkach zagrażających jego zdrowiu a nawet życiu lub powodującym cierpienie jest to przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za ten czyn kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust.2 pkt 17 i 19 ustawy o ochronie zwierząt).