29 listopada 2022

                                                                                                                     Augustów, dnia 25.11.2022 r.

AB-I.6740.1.59.2022

 

                                                                             OBWIESZCZENIE

                                                    o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.)

                                                                               zawiadamiam


że na wniosek z dnia 17.10.2022 r. Wójta Gminy Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Netta Druga” w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,50 – 4,50 m z poboczami szerokości 1,25 m oraz mijankami, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowy przepustów drogowych pod jezdnią główną oraz pod zjazdami, wykonania elementów odwodnienia jezdni w postaci prefabrykowanych cieków korytkowych, studzienek ściekowych, przykanalików i drenaży, oczyszczenia i pogłębienia istniejących rowów przydrożnych, przebudowy sieci energetycznej, wycinki drzew kolidujących z projektowaną drogą. Inwestycja usytuowana będzie na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:
obręb Żarnowo Pierwsze:
80/6  o powierzchni 0,0281 ha (z podziału dz. 80/4 na dz. nr 80/6 i 80/7),
82/1 o powierzchni 0,0136 ha (z podziału dz. 82 na dz. nr 82/1 i 82/2),
83/2 o powierzchni 0,0419 ha (z podziału dz. 83/1 na dz. nr 83/2 i 83/3),
obręb Netta Druga:
71/1 o powierzchni 0,0152 ha (z podziału dz. 71 na dz. nr 71/1 i 71/2),
72/3 o powierzchni 0,2014 ha ( z podziału dz. 72/1 na dz. nr 72/2, 72/3 i 72/4),
76/1 o powierzchni 0,0117 ha (z podziału dz. 76 na dz. nr 76/1 i 76/2),
77/1 o powierzchni 0,0076 ha (z podziału dz. 77 na dz. nr 77/1 i 77/2),
78/1 o powierzchni 0,0062 ha (z podziału dz. 78 na dz. nr 78/1 i 78/2),
79/1 o powierzchni 0,0101 ha (z podziału dz. 79 na dz. nr 79/1 i 79/2),
90/6 o powierzchni 0,0152 ha (z podziału dz. 90/3 na dz. nr 90/6, 90/7 i 90/8),
90/7 o powierzchni 0,0164 ha (z podziału dz. 90/3 na dz. nr 90/6, 90/7 i 90/8),
91/1 o powierzchni 0,0558 ha (z podziału dz. nr 91 na dz. nr 91/1 i 91/2),
94/9 o powierzchni 0,0476 ha (z podziału dz. 94/4 na dz. nr 94/9 i 94/10),
93/2 o powierzchni 0,0281 ha (z podziału dz. 93/1 na dz. nr 93/2, 93/3 i 93/4),
93/3 o powierzchni 0,0260 ha (z podziału dz. 93/1 na dz. nr 93/2, 93/3 i 93/4),
94/7 o powierzchni 0,0352 ha (z podziału dz. 94/3 na dz. nr 94/7 i 94/8),
94/5 o powierzchni 0,0431 ha (z podziału dz. 94/2 na dz. nr 94/5 i 94/6),
89/1 o powierzchni 0,0417 ha (z podziału dz. 89 na dz. nr 89/1 i 89/2),
90/4 o powierzchni 0,0108 ha (z podziału dz. 90/2 na dz. nr 90/4 i 90/5),
217/2 o powierzchni 0,4010 ha (z podziału dz. 217/1 na dz. nr 217/2, 217/3 i 217/4),
217/4 o powierzchni 0,2223 ha (z podziału dz. 217/1 na dz. nr 217/2, 217/3 i 217/4),
(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),
na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:
obręb Żarnowo Pierwsze: 147 w celu połączenia z drogą krajową,
obręb Netta Druga: 207 w celu połączenia z drogą krajową, 72/1 w celu podłączenia przykanalika od studzienki ściekowej do istniejącej studni melioracyjnej.
Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz w prasie lokalnej Przegląd Powiatowy w Augustowie. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 29.11.2022 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 29.11.2022 r. do 13.12.2022r..
Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1500  w terminie do dnia 20.12.2022 r.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

29 listopada 2022

                                                                                                                             Augustów, dnia 25.11.2022 r.

AB-I.6740.1.52.2022

 

                                                               OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 17/2022 z dnia 25.11.2022 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 25.11.2022 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.08.2022 r., sprostowanego dnia 14.10.2022r. Wójta Gminy Augustów, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej na działce nr geod. 243 i jej budowa do granicy działki o nr geod. 171 w m. Białobrzegi” w zakresie: rozbudowy i budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej szerokości jezdni 4,00 – 5,00 m z poboczami szerokości 1,0 m, budowy zatoki postojowej z kruszywa naturalnego o szerokości 3,50 m, budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, budowy sieci oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci telekomunikacyjnej i zabezpieczenia istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 243 obręb Białobrzegi, oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działki tj:

149/15 o powierzchni 0,1871 ha (z podziału dz. 149/5 na dz. nr 149/15 i 149/16),

(działka oznaczona tłustym drukiem jest przeznaczona do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

obręb Białobrzegi:

  • 149/16 (z podziału działki nr 149/5), 236, 237, 238, 241 w celu dowiązania wysokościowego zjazdu

244 w celu przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 29.11.2022 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 29.11.2022 r. do 13.12.2022 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja o przerwie w dostawie wody

22 listopada 2022

Mieszkańcy wsi:

Białobrzegi, Ponizie, Czarnucha, Góry, Kolnica, Kolnica BSD, Osowy Grąd, Rzepiski, Komaszówka, Twardy Róg

 

Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska lc, 16-300 Augustów informuje, że w dniu 22.11.2022r. (wtorek) w godzinach od 9:00 do 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej Augustów.

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                                Zbigniew Buksiński

 

przerwa w dostawie wody 22.11.2022r.

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

21 listopada 2022

W sprawie „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz. 1327, ze.zm.) najważniejszą zasadą tworzenia programów współpracy jest obowiązek ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 w/w ustawy.

W związku z przygotowywaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, Wójt Gminy Augustów zaprasza  wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem powyższego dokumentu, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów: www.gmina-augustow.home.pl

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne , odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Augustów, w sali konferencyjnej .

Uwagi i propozycje do powyższego projektu  programu można zgłaszać do dnia 28 listopada 2022r.,  do godz.15.00, pocztą elektroniczną na adres: gops@post.pl, listownie na adres: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów, oraz telefonicznie pod nr tel. 87 6437437.

 

Augustów, dnia 21.11.2022r.


 

Projekt Uchwała nr XXXIV_2022 współpraca z ngo w 2023 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Augustów

18 listopada 2022

                                                                                                                        Augustów, dnia 18.11.2022r.

AK.6151.1.7.2022

 

                                                                                   OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.)

                                                                                Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości informację o terminie polowania Nadleśnictwa Szczebra jako Zarządcy Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Szczebra , że polowanie zbiorowe odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 w godzinach 7:00 do 15:00 na terenie obwodów łowieckich nr 38, 39 i 40.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust.3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Obwieszczenie Wójta Gminy

16 listopada 2022

Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie zaprasza mieszkańców Gminy Augustów 24 listopada (czwartek) o godzinie 18:30 na VIII spotkania z tradycją ocalić od zapomnienia pt." wspomnień czar" czasy PRL-u

Szanowni mieszkańcy!

15 listopada 2022

Urząd Gminy Augustów informuje, że w dniu dzisiejszym w miejscowościach: Kolnica, Kolnica BSD, Białobrzegi, Rzepiski, Komaszówka, Twardy Róg, Ponizie, Czarnucha, Góry w godzinach 12:30 – 17:00 wystąpi przerwa w dostawie wody z powodu awarii sieci wodociągowej.

Informacja o przystąpieniu do zakupu węgla

8 listopada 2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Augustów informuje o przystąpieniu do zakupu węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022r.

Zgodnie z przepisami, węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego.

Cena sprzedaży węgla nie może być wyższa niż 2000 zł brutto za tonę.

O szczegółach, w tym o terminie dostawy węgla i zasadach jego dystrybucji na terenie gminy Augustów będziemy informować na bieżąco.

INFORMACJA O OTWARCIU PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

8 listopada 2022

Z dniem  02 listopada 2022 w Urzędzie Gminy Augustów został otwarty Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste powietrze”.

Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy  przy ul. Mazurskiej 1C pok. 26, 16-300 Augustów.

W ramach działania punktu mieszkańcy będą mogli uzyskać kompleksowe i precyzyjne informacje o wsparciu finansowym na wymianę pieców i termomodernizację domów oraz pomoc przy złożeniu wniosku.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębniona księgą wieczystą.

Punkt będzie czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. od 8.00 – 13.00, kontakt telefoniczny z pracownikiem punktu: 87 643 30 56 wew. 41 (w godz. otwarcia punktu).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

8 listopada 2022

Augustów, dnia 04.11.2022 r.

AB-I.6740.1.51.2022

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 18.08.2022 r., sprostowanego dnia 14.10.2022r. Wójta Gminy Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 228/1 do drogi powiatowej nr 1220B w m. Białobrzegi” w zakresie: rozbudowy i przebudowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,50 – 5,00 m z poboczami szerokości 0,75 m, budowy i przebudowy chodników o szerokości 2,0 – 3,2 m, budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy kablowej linii energetycznej eN, przebudowy napowietrznej linii energetycznej, przebudowy sieci telekomunikacyjnej i zabezpieczenia istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 228/1, 73/5 obręb Białobrzegi, oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działki tj:

73/8 o powierzchni 0,0201 ha (z podziału dz. 73/2 na dz. nr 73/8 i 73/9),

90/3 o powierzchni 0,0107 ha (z podziału dz. 90/2 na dz. nr 90/3 i 90/4)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

obręb Białobrzegi:

  • 90/4 (z podziału działki nr 90/2) w celu przebudowy linii napowietrznej
  • 75, 77/2, 87 w celu dowiązania wysokościowego zjazdu
  • 176 w celu przebudowy drogi gminnej.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz w prasie lokalnej Przegląd Powiatowy w Augustowie. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 08.11.2022 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 08.11.2022 r. do 22.11.2022r..

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1500  w terminie do dnia 29.11.2022 r.

Obwieszczenie _Białobrzegi_wszczęcie

Informacja o przerwie w dostawie wody

2 listopada 2022

                                                                                                                                      Augustów, dnia 02.11.2022r.

                                                          

                                                          Informacja o przerwie w dostawie wody

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   Mieszkańcy wsi:

Białobrzegi, Ponizie, Czarnucha, Góry, Kolnica, Kolnica BSD, Rzepiski, Komaszówka,Twardy Róg

 

Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów informuje, że w dniu 04.11.2022r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 14:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest trwającymi pracami modernizacyjnymi na stacji uzdatniania wody w miejscowości Białobrzegi gm. Augustów.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                            Zbigniew Buksiński

 

Informacja o przerwie w dostawie wody

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

31 października 2022

                                                                                                              Augustów, dnia 27.10.2022 r.

AB-I.6740.1.50.2022

 

 

                                                                OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 14/2022 z dnia 27.10.2022 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 27.10.2022 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.08.2022 r., sprostowanego dnia 14.09.2022r. Wójta Gminy Augustów, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej w m. Osowy Grąd od granicy działki o nr geod. 551 do drogi powiatowej Nr 1220B” w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,50 – 5,00 m z poboczami szerokości 0,75 m, budowy nowych przepustów drogowych, budowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy sieci uzbrojenia technicznego terenu (sieć telekomunikacyjna), przebudowy kolidującego hydrantu, zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, rozbiórki przepustu drogowego, wycinki drzew kolidujących z projektowaną drogą. Inwestycja usytuowana będzie na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Czarnucha:

39/4 o powierzchni 0,1216 ha (z podziału dz. 39/1 na dz. nr 39/3, 39/4 i 39/5),

38/5 o powierzchni 0,0032 ha (z podziału dz. 38/4 na dz. nr 38/5 i 38/6),

obręb Osowy Grąd:

41/2 o powierzchni 0,2429 ha (z podziału dz. 41 na dz. nr 41/1, 41/2 i 41/3),

40/5 o powierzchni 0,2155 ha ( z podziału dz. 40/2 na dz. nr 40/5 i 40/6),

40/3 o powierzchni 0,0466 ha (z podziału dz. 40/1 na dz. nr 40/3 i 40/4),

39/1 o powierzchni 0,0550 ha (z podziału dz. 39 na dz. nr 39/1 i 39/2),

38/1 o powierzchni 0,0552 ha (z podziału dz. 38 na dz. nr 38/1 i 38/2),

37/3 o powierzchni 0,0371 ha (z podziału dz. 37/1 na dz. nr 37/3 i 37/4),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

obręb Czarnucha:

– 38/6 (z podziału działki nr 38/4), 39/3 (z podziału działki nr 39/1), 39/5 (z podziału działki nr 39/1) w celu dowiązania wysokościowego zjazdu, budowa przepustu,

– 527 w celu połączenia z drogą powiatową

obręb Osowy Grąd:

– 37/4 (z podziału działki nr 37/1), 40/4 (z podziału działki nr 40/1) w celu dowiązania wysokościowego zjazdu,

– 38/2 (z podziału działki nr 38), 40/6 (z podziału działki nr 40/2), 41/1 (z podziału działki nr 41), 41/3 (z podziału działki nr 41) w celu dowiązania wysokościowego zjazdu, budowa przepustu,

– 39/2 (z podziału działki nr 39) w celu budowy przepustu.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 31.10.2022 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 31.10.2022 r. do 14.11.2022 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

31 października 2022

                                                                                                                Augustów, dnia 27.10.2022 r.

AB-I.6740.1.49.2022

 

                                                OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 15/2022 z dnia 27.10.2022 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 27.10.2022 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.08.2022 r., sprostowanego dnia 14.09.2022r. Wójta Gminy Augustów, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej na działce nr geod. 196 i jej budowa do drogi powiatowej nr 1220B w m. Osowy Grąd” w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,50 – 4,10 m z poboczami szerokości 0,75 m, budowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych, wycinki drzew kolidujących z projektowaną drogą. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 196 obręb Osowy Grąd, oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Czarnucha:

45/7 o powierzchni 0,3193 ha (z podziału dz. 45/2 na dz. nr 45/6, 45/7 i 45/8),

obręb Osowy Grąd:

70/1 o powierzchni 0,0078 ha (z podziału dz. 70 na dz. nr 70/1 i 70/2),

64/3 o powierzchni 0,0005 ha ( z podziału dz. 64/2 na dz. nr 64/3 i 64/4),

68/3 o powierzchni 0,0076 ha (z podziału dz. 68/2 na dz. nr 68/3 i 68/4),

69/3 o powierzchni 0,0176 ha (z podziału dz. 69/2 na dz. nr 69/3 i 69/4),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

obręb Czarnucha:

– 45/6 (z podziału działki nr 45/2), 45/8 (z podziału działki nr 45/2) w celu dowiązania wysokościowego zjazdu

– 527 w celu połączenia z drogą powiatową

obręb Osowy Grąd:

– 64/4 (z podziału działki nr 64/2), 70/2 (z podziału działki nr 70), 64/1 w celu dowiązania wysokościowego zjazdu.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 31.10.2022 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 31.10.2022 r. do 14.11.2022 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

Czyste powietrze – informacje dla mieszkańców

30 października 2022

INFORMACJA O OTWARCIU PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

 

Z dniem  02 listopada 2022 w Urzędzie Gminy Augustów został otwarty Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste powietrze”.

Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy  przy ul. Mazurskiej 1C pok. 26, 16-300 Augustów.

W ramach działania punktu mieszkańcy będą mogli uzyskać kompleksowe i precyzyjne informacje o wsparciu finansowym na wymianę pieców i termomodernizację domów oraz pomoc przy złożeniu wniosku.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębniona księgą wieczystą.

Punkt będzie czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. od 8.00 – 13.00, kontakt telefoniczny z pracownikiem punktu: 87 643 30 56 wew. 41 (w godz. otwarcia punktu).