Zaproszenie na XIX zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 17 grudnia 2020r. (czwartek) o godzinie 10:00.

10 grudnia 2020

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

z dnia 10 grudnia 2020 r.

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2020 r. /czwartek/ o godz. 1000 odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w siedzibie Urzędu Gminy Augustów z następującym porządkiem obrad:

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 22 października 2020 r. do 17 grudnia 2020 roku.
 4. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Augustów w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów;

b) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                    i zagospodarowania tych odpadów;

c) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

d) w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Augustów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców;

e) zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

f) zmieniająca uchwałę nr XIII/69/95 Rady Gminy w Augustowie z dnia 22 grudnia 1995r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i nadania Statutu;

g) zmieniająca uchwałę nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie;

h) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2020;

i) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2027.

j) zmieniająca uchwałę nr XVII/128/2017 Rady Gminy Augustów z dnia    15 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021;

k) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;

l) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 rok;

ł) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.

 1. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2021-2027.

 1. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2021.

–   odczytanie projektu uchwały budżetowej;

–   odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa opinii w sprawie projektu budżetu;

–  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu;

– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

– głosowanie nad uchwałą budżetową.

 1. Wolne wnioski.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                   Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Projek uchwały Zmiana uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunaa

Projekt Uchwały Nr __2020 plan pracy Komisji 2021 rok

Projekt Uchwały Nr __2020 plan pracy Rady Gminy na 2021rok

Projekt Uchwały Nr XIX__2020 zmieniająca uchwałę preliminarz na rok 2021

Projekt uchwały nr XIX_2020 _współpraca z ngo_2021

Projekt uchwały nr XIX_2020 REGULAMIN UTRZYMANIA PORZĄDKU 2020 Projekt uchwały nr XIX_2020 sposób swiadczenia usług

Projekt uchwały nr XIX_2020 wstępna lokalizacja przystanków.doc

Projekt uchwały nr XIX_2020 zmiana przystanków

Projekt uchwały zmiana statutu zoes 12.2020

Projekt uchwały_zmiana statutu GOPS

Publiczny internet w Gminie Augustów

8 grudnia 2020

grafika projektu

W dniu 30 października 2020 r. Gmina Augustów podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Publiczny internet w Gminie Augustów” ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1  “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie nr 1. 1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Niniejszy projekt będzie polegał na stworzeniu oraz utrzymaniu 11 punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu o wysokich parametrach technicznych. Możliwość korzystania z hot spotów będzie dostępna dla każdego obywatela w równym stopniu. Gmina Augustów- Beneficjent zobowiązuje się do zachowania zasad równości i niedyskryminacji wobec użytkowników. Gmina Augustów zobowiązuje się również do odpowiedniego utrzymania, serwisowania i zachowania stałej wysokiej wydajności urządzeń i udostępnianego za ich pośrednictwem dostępu do internetu. Punkty dostępu do bezpłatnego internetu dla każdego obywatela zostaną zlokalizowane w łatwo dostępnych miejscach publicznych. Celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hot spotów, dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internet. Publiczne punkty dostępu do internetu zostaną zainstalowane w instytucjach użyteczności publicznej jak i zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej.

Wewnętrzne punkty dostępu będą zlokalizowane w:

1) Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów

2) Świetlica Netta Folwark 4A, 16-320 Bargłów,

Zewnętrzne punkty dostępu powstaną:

1) park w Białobrzegach,16-300 Augustów,

2) przy Szkole Podstawowej w Janówce, Janówka 48A, 16-300 Augustów,

3) remiza OSP Jabłońskie 23A, 16-300 Augustów,

4) remiza OSP Rutki, Rutki Stare 1, 16-300 Augustów,

5) remiza OSP Netta,Netta Druga 12A, 16-320 Bargłów,

6) świetlica Turówka,16-300 Augustów,

7) remiza OSP Topiłówka 36A, 16-300 Augustów,

8) remiza OSP Pruska Wielka 10, 16-300 Augustów,

9) remiza OSP Kolnica, 16-300 Augustów.

Okres realizacji projektu: do dnia 30.09.2021r.

Całkowita wartość projektu: 64.368 zł.

Dofinansowanie 100% obejmuje:

udział Unii Europejskiej- 54.712,80 zł

udział budżetu państwa- 9.655,20 zł.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

16 listopada 2020

 

 

                                                                                          Augustów, 16 listopada 2020 rok

                                          OGŁOSZENIE

                            WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378), art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378) oraz na podstawie uchwały nr VII/88/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 26 listopada 2020 roku do 18 grudnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Augustów, 16-300 Augustów, ul. Mazurska 1C, pokój 30 w godzinach pracy urzędu od godz. 700 do 1500.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów odbędzie się w Urzędzie Gminy w Augustowie, w sali konferencyjnej w dniu 4 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto  kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Augustów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2021 roku (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z  Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662, z 2015 r. poz. 1893) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020 r. poz.  346, 568, 695 i 1517).

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że w/wym. projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Augustów w formie: pisemnej na adres Urzędu Gminy Augustów, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina-augustow@home.pl. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2021 roku (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Augustów.

 

  (-) WÓJT GMINY  AUGUSTÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie ze środków PFRON

6 listopada 2020

ON.074.2.2020                                                                     Augustów, dn. 09.10.2020 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zwraca się z prośbą o upowszechnienie informacji wśród mieszkańców Państwa gminy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez udzielanie dofinansowań m.in. do łóżek rehabilitacyjnych, rowerów rehabilitacyjnych, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, balkoników, kul ortopedycznych, pieluchomajtek i innych przedmiotów ułatwiających codzienne funkcjonowanie.

Osoby niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z dofinansowania oferowanego przez PFRON zapraszamy do zapoznania się z aktualna ofertą PCPR dostępną na stronie internetowej: www.pcpr.augustow.pl w zakładce „osoby niepełnosprawne”.

Szczegółowe informacje udzielane są także osobiście pod adresem: Augustów, ul. Młyńska 52, pok. nr 4 oraz telefonicznie: nr: (87) 643 20 71, wew. 25; kom: 508 547 653.

W załączeniu przekazujemy ulotki informacyjne.

Pismo PCPR

DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

29 października 2020

GMINA AUGUSTÓW

Mazurska 1 C

16-300 Augustów

Grafika przedstawia wóz strażacki na tle budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnicy

Gmina Augustów informuje, że w ramach udzielonej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dokonała naprawy samochodu pożarniczego marki DAF 1300 DT znajdującego się w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnicy.

Dotację w kwocie 10.000,00 zł. Gmina Augustów otrzymała w ramach umowy Nr DIT-1.3031.55.2020 zawartej w dniu 16 lipca 2020 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Augustów.

W ramach przyznanych środków finansowych w wysokości 10.000,00 zł. oraz przy udziale środków własnych Gminy Augustów w wysokości 2.300,00 zł. dokonano naprawy pojazdu DAF 1300 DT w następującym zakresie:

 1. Naprawa układu hamulcowego osi przedniej oraz osi tylnej pojazdu
 • regeneracja wszystkich tłoczków hamulcowych,
 • smarowanie i sprawdzenie całego układu hamulcowego i elementów z nim związanych,
 • montaż nowych okładzin hamulcowych,
 • regeneracja wałków rozpieracza,
 • wymiana pompy hamulcowej wraz z wymianą płynu hamulcowego,
 1. Naprawa układu kierowniczego
 • wymiana końcówek drążka kierowniczego wzdłużnego,
 • wymiana drążka kierowniczego poprzecznego,
 • wykonanie ustawienia geometrii kół,
 1. Naprawa zewnętrznych elementów pojazdu i sprawdzenie poprawności działania układu elektrycznego
 • demontaż, naprawa i ponowny montaż tylnego podestu wykonanego z blachy aluminiowej,
 • sprawdzenie poprawności układu elektrycznego pojazdu i oświetlenia pojazdu,
 • naprawa zaworów hydraulicznych znajdujących się na pojeździe w tym zaworów odpowiadających za pracę autopompy,
 1. Naprawa osuszacza powietrza
 • wymiana wewnętrznych elementów osuszacza,
 • wykonanie regulacji jego pracy

Całkowita wartość naprawy wyniosła 12.300,00 zł.

Wykonanie powyższych napraw przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego umożliwiło ponowne włączenie pojazdu strażackiego do podziału bojowego i udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Czasowe wstrzymanie wyjazdów do Centrów Rehabilitacji Rolników

29 października 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że wstrzymane zostały czasowo wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS na turnusy rehabilitacyjne.

Skierowania do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS będzie można zrealizować w późniejszym terminie.

 

 

p.o. Dyrektora

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

Informacja dotycząca pracy szpitala w Augustowie

26 października 2020

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 19 października, dotyczącą zmiany profilu działalności augustowskiego szpitala, informujemy, że w SP ZOZ w Augustowie hospitalizowani będą tylko pacjenci z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Zgodnie z komunikatem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, pacjenci z powiatu augustowskiego mają zabezpieczoną opiekę w placówkach do tego wyznaczonych – w szpitalach w Grajewie i Suwałkach. Pacjenci otrzymają również pomoc we wszystkich innych szpitalach.

Poradnie specjalistyczne w SP ZOZ w Augustowie będą pracowały bez zmian (zgodnie z dotychczasowym harmonogramem przyjęć):

 • Poradnia Rehabilitacyjna: poniedziałek, wtorek ,czwartek, piątek w godz. 8.00 – 15.35, środa w godz. 10.25 – 18.00,
 • Poradnia Położniczo – Ginekologiczna: wtorek w godz. 15.00 – 18.00, środa w godz. 8.00 – 13.00, piątek w godz. 10.00 – 14.00,
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: poniedziałek, wtorek ,czwartek, piątek w godz. 25 – 15.00, środa w godz. 10.25 – 18.00,
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej: poniedziałek, wtorek ,czwartek, piątek w godz. 7.25 – 15.00, środa w godz. 10.25 – 18.00.

Pacjentów będą również przyjmowały pracownie diagnostyczne, tj. pracownia RTG i pracownia USG: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 9.00 i od 16.00 do 18.00.

Chorzy będą mogli także korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 (dotyczy to osób, które złożyły deklarację korzystania z usług POZ działającej przy szpitalu).

Ponadto udzielana będzie pomoc pacjentom w zakresie nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej w przypadkach nagłych zachorowań od 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie i od 8.00 do 8.00 dnia następnego w niedziele i święta.

Od 23 października zostają rozszerzone godziny pracy mobilnego punktu pobrań wymazu w kierunku COVID-19 przy SP ZOZ w Augustowie. Będzie on czynny codziennie od godz. 10.00 do 16.00.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Augustów

26 października 2020

W związku z ciągłym zagrożeniem koronawirusem Wójt Gminy Augustów ponownie zwraca się  z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy o ograniczenie do koniecznych wizyt w urzędzie. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników w celu zminimalizowania ryzyka ewentualnych zachorowań i rozprzestrzeniania się groźnej dla życia i zdrowia choroby, zalecamy w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w Urzędzie prosimy o jej wcześniejsze telefoniczne umówienie.

Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zaleconych przez służby sanitarne.

 

Urząd Gminy Augustów- tel. 87 643 3056,    gmina-augustow@home.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 87 643 7437,   gops@post.pl

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gm. Augustów – 87 643 2240,  zoes@post.pl

Spółka Wodna -87 643 4466.

Zaproszenie na XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 22 października 2020r. (czwartek) o godzinie 10:00.

15 października 2020

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 15 października 2020 r.

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 22 października 2020 r. /czwartek/ o godz. 1000 odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w siedzibie Urzędu Gminy Augustów z następującym porządkiem obrad:

 

 

Porządek obrad:

1 . Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.  Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 15 września 2020 r. do 22 października 2020 roku.

4.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

b) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2020;

c) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2027;

d) zmieniająca Uchwałę Nr I/3/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy;

e) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok;

f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021

5. Informacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu i Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Augustowie.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                   Ewa Frąckiewicz

Załączniki:

Projekt Uchwały podat. od śr. transp 2021 r

Projekt uchwały zmiana składu komisji rewizyjnej

Projekt uchwały projekt Rozwój e-usług

Informacja dotycząca potwierdzania przez Wójta Gminy Augustów umów dzierżawy zawieranych przez rolników

15 października 2020

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów nowe obowiązki, polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

 

 

W związku z powyższym potwierdzanie zawarcia umowy dzierżawy dla Gminy Augustów będzie dokonywane w Referacie Finansowym (pokój nr 5)

Informujemy, że potwierdzenie zawarcia umowy następuje na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Augustów oraz na stronie https://gmina-augustow.home.pl/), do którego załączyć należy umowę dzierżawy.

 

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2019, poz. 1000 ze zm.).

 

 

UWAGA
Na podstawie ww. przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach.

Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.

Wniosek w sprawie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy stosownie do przepisów Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników