Uroczyste otwarcie inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład

4 października 2022

30 września 2022 roku, przed Świetlicą Wiejską w Turówce, oficjalnie otwarto inwestycję zrealizowaną w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza ( PROMESA Nr 01/2021/1934/Polski Lad).

W uroczystości wzięli udział: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej  – Jarosław Zieliński, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Maciej Borzyszkowski, Wójt Gminy Augustów – Zbigniew Buksiński, Przewodnicząca Rady Gminy Augustów – Ewa Frąckiewicz, Radni i Sołtysi Gminy Augustów, Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żarnowe Drugim – ks. Dariusz Drężek, przedstawiciele firmy: Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego  Spółka Akcyjna w Suwałkach, wykonującej inwestycję  oraz mieszkańcy gminy Augustów.

Inwestycja dotyczyła wykonania zadania pn. : „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Stare – Turówka – Żarnowo Trzecie gm. Augustów” tj.:

– Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102628B Rutki Stare – Turówka  dł.2,4 km;

– Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102628B Rutki Stare – Turówka  dł. 0,7 km;

– Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102634B Żarnowo III – Turówka  dł. 2,6 km;

– Przebudowa drogi gminnej nr 102633B Żarnowo III – kol. Jeziorki  dł. 1,4 km.

Łącznie wykonano drogę o długości 7,1 km.

Łącza wartość inwestycji to 4 087 841,27 w tym:

dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 3 800 000,00 zł.

Roboty budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Suwałkach w okresie od 10.05.2022r. do 26.08.2022r.

20 września 2022

                                                                                                                                                    Augustów, dnia 16.09.2022 r.

AB-I.6740.1.50.2022

                                                                             OBWIESZCZENIE

                                                          o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176)

                                                                                 zawiadamiam

że na wniosek z dnia 18.08.2022 r., sprostowanego dnia 14.09.2022r. Wójta Gminy Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa drogi gminnej w m. Osowy Grąd od granicy działki o nr geod. 551 do drogi powiatowej Nr 1220B” w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej szerokości jezdni 3,50-5,00 m z poboczami szerokości 0,75 m, budowy nowych przepustów drogowych, budowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy sieci uzbrojenia technicznego terenu (sieć telekomunikacyjna), przebudowy kolidującego hydrantu, zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, rozbiórki przepustu drogowego, wycinki drzew kolidujących z projektowaną drogą. Inwestycja usytuowana będzie na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Czarnucha:

39/4 o powierzchni 0,1216 ha (z podziału dz. 39/1 na dz. nr 39/3, 39/4 i 39/5),

38/5 o powierzchni 0,0032 ha (z podziału dz. 38/4 na dz. nr 38/5 i 38/6),

obręb Osowy Grąd:

41/2 o powierzchni 0,2429 ha (z podziału dz. 41 na dz. nr 41/1, 41/2 i 41/3),

40/5 o powierzchni 0,2155 ha ( z podziału dz. 40/2 na dz. nr 40/5 i 40/6),

40/3 o powierzchni 0,0466 ha (z podziału dz. 40/1 na dz. nr 40/3 i 40/4),

39/1 o powierzchni 0,0550 ha (z podziału dz. 39 na dz. nr 39/1 i 39/2),

38/1 o powierzchni 0,0552 ha (z podziału dz. 38 na dz. nr 38/1 i 38/2),

37/3 o powierzchni 0,0371 ha (z podziału dz. 37/1 na dz. nr 37/3 i 37/4),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

obręb Czarnucha:

 • – 38/6 (z podziału działki nr 38/4), 39/3 (z podziału działki nr 39/1), 39/5 (z podziału działki nr 39/1) w celu dowiązania
 • wysokościowego zjazdu, budowa przepustu,
 • – 527 w celu połączenia z drogą powiatową

obręb Osowy Grąd:

– 37/4 (z podziału działki nr 37/1), 40/4 (z podziału działki nr 40/1) w celu dowiązania wysokościowego zjazdu,

– 38/2 (z podziału działki nr 38), 40/6 (z podziału działki nr 40/2), 41/1 (z podziału działki nr 41), 41/3 (z podziału działki nr 41) w celu dowiązania wysokościowego zjazdu, budowa przepustu,

– 39/2 (z podziału działki nr 39) w celu budowy przepustu

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz w prasie lokalnej Przegląd Powiatowy w Augustowie. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 20.09.2022 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 20.09.2022 r. do 04.10.2022r..

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1500  w terminie do dnia 11.10.2022 r.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

20 września 2022

                                                                                                                                          Augustów, dnia 16.09.2022 r.

AB-I.6740.1.49.2022

                                                                                       OBWIESZCZENIE

                                                          o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176)

                                                                                           zawiadamiam

że na wniosek z dnia 18.08.2022 r., sprostowanego dnia 14.09.2022r. Wójta Gminy Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej na działce nr geod. 196 i jej budowa do drogi powiatowej nr 1220B w m. Osowy Grąd” w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej szerokości jezdni 3,50-4,10 m z poboczami szerokości 0,75 m, budowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych, wycinki drzew kolidujących z projektowaną drogą. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 196 obręb Osowy Grąd, oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Czarnucha:

45/7 o powierzchni 0,3193 ha (z podziału dz. 45/2 na dz. nr 45/6, 45/7 i 45/8),

obręb Osowy Grąd:

70/1 o powierzchni 0,0078 ha (z podziału dz. 70 na dz. nr 70/1 i 70/2),

64/3 o powierzchni 0,0005 ha ( z podziału dz. 64/2 na dz. nr 64/3 i 64/4),

68/3 o powierzchni 0,0076 ha (z podziału dz. 68/2 na dz. nr 68/3 i 68/4),

69/3 o powierzchni 0,0176 ha (z podziału dz. 69/2 na dz. nr 69/3 i 69/4),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

obręb Czarnucha:

– 45/6 (z podziału działki nr 45/2), 45/8 (z podziału działki nr 45/2) w celu dowiązania wysokościowego zjazdu

– 527 w celu połączenia z drogą powiatową

obręb Osowy Grąd:

– 64/4 (z podziału działki nr 64/2), 70/2 (z podziału działki nr 70), 64/1 w celu dowiązania wysokościowego zjazdu,

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz w prasie lokalnej Przegląd Powiatowy w Augustowie. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 20.09.2022 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 20.09.2022 r. do 04.10.2022r..

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1500  w terminie do dnia 11.10.2022 r.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

 

19 września 2022

Plakat wydarzenia organizowanego pod nazwą " święto jesieni". "Święto jesieni 25 września 2022r. niedziela godz. 12.30 plac przy Centrum Kultury w Żarnowie śerdecznie Zapraszamy"

KRUS informuje …

14 września 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje,
że zgodnie z uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 31 sierpnia
2022 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika
w IV kwartale 2022 r.
wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informuje, że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi
1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2022 r. wynosi 108,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12 % emerytury podstawowej, tj. 130,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 260,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 390,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 521,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

 1. rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2022 r, upływa z dniem
  31 października 2022 r.
 2. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

 

14 września 2022

                                                                                                                 Augustów, dnia 14 września 2022 r.

AK.6151.1.1.2022

 

                                                                                       OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.)

                                                                                  Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Batalion” w Augustowie na sezon 2022/2023.

Terminarz polowań stanowi załącznik do obwieszczenia

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

                                                                                                                                            Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                                                 Zbigniew Buksiński

Terminarz polowań

Zaproszenie na XXXII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 16 września 2022r. (piątek) o godzinie 10:00.

9 września 2022

                                                                                   OBWIESZCZENIE

                                                         PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                                 z dnia 8 września 2022 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 16 września 2022 r. /piątek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 28 lipca 2022 r. do 16 września 2022 roku.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca Uchwałę nr XXX/297/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;

b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnucha-I, w gminie Augustów;

c) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjno – usługowej we wsi Kolnica, w gminie Augustów;

d) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;

e) zmieniająca uchwałę Nr XXVI/256/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego  prowadzonych na terenie Gminy Augustów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

f) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;

 1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Wolne wnioski.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz


Załączniki:

Obwieszczenie o XXXII sesji w dniu 16.09.2022 r.

Projekt uchwały nr XXXII_2022 w spr. zmiany uchwały nr XXVI_256_2021

Projekt Uchwały nr XXXII_2022_program GKRPA i uzależń.behawioraln_zmiana

UCHWAŁA NR XXXII_2022 rozpatrzenie petycji dot. młodzieżowej rady

Plan Kolnica

Plan Czarnucha
 

Podsumowanie Kursu Komputerowego CYFROWY SENIOR

6 września 2022

Uroczystość podsumowująca Kurs Komputerowy CYFROWY SENIOR  odbyła się 30.08.2022r. w Parku Naukowo Technologicznym w Suwałkach.

W wydarzeniu integracyjnym uczestniczyli seniorzy z powiatu suwalskiego i augustowskiego. Seniorzy z Boru, Gabowych Gradów, Netty Folwark oraz Netty Pierwszej otrzymali certyfikaty ukończenia kursu oraz podziękowania za udział w projekcie. Organizatorzy skierowali, także podziękowania Wójtowi Gminy Augustów i Filii Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Borze oraz Netcie Folwark, za włączenie się w realizację projektu.

Projekt  zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1.  Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt pn. „Cyfrowy Senior” realizowany jest przez Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób w różnym wieku, głównie osób 65+ w obszarze kompetencji cyfrowych, poprzez  działania szkoleniowe i animacyjne na terenie województwa podlaskiego. Efektem realizacji projektu będzie włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego, rozwój kompetencji cyfrowych, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

GMINA AUGUSTÓW OTRZYMAŁA WSPARCIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA”

5 września 2022

po lewej stronie flaga Polski, a po prawej stronie godło Polski

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2022 r. Gmina Augustów otrzymała wsparcie finansowe      w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 31.800,00 zł, wkład własny rzeczowy Gminy wynosi 7.950,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 39.750,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Gmina Augustów złożyła wniosek o dofinansowanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty działającego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego. W  wyniku rozstrzygnięcia  do dofinansowania       z terenu Gminy Augustów została zakwalifikowana:

– Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie– kwota wsparcia finansowego wynosi 31.800,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 7.950,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 39.750,00 zł.

Plakat informacyjny projektu z flagą Polski oraz godłem. Pod spodem napis" DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI Nazwa zadania Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. DOFINANSOWANIE 31 800 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 39 750 zł"

 

 

 

 

 

 

„By ocalić świat od dewastacji!” to projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Rutkach Starych w ramach programu Erasmus+.

26 sierpnia 2022

W okresie od 1 sierpnia 2021 do 31 lipca 2022 braliśmy udział w działaniach projektowych w ramach programu ERASMUS+ mających na celu kształtowanie działań proekologicznych, które zapobiegną degradacji środowiska naturalnego i zapewnią nam, młodym ludziom, możliwość doświadczania naturalnego, czystego świata. Prócz członków naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Rutkach, uczestnikami projektu byli nasi rówieśnicy z Litwy, działający w Salcininku rajono savivaldybes kulturos centras w Salcinkai.

Chcieliśmy rozpoznać stan środowiska naturalnego w obu krajach, poznać nowoczesne działania wspierające ochronę środowiska, znaleźć własne metody budowania postaw proekologicznych i opracować materiały edukujące w zakresie ekologii zachęcające do działań proekologicznych. Interesuje nas los naszej Zielonej Planety, jesteśmy pełni entuzjazmu dla wolontariatu i szerzenia świadomości ekologicznej w naszych społecznościach.

Choć łączy nas troska o stan naszej planety, a przyświeca nam wspólne hasło „To protect the World from devastation!”, to dzielą nas różnice języka i kultur. W ramach działań projektowych uczestniczyliśmy w zajęciach rozwijających znajomość języka angielskiego, aby móc lepiej komunikować się w naszym międzynarodowym zespole, a także móc poznawać źródła dotyczące ekologii w języku angielskim.

W dniach 22-29 stycznia 2022 nasze grupy spotkały się podczas wyjazdu uczestników projektu do Murzasichle. Pierwszy dzień to wzajemne poznanie, ustalenie regulaminu i zasad współpracy, a wszystko to w formie naszych samodzielnych, aktywnych działań. Pomogły nam w tym tzw. energizery, czyli integracyjne, radosne zabawy na rozruszanie. Tak przygotowani ruszyliśmy w teren, aby poznać lokalną społeczność i dzięki ankiecie oraz wywiadom rozpoznać problemy środowiska naturalnego Tatr oraz podejmowane w celu jego ochrony działania. Wyniki opracowaliśmy pod kątem tworzenia propozycji rozwiązań dla pojawiających się problemów ekologicznych i ich eliminacji. Pomogły nam w tym spotkania z liderem ekologii, przewodnikiem tatrzańskim, który pokazał nam stan tatrzańskiego środowiska naturalnego i jego unikalne bogactwo.

Niezwykłym przeżyciem dla każdego młodzieżowego ekologa była wizyta w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nowoczesne, interaktywne zasoby centrum to kopalnia inspiracji dla podejmowania działań proekologicznych i uświadamiania wagi każdego naszego działania wpływającego na środowisko – pozytywnie lub negatywnie. Mieliśmy też okazję zobaczyć wiele atrakcji turystycznych wykonanych z naturalnego materiału – labirynt, zamek, rzeźby ze śniegu. Uświadomiło nam to, iż korzyść dla człowieka nie musi oznaczać krzywdy dla zwierząt czy natury. Zaintrygowani, poszliśmy tym tropem i stworzyliśmy Ekoludki, wazony, ozdobne pojemniki,  torby i wyjątkowe dekoracje w całości z materiałów odpadowych, dając im drugie życie pod hasłem „lesswaste”. Wszystko metodą DIY – do it yourself, czyli zrób to sam. Na zakończenie odbył się happening prezentujący nasze działania i promujący postawę eko wśród lokalnej społeczności.

Podczas naszych działań doskonale sprawdzały się metody warsztatowe, podczas których udało nam się wypracować wiele wspólnych, codziennych rozwiązań dla poszerzenia świadomości ekologicznej i większej odpowiedzialności za codzienne ekologiczne wybory. Przy okazji ćwiczyliśmy niezwykle ważne w nowoczesnym świecie umiejętności komunikacji, dyskusji, rozwiązywania problemów i wymiany informacji. Podczas tych kilku wspólnie spędzonych dni staraliśmy się poznać wzajemnie nasze kultury. Młodzież litewska przygotowała dla nas prezentacje swoich tradycji muzycznych i kulinarnych. Nasza polska grupa odwdzięczyła się tym samym. Budowaliśmy szacunek dla naszych narodów, świadomość międzykulturową i ciekawość innych światów.

Chcąc dzielić się zdobytą wiedzą i promować świadomość ekologiczną zorganizowaliśmy prezentację naszych wytworów i propozycji działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w naszej Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach, a także podczas spotkań z mieszkańcami naszych miejscowości. Doskonałym medium z którego zrobiliśmy użytek by promować wiedzę jak „być zielonym” i zachęcać do codziennych działań pod hasłem „To protect the World from devastation!” okazały się media społecznościowe. Można zobaczyć i usłyszeć o naszych działaniach, propozycjach, metodach na problemy ekologiczne współczesnego świata. Jesteśmy na Facebooku: https://m.facebook.com/rutkierazmus.oclswi/.

Udział w projekcie wywarł na nas wielki wpływ, który my chcemy także wywrzeć w naszym najbliższym otoczeniu. Dzięki środkom z programu Erasmus+ my, młodzi ludzie z niewielkiej miejscowości i nieuprzywilejowanego środowiska mogliśmy uczyć się obcego języka, rozwijać niezbędne dla nowoczesnego obywatela umiejętności komunikacji, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, poznać kulturę naszych sąsiadów, doświadczyć obcowania z przyrodą tatrzańską i przyczynić się do jej ochrony. Będziemy stosować poznane rozwiązania w naszych szkołach, domach i na naszych podwórkach. Dzięki współpracy organizacji obu zaangażowanych w projekt krajów mogliśmy spojrzeć na problem ochrony środowiska z dwóch perspektyw i wspólnie stworzyć europejskie metody na wzmocnienie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych.

Prezentowany projekt to nasz odzew na alarm współczesnego świata  w sprawie stopnia degradacji naszej planety przez działania człowieka. Chcemy odwrócić trend dewastacji i bezmyślnej eksploatacji naturalnych zasobów. Mamy już wiedzę, umiejętności i narzędzia, a przede wszystkim cel „By ocalić świat od dewastacji!”

A to  wszystko dzięki ERASMUS+

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

25 sierpnia 2022

W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o mikrodotacje są zarówno podlaskie organizacje społeczne, lecz także grupy nieformalne, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego.

Pula środków przewidziana na ten Konkurs wynosi 115 000 zł.

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt Fundacji, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby to osiągnąć, Operatorzy planują zorganizowanie ośmiu konkursów regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie ok. 1 200 000 zł.

Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl . Nabór trwa od 10 do 31 sierpnia 2022 roku do godziny 23.59.

Inicjatywy można realizować w terminie od 15 września do 15 listopada bieżącego roku. Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.podlaskielokalnie.pl w zakładce Dokumenty.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku www.facebook.com/PodlaskieLokalnieNOWEFIO żeby być na bieżąco z informacjami na jego temat.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Film promocyjny projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=KImisD4dw1g

grafika rysowana: trzy postacie na czerwonym tle z napisem "Trwa nabór zdobądź dotację do 5000zł konkurs na wsparcie inicjatyw lokalnych"

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH w akcji jesiennej 2022 roku

22 sierpnia 2022

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,

– w planowanym terminie:

od 16 do 18 września 2022 r.

 • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister – plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
 • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
 • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt – przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
 • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
 • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka – należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
 • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

                                                                                                    Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
                                                                                                                            Andrzej Czerniawski

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”

19 sierpnia 2022

W ramach realizacji zadań „Dzielnicowy Bliżej Nas”zamieszczamy informacje o dzielnicowym obsługującym rejon gminy Augustów oraz o realizowanym przez niego działaniu priorytetowym.

zdjęcie dzielnicowego asp. sztab. Zdzisława Walczaka

Rejon służbowy pozamiejski Nr 6: starszy dzielnicowy – asp. szt. Zdzisław Walczak

tel. 47 715 62 54

tel. kom. 885 997 271

e-mail: dzielnicowy.augustow6@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie ul. Karola Brzostowskiego 6

tel. 47 715 62 00

Działanie priorytetowe: Gromadzenie się młodzieży oraz osób dorosłych którzy spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają brzeg Kanału Augustowskiego przy Śluzie Borki w Nettcie Folwark.

16 sierpnia 2022

Wójt Gminy Augustów Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne. W programie: Msza Święta o godz. 1130 w Kościele Narodzenia NMP w Żarnowie Drugim, Przemarsz Korowodu Dożynkowego, 11 Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Augustów - drużyny ( 4- osobowe) prosimy zgłosić do dnia 20 sierpnia w Centrum Kultury, Prezentacja wieńców dożynkowych - wieńce i wiązanki prosimy dostarczyć do Kościoła pw. Narodzenia NMP w Żarnowie Drugim dnia 28 sierpnia do godz. 11:15, Rozstrzygnięcie konkursu - „Mój ogród-to nasza piękna wieś", Stoiska promocyjne: Firmy działające na rzecz rolnictwa Kiermasz rękodzieła ludowego i kuchni regionalnej