20 kwietnia 2023

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programu„Czyste Powietrze” 26.04.2023r. Wójt Gminy Augustów serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się w środę 26.04.2023 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy Augustów (Sala konferencyjna na II piętrze)

Zaproszenie na XXXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 26 kwietnia 2023r. (środa) o godzinie 10:00.

19 kwietnia 2023

 

                                                                                  OBWIESZCZENIE

                                                            PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                         z dnia 18 kwietnia 2023 roku

 

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. /środa/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy.  

    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 22 lutego 2023 r. do 26 kwietnia 2023 roku.

4. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.

5. Przyjęcie sprawozdań:

a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022;

b) z działalności Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów za 2022 rok;

c) z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Augustów za 2022 rok;

d) z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów za 2022 rok;

e) z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Augustów za 2022 rok.

6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Augustów za 2022 rok.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Augustów w sprawie przebiegu planowanej obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16;

 

 

b) w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kolnica Nowa;

c) projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr V/60/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Świderek;

d) zmieniająca uchwałę Nr XIX/180/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów;

e) w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

f) w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów;

g) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023;

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2027.

8. Wolne wnioski.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

 

                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                                            Ewa Frąckiewicz

 


Raport o stanie Gminy

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022

Projekt uchwały górne stawki (1)

Projekt uchwały nr XXXVIII w sprawie zmiany regulaminu częstotliwość

Projekt Uchwały nr XXXVIII__2023 Zmiana Statutu wsi Świderek

PROJEKT uchwały nr XXXVIII_2023 w sprawie obwodnicy Augustowa

Uchwała nr XXXVIII__2023 w spr. statutu Kolnica Nowa-projekt

Uchwała nr XXXVIII_2023 dot. przyd. oczyszczalni ścieków-proj.

Wniosek o dofinasowanie zakupu przydomowej oczyszczalni w Gminie Augustów

Załącznik do uchwały XXXVIII_2023 Regulamin konkursu

 

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

11 kwietnia 2023

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
 • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
 • REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
 • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów – Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

 

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

 

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

6 kwietnia 2023

W nawiązaniu do Uchwały Nr XXXVII/352/2023 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica Nowa na temat zaopiniowania statutu sołectwa, Wójt Gminy Augustów zaprasza mieszkańców sołectwa Kolnica Nowa do udziału w konsultacjach społecznych w celu zaopiniowania statutu sołectwa. Z uwagi na zmianę nazwy miejscowości i sołectwa postanawia się nadać nowy statut sołectwa Kolnica Nowa.

W związku z powyższym dnia 26 marca 2023 r. (niedziela) o godz. 16.00 w Biurze Zakładu Doświadczalnego w Kolnicy Nowej odbędzie się zebranie wiejskie z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedłożenie porządku zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia proponowanego Statutu Sołectwa Kolnica Nowa.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie zebrania.

W załączeniu:

 1. Projekt Statutu Sołectwa Kolnica Nowa.

Augustów; 03.04.2023 r.

WÓJT GMINY AUGUSTÓW
ul. Mazurska 1 C

16-300 Augustów

 

OR.0021.1.2023

                                                               WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

                                W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA STATUTU SOŁECTWA KOLNICA NOWA

 1. Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanego statutu sołectwa Kolnica Nowa.
 2. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono w Uchwale Nr XXXVII/352/2023 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica Nowa na temat zaopiniowania statutu sołectwa (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 27 lutego 2023 r., poz. 1119).
 3. Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniu 26 marca 2023 r. w formie głosowania jawnego zwykłą większością głosów.
 4. Wyniki konsultacji społecznych:

Na ogólną liczbę 74 uprawnionych do głosowania mieszkańców miejscowości Kolnica Nowa, w konsultacjach wzięło udział 5 osób. Oddano 5 głosów ważnych. Spośród ważnie oddanych głosów 5 osób (komplet) pozytywnie zaopiniowało projekt statutu sołectwa.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/352/2023 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica Nowa na temat zaopiniowania statutu sołectwa konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu wykonawczego gminy, uważa się je za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

 

 

6 kwietnia 2023

Na zbliżające się Święta Wielkiej Nocy życzymy państwu wielu łask bożych i wszelkiego dobra. Niech Zmartwychwstanie Chrystusa Pana umocni nas we wzajemnej życzliwości, byśmy w zdrowiu i spokoju w gronie rodziny i przyjaciół, odnaleźli świat prawdziwych i nieprzemijających wartości. Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości oraz samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, życzą: Rada Gminy Augustów oraz Wójt Gminy Augustów wraz z pracownikami Wielkanoc 2023 r.

6 kwietnia 2023

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński. „Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem” (Księga Koheleta).Szanowni Państwo,mamy za sobą okres Wielkiego Postu, czas wyrzeczeń, rachunku sumienia, głębszej refleksji nad prawdziwym sensem naszego życia. Mocniej sobie uświadomiliśmy, że „czas ucieka, wieczność czeka” (św. Jan Paweł II).Teraz będziemy przeżywać radość Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, które uzasadnia naszą wiarę i odnawia nadzieję na życie wieczne. „On przyszedł do Swoich, a Swoi Go nie przyjęli„– czerpiąc z tej ewangelicznej prawdy i przestrogi czujemy się wezwani, aby swoim życiem dać świadectwo, że uwierzyliśmy naprawdę i chcemy skorzystać z danej nam szansy zbawienia.Ale na to też sami musimy zapracować, jak najlepiej wypełniając nasze ludzkie zadania w służbie dobru, pięknu i prawdzie – dla rodziny, Ojczyzny, świata i Pana Boga. Potrzebujemy do tego jasnego spojrzenia, umiejętności rozpoznawania dobra i zła, prawdy i fałszu, autentyczności i pozorów, żeby „nasze oczy nie były niejako na uwięzi”, jak w przypadku uczniów w drodze do Emaus, którzy nie poznali Zmartwychwstałego Jezusa, mimo że „rozmawiał z nimi i pisma im wyjaśniał” (Ewangelia wg św. Łukasza).Obrona wartości wymaga także odwagi, żeby przeciwstawić się złu. Doświadczamy tego niemal na każdym kroku, w sprawach dużych i małych - tych dotyczących relacji międzyludzkich,i tych „wielkoskalowych” – społecznych, religijnych, politycznych. Czasem próby dla każdego z nas jest podniesienie ręki na autorytet, wielkość, rolę w historii chrześcijaństwa i świata oraz świętość Papieża Jana Pawła II. Jaką przyjmiemy postawę wobec tego drugiego zamachu na największego z rodu Polaków? Czy zaprzemy się Go jak św. Piotr Jezusa, czy „zachowamy się jak trzeba”?Za kilka miesięcy przejdziemy test naszego patriotyzmu, odpowiedzialności i mądrości w kształtowaniu przyszłych losów Polski. Jesień tego roku pokaże, czy damy się zwieść fałszywej propagandzie „pełnych forteli oszustów bez zasad i wizji przyszłości” (Zbigniew Herbert), czy będziemy kontynuować budowę Polski bezpiecznej, godnej i sprawiedliwej, która jest wspólnym i przyjaznym domem dla wszystkich obywateli i cieszy się szacunkiem sąsiadów i świata, czy opowiemy się za państwem, w którym „zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo” (Prezydent Lech Kaczyński).We wspólnocie celów i wartości ufamy, że wszystkie nasze sprawy, mimo trudności, które musimy pokonać, będą układały się pomyślnie, bo przecież „ludzi dobrej woli jest więcej (…) i ten świat nie zginie nigdy dzięki nim” (Czesław Niemen), a potrzebne do tego siły, otuchę i nadzieję odnajdziemy w radości Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Tego z całego serca życzę i – jestem o tym przekonany - w to razem wierzymy.Wielkanoc 2023 rok. Z wyrazami szacunku Jarosław Zieliński.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolniku, ważny komunikat – PODR SZEPIETOWO !!!

4 kwietnia 2023

HARMONOGRAM – BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE W 2023 r.

Informujemy, iż nasi doradcy w tym roku bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

Aby usprawnić proces wypełniania wniosków zachęcamy rolników do kontaktu z naszymi doradcami w poszczególnych powiatach celem umówienia się na dogodny termin. Dane kontaktowe do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego znajdziecie w harmonogramie.

Poniżej przedstawiamy harmonogram określający termin przyjmowania rolników z poszczególnych gmin.

Harmonogram03.04

Harmonogram w pierwszej kolejności uwzględnia rolników prowadzących wyłącznie produkcję roślinną, a następnie rolników prowadzących produkcją zwierzęcą i łączoną (zwierzęco-roślinną).

Przyjmowanie rolników będzie możliwe, ale pierwszeństwo będą mieli rolnicy z gmin, które są procedowane w danym tygodniu (okresie).

Przypominamy, że wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych.

doplaty 2023pop 2

Wnioski o przyznanie płatności wraz z załącznikami są przyjmowane od 15 marca do 15 maja 2023 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 procent.

Podstawowy termin na wprowadzenie zmian we wniosku upływa 31 maja 2023 r. Zmiany wniosku o przyznanie płatności można dokonać również w terminie do 15 września 2023 r., w przypadku gdy Agencja poinformuje rolnika o nieprawidłowościach wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub systemu monitorowania obszarów.

Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin 9 czerwca 2023 r.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza rolników w celu skorzystania z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków.

 

 

 

 

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

3 kwietnia 2023

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych w województwie podlaskim przeprowadzane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku – ankieterów statystycznych. Każdy ankieter posiada legitymację ze zdjęciem. Ponadto jego tożsamość można potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Białymstoku (tel. 85 749 77 44) lub na infolinię statystyczną (22 279 99 99). Weryfikacji tożsamości ankietera można dokonać również przy pomocy aplikacji dostępnej pod adresem: https://sa.stat.gov.pl/formularz/.

Informacje o prowadzonych badaniach ankietowych znajdują się na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

Nabór wniosków mikrodotacyjnych w Konkursie na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych

3 kwietnia 2023

Jesteś osobą ambitną i lubisz działać społecznie? Mieszkasz w województwie podlaskim? W takim razie mamy znakomitą wiadomość!  Już wkrótce rozpocznie się nabór na mikrodotacje, dzięki któremu zrealizujesz swoją inicjatywę! Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, złożone z co najmniej trzech pełnoletnich osób, mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na realizację różnych aktywności (np. festynów, szkoleń, warsztatów, wydarzeń kulturalnych) w swoich lokalnych społecznościach. W sumie na dotacje w tym Konkursie przeznaczone zostanie 120 000 zł.

Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl. Nabór na pierwszy konkurs w 2023 r. trwa do 12 kwietnia 2023 roku do godziny 23.59.

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt Fundacji, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. W bieżącym roku operatorzy planują zorganizowanie trzech konkursów regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie 371 000 zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom aktywnym społecznie mieszkańcom woj. podlaskiego, projekt Podlaskie Lokalnie przewiduje także szereg działań doradczych, szkoleniowych, animacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą zainteresowanym skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładkach strony internetowej projektu.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku https://www.facebook.com/PodlaskieLokalnieMikrogranty żeby być na bieżąco z informacjami na jego temat.

Zapraszamy także do obejrzenia spotu promocyjnego Podlaskie Lokalnie, który przygotowaliśmy razem z realizatorami inicjatyw lokalnych w 2022 roku Spot promocyjny Podlaskie Lokalnie 2022 – YouTube w którym przedstawiamy jaka jest idea projektu.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

 

Informacja o kastracji psów oraz kotów na terenie Gminy Augustów w 2023 roku.

31 marca 2023

Gmina Augustów wraz z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” realizują projekt ZWIERZowa Akcja Kastracja!

Działania obejmą 100% finansowanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (samic i samców psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Augustów oraz ich trwałe znakowanie.

Usługi są świadczone w Gabinecie Weterynaryjnym
,,HIRON” Leszek Czokajło, ul. Żurawia 46, 16-300 Augustów.

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest wypełnienie przez właściciela/opiekuna zwierzęcia formularza ,,Wniosku o sfinansowanie zabiegu kastracji wraz z trwałym oznakowaniem zwierzęcia” i złożenie go w Urzędzie Gminy Augustów,
ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów.

Wysokość środków finansowych ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń.

ZAŁĄCZNIK:Wniosek o sfinansowanie zabiegu kastracji wraz z trwałym oznakowaniem zwierzęcia

Plakat akcji "Akcja kastracja" Zgłoś się do Urzędu Gminy i złóż wniosek na bezpłatną kastrację i znakowanie swojego swojego psa lub kota. www.akcjakastracja.org

KRUS informuje …

31 marca 2023

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że zgodnie z uchwałą nr 14 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 7 marca 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12 % emerytury podstawowej, tj. 172,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 515,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2023 r., tj. 30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę, zatem zgodnie z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającym zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – tj. dzień 2 maja 2023 r.

UWAGA INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW I PODMIOTÓW SKUPUJĄCYCH MAK

30 marca 2023

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), z dniem 31 grudnia 2022 r. zezwolenia w zakresie skupu maku wydane przez marszałka województwa oraz zezwolenia na uprawę maku wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) straciły ważność.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku jest uzyskanie wpisu do rejestru maku, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować mak.

Wpis do rejestru maku jest jednorazowy, w związku z czym KOWR przypomina, iż w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru maku producent maku lub podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku ma obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze (aktualizację) w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tvch danych.

Formularze wniosków i dokumentów składanych w Oddziałach Terenowych KOWR, warunki monitorowania rynku maku oraz inne istotne informacje dostępne są na stronie internetowej KOWR: www.kowr.Qov.pl oraz w Oddziale Terenowym OT KOWR w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok (tel. 85 6643168).

Informacja dla producentów i podmiotów skupujących mak