Zaproszenie na XXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 30 marca 2022r. (środa) o godzinie 10:00.

23 marca 2022

                                                                                 OBWIESZCZENIE

                                                        PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                         z dnia 23 marca 2022 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2022 r. /środa/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 16 lutego 2022 r. do 30 marca 2022 roku.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/267/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie;

b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Augustów na lata 2022-2025;

c) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Augustów;

d) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2022-2023;

e) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;

f) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Obuchowizna;

g) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2022 roku;

h) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;

i) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027;

5. Przyjęcie sprawozdań:

a) z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021 za rok 2021;

b) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 w Gminie Augustów za rok 2021.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Załączniki:

Projekt Uchwały nr XXVIII_2022 Program dożywianie

program osłonowy dozywianie

Projekt Uchwały nr XXVIII_2022 Program Korpus wsparcia seniora

program osłonowy Korpus…-2

Projekt Uchwały NR XXVIII_2022 zmiana rodzaju Obuchowizna

Projekt Uchwały nr XXVIII_2022_zmiana statutu GOPS(1)

Projekt uchwały XXVIII_2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu dla strażaka

uchwała 2022 Program opieki nad zwierzętami

program 2022

Uchwała_PPP_2022-2025

Załącznik do PPP

Obwieszczenie o XXVIII sesji w dniu 30.03.2022 r

 

18 marca 2022

Dnia 9 marca 2022 r. Gmina Augustów przekazała Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie  partię darów otrzymanych od mieszkańców naszej gminy, przeznaczonych zarówno osobom przebywającym na terenie Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, jak i uchodźców, którzy uciekając przed wojną przybyli do naszego kraju. Wśród przekazanych rzeczy były m.in. odzież i okrycie, żywność, środki higieny i czystości oraz wiele innych potrzebnych produktów. Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za tak duże zaangażowanie w zorganizowaną zbiórkę. Dziękujemy również szkołom z terenu naszej gminy za przygotowanie darów i piękne rysunki kolegom i koleżankom z Ukrainy. Uczniom Szkoły Podstawowej w Janówce za pomoc w segregowaniu oraz pakowaniu paczek. Podziękowania należą się także strażakom z OSP w Jabłońskich oraz OSP w Topiłówce, Netcie i Kolnicy za pomoc w transporcie darów.

Obrazki pokolorowane przez dzieci ze szkoły podstawowej w janówce. Od lewej: chłopiec i dziewczyna ubrani w niebiesko-żółte barwy i napis w języku ukraińskim oraz polskim "Co mogę dla ciebie zrobić?". Po prawej : chłopiec ubrany na niebiesko pomaga wejść pod górę drugiemu chłopcowi ubranemu na żółto napis w języku ukraińskim i polskim "Chętnie ci pomogę"

spakowane w kartony dary dla Ukrainy na szkolnym korytarzu

spakowane w kartony dary dla Ukrainy na szkolnym korytarzu

 spakowane w kartony dary dla Ukrainy na szkolnym korytarzu

Strażacy ochotnicy oraz wolontariusze pakują dary na ciężarówkę

Strażacy ochotnicy oraz wolontariusze pakują dary na ciężarówkę
 

Strażacy pakują dady na ciężarówkę na placu OSP w TopiłówceStrażacy pakują dady na ciężarówkę na placu OSP w Topiłówce na pierwszym planie bus OSP w Topiłóce

 

spakowane dary na paletach w magazynie, w centralnej części zdjęcia czerwony wózek widłowy

KRUS informuje

17 marca 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 25 lutego
2022 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika
w II kwartale 2022 r.
wynosi 60,00 zł.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł.

Jednocześnie informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi
1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2022 r. wynosi 108,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12 % emerytury podstawowej, tj. 130,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 260,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 390,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 521,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Kasa przypomina, że z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2022, tj.30 kwietnia 2022 r., przypada w sobotę, to zgodnie
z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacania należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – tj. dzień 2 maja 2022 r.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

INFORMACJA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

14 marca 2022

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” ul. Włókiennicza 4,15-465 Białystok

teł: 85 652 37 39

startbialystok@gmail.com, www.start.bialystok.pl

 

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, w porozumieniu z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku – prowadzi akcję informacyjną, skierowaną do osób z niepełnosprawnością ruchu lub wzroku.

Stowarzyszenie START jako członek Polskich Związków Sportowych i Komitetu Paraolimpijskiego, posiada wiarygodny autorytet w środowisku osób niepełnosprawnych. Od wielu lat prowadzi sport i rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. Zawodnicy Stowarzyszenia osiągają sukcesy na zawodach lokalnych, krajowych i międzynarodowych (ostatni medal Paraolimpijski z Tokio 2021, przywiózł Rafał Czuper (tenis stołowy). Oczywiście, wszystkie sukcesy są osiągalne, pod warunkiem uczestniczenia w regularnych treningach.

Sport paraolimpijski uprawiają osoby z niepełnosprawnością ruchu lub wzroku. Niepełnosprawność ruchowa to nie tylko poruszanie się na wózku – to także mniejsze uszkodzenia ciała jak: zniekształcenia rąk/nóg, brak przedramienia/fragmentu kończyn dolnych, zniekształcenia kręgosłupa, ogólne zaburzenia poruszania itp.

Zajęcia są prowadzone w Białymstoku na obiektach sportowych w godzinach popołudniowych. Dzięki środkom publicznym, Stowarzyszenie może zaoferować: darmowe zajęcia prowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, wsparcie dojazdu na zajęcia, sprzęt sportowy, wyjazdy na zawody, obozy sportowe i przede wszystkim zmianę stylu życia na lepsze.

Na dzień dzisiejszy w Białymstoku są prowadzone zajęcia w sekcjach: pływania, lekkiej atletyki, tenisa stołowego, strzelectwa sportowego, koszykówki na wózkach, narciarstwa biegowego i parakajakarstwa. Obecnie trenuje ponad 100 sportowców (w tym sportowcy z różnych gmin, m. in.: m. Białystok, Suwałki, Raczki, Goniądz, Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków itp.). Zajęcia na każdym poziomie zaawansowania.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie powyższych informacji potencjalnie zainteresowanym osobom z Państwa regionu. Wszelkie informacje można uzyskać bezpośrednio w Stowarzyszeniu: tel: 85 652 37 39, startbialystok@gmail.com. www.start.bialystok.pl

 

Informacja osobom niepełnosprawnym.pdf

Porozumienie OR KRUS w białymstoku oraz Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych START.pdf

Porozumienie OR KRUS w Białymstoku oraz Podlaskiego.docx

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY RODZAJU MIEJSCOWOŚCI OBUCHOWIZNA, SOŁECTWO ŚWIDEREK W GMINIE AUGUSTÓW

14 marca 2022

                                                                                                                              Augustów; 14.03.2022 r.

OR.0113.1.2022

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY RODZAJU MIEJSCOWOŚCI OBUCHOWIZNA, SOŁECTWO ŚWIDEREK W GMINIE AUGUSTÓW

 

 1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców miejscowości na temat zmiany rodzaju miejscowości Obuchowizna na rodzaj wieś. Zmiana rodzaju miejscowości pozwoli na nadanie numerów porządkowych dla budynków w całej miejscowości Obuchowizna.
 2. Przedmiot, forma oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono w Uchwale Nr XXVII/272/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Obuchowizna, rodzaj: przysiółek wsi Świderek (Id TERYT 0753136) dotyczących zmiany rodzaju tej miejscowości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 23 lutego 2022 r., poz. 810).

miejscowości Obuchowizna, rodzaj: przysiółek wsi Świderek (Id TERYT 0753136) dotyczących zmiany rodzaju tej miejscowości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 23 lutego 2022 r., poz. 810).

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie wyrażenia opinii w „Formularzu konsultacji” w terminie do dnia 10 marca 2022 r.
 2. Wyniki konsultacji społecznych:

Do Urzędu Gminy Augustów złożono 13 szt. formularzy konsultacyjnych.

Na ogólną liczbę 14 uprawnionych do głosowania mieszkańców miejscowości Obuchowizna w konsultacjach wzięło udział 13 osób, tj. 93%. Oddano 13 głosów ważnych. Spośród ważnie oddanych głosów 13 osób, tj. 100% głosowało za zmianą rodzaju miejscowości Obuchowizna z przysiółek wsi Świderek na rodzaj wieś i tym samym wybrali rodzaj miejscowości: wieś.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/272/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Obuchowizna, rodzaj: przysiółek wsi Świderek (Id TERYT 0753136) dotyczących zmiany rodzaju tej miejscowości konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu wykonawczego gminy, uważa się je za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

 

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński

Wyniki konsultacji społecznych dot. m. Obuchowizna.pdf

 

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

3 marca 2022

flaga ukrainy z napisem pomoc dla ukrainy

 

W nawiązaniu do poleceń Wojewody Podlaskiego dotyczących organizacji doraźnych miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuję, jeżeli na teren Gminy Augustów przybyli uchodźcy z Ukrainy proszę   o niezwłoczne zgłoszenie do Urzędu Gminy Augustów pod numerem telefonu 87 643 30 56 lub 87 643 37 71. Wójt jest zobowiązany przekazywać codziennie informację do Starostwa Powiatowego  w Augustowie (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych) o ilości osób zakwaterowanych na terenie naszej gminy.

Pozostałych informacji na temat pomocy dla obywateli Ukrainy można uzyskać pod numerem telefonu : 87 643 37 71.

 

 

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone

2 marca 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno- rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej) – ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy.

Waloryzacja emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi, który w 2022 r. wynosi 7%.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 17 lutego 2022 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1.084 zł 58 gr (wzrost o 7%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2022 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.084 zł 58 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

W taki sposób od dnia 1 marca 2022 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2022 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2022 r. 1.338,44 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.338,44 zł.

Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2022 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Pełna treść w formacie PDF:

informacja KRUS

POMOC UKRAINIE

1 marca 2022

W związku z sytuacją w Ukrainie Urząd Gminy Augustów uruchamia punkt zbiórki produktów i środków, przeznaczonych potrzebującym mieszkańcom Ukrainy ( w tym oczekujących przed przejściami granicznymi), zgodnie z poniższą listą.

Zbiórka będzie prowadzona w dniach  od 01.03.2022r.(wtorek) do 04.03.2022r.(piątek), w godz. 11-13, w byłym budynku Szkoły Podstawowej w Janówce, Janówka 44, 16-300 Augustów (I piętro, wejście główne).

Lista potrzebnych produktów i środków:

Odzież i okrycie:

 • Koce zwykłe i termiczne
 • Śpiwory
 • Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 • Materace
 • Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
 • Płaszcze przeciwdeszczowe

 

Środki higieny i czystości:

 • Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
 • Dezodoranty
 • Pasta do zębów
 • Szczoteczki do zębów
 • Grzebienie
 • Bielizna damska, męska, dziecięca
 • Podpaski
 • Pampersy
 • Pieluchy dla dorosłych
 • Papier toaletowy i ręczniki papierowe
 • Ręczniki (w tym z mikrofibry)
 • Worki na śmieci
 • Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
 • Maski filtrujące lub jednorazowe

 

Żywność:

 • woda
 • żywność do szybkiego przygotowania (instant)
 • batony (w tym energetyczne),
 • bakalie, orzechy,
 • konserwy,
 • makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
 • narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

 

Inne:

 • Zapałki
 • Baterie, powerbanki
 • Oświetlenie, w tym latarki
 • Świece
 • Zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie).

Informacje na temat zbiórki można uzyskać pod nr tel. 798-604-957.

 

Ruszyła XIX edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” kierowanego do osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą

18 lutego 2022

Pomimo licznych obostrzeń obowiązujących ze względu na wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku nie zrezygnowała z aktywnego promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz z informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi.

Poprawie bezpieczeństwa pracy służą organizowane dla rolników szkolenia, pokazy oraz konkursy, w tym Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który w 2022 r. będzie miał swoją XIX edycję. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Corocznie celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w konkursie jest niezwykłą okazją do zidentyfikowania wielu zagrożeń w miejscu pracy rolników oraz zachętą do ich wyeliminowania. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest w Placówkach Terenowych i Oddziale Kasy, na stronie internetowej www.krus.qov.Dl, w prasie oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie do najbliższej PT KRUS lub OR KRUS w Białymstoku, w terminie do 22 kwietnia 2022 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

W osiemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłej edycji zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem rolniczym o mocy 55 KM. Reprezentanci województwa podlaskiego, Państwo Ewa i Robert Truchlowie, zam. Ostrożne otrzymali nagrody za udział w finale Konkursu za stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym.

Bezpieczne gospodarstwo rolne.pdf

procedura postępowania w sytuacjach konfliktów na linii człowiek wilk

18 lutego 2022

W związku z nasilającym się problem dotyczącym szkód wyrządzanych przez wilki na terenie województwa podlaskiego, uprzejmie informuję, iż występujące niebezpieczne sytuacje na linii człowiek – wilk wymagają wyjaśnienia a przede wszystkim natychmiastowej reakcji. Poniżej przekazujemy wytyczne w tym wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat działań mających na celu przybliżenie wiedzy jak należy postępować z w sytuacji pojawienia się wilków na terenach zamieszkałych oraz w celu zwiększenie akceptacji wilka.

procedura postępowania w sytuacjach konfliktów na linii człowiek wilk.pdf

procedura postępowania w sytuacjach konfliktów na linii człowiek wilk.docx