Informacja o wynikach konsultacji społecznych

15 listopada 2023

dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

W okresie od 30 października do 6 listopada 2023 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne do projektu uchwały w sprawie uchwalenia  rocznego programu współpracy Gminy Augustów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Uwagi i propozycje do powyższego projektu  programu można było zgłaszać do dnia 06 listopada 2023 r.,  do godz.15.00, pocztą elektroniczną na adres: gops@post.pl, listownie na adres: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów oraz telefonicznie pod nr tel. 87 6437437. W dniu 06 listopada 2023 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Augustów zorganizowane zostało również spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

 

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

13 listopada 2023

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności od 30 lat pozwala na monitorowanie zmian zachodzących na polskim rynku pracy, co kwartał dostarczając informacji dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo.

Według wyników tego badania w 2 kwartale 2023 r. wskaźnik zatrudnienia w województwie podlaskim wyniósł 57,5%. Większość pracujących stanowili mężczyźni oraz mieszkańcy miast.

Stopa bezrobocia wg BAEL w naszym województwie osiągnęła w tym okresie poziom 2,2% i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz 2 kwartałem 2022 r.

 

Więcej informacji na temat badań ankietowych na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl

 

INFORMACJA Przewodniczącej Rady Gminy Augustów

10 listopada 2023

                                                                                   INFORMACJA

                                                       Przewodniczącej Rady Gminy Augustów
                                                                   z dnia 9 listopada 2023 roku
                    o przystąpieniu do wyborów uzupełniających listę ławników do Sądu Rejonowego
                                                            w Augustowie na kadencję 2024-2027

 

Przewodnicząca Rady Gminy Augustów ogłasza, że Rada Gminy Augustów na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w związku z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 07 listopada 2023 roku informuje o naborze uzupełniającym listę ławników sądowych:

– do Sądu Rejonowego w Augustowie – 1 ławnika

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn.zm.) zwana dalej „ustawą”,
– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 z późn zm.).

 

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów: 11 grudnia 2023 r.

Art. 158 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

– jest nieskazitelnego charakteru,

– ukończył 30 lat,

– jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

– nie przekroczył 70 lat,

– jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

– posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

Ławnikami nie mogą być zgodnie z art. 159 w/w ustawy:

– osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

– osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

– funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

– adwokaci i aplikanci adwokaccy,

– radcy prawni i aplikanci radcowscy,

– duchowni,

– żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

– funkcjonariusze Służby Więziennej,

– radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników, zgodnie z art. 162 ustawy zgłaszają radom gmin:

– prezesi właściwych sądów,

– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

– co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Koszt opłaty za:

1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;

2) badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Rada Gminy Augustów będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać, po czym wypełnioną wraz ze stosowną dokumentacją złożyć w Urzędzie Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, pok. nr 37, w godzinach pracy Urzędu od 07:00 do 15:00.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 11 grudnia 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                               Ewa Frąckiewicz

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy

Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika

Lista osób zgłaszających kandydaturę na ławnika sądowego 2024-2027

oświadczenie 2023 – w spr. postępowania o przestępstwo ściagane

oświadczenie 2023- władza rodzicielska

8 listopada 2023

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze” 14.11.2023r. Wójt Gminy Augustów serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 14.11.2023 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy Augustów (Sala konferencyjna na II piętrze). W czasie spotkania będzie możliwość zapoznania się z zasadami oraz warunkami otrzymania dofinansowania z programu MÓJ PRĄD

Zaproszenie na XLII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 14 listopada 2023r. (wtorek) o godzinie 10:00

7 listopada 2023

 

                                                                                                    OBWIESZCZENIE

                                                              PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                                      z dnia 7 listopada 2023 roku

 

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2023 r. /wtorek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy.     

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 27 września 2023 r. do 14 listopada 2023 do roku.

4. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Augustów w roku szkolnym 2022/2023.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;

b) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Augustów dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Augustów w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych;

c) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023;

d) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;

e) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok; 

f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;

g) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.

6. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny drewna ustalonej przez Prezesa GUS do naliczenia podatku leśnego na rok 2024.

7. Informacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu i Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Augustowie.

8. Wolne wnioski.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz


 Załączniki:

Obwieszczenie o XLII sesji w dniu 14.11.2023 r

Projekt Uchwała Nr 2023 podatek od śr. transport na 2024 r

Projekt uchwały nr XLII_2023 obniżenie śr. ceny żyta na 2024 r.

Projekt uchwały nr XLII_2023 podatek od nieruchomości 2024

Projekt uchwały nr XLII_2023 w spr. dotacji dla niepubl. przedszkola

Projekt uchwały nr XLII_2023 w sprawie zespołu interdyscyp.

Projekt Uchwały nr XLII_2023 współpraca z ngo w 2024 r.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

6 listopada 2023

Na terenie powiatu augustowskiego funkcjonują dwa
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • punkt zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Augustowie, w którym nieodpłatnej pomocy
  prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni,
 • punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela
  Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie, zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w
  Augustowie, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku, Urzędzie Gminy w Nowince oraz
  Urzędzie Gminy w Sztabinie.

Nieodpłatna pomoc prawna adresowana jest do wszystkich obywateli, którzy borykając się z
problemem prawnym nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym do osób
fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w
ciągu ostatniego roku. System nieodpłatnej pomocy adresowany jest również do osób ze szczególnymi
potrzebami.

Pomoc prawna udzielana jest przez profesjonalnego prawnika z odpowiednim doświadczeniem,
np. adwokata, radcę prawnego, aplikanta radcowskiego lub adwokackiego. Prawnik w punkcie
nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże osobie uprawnionej, jakie są jej prawa i obowiązki oraz pokaże
sposób rozwiązania problemu prawnego. Osoba udzielająca pomocy może także pomóc przy
sporządzeniu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie
adwokata z urzędu.

Drugim elementem systemu nieodpłatnej pomocy jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do
podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby,
sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu
spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Poradnictwo obywatelskie obejmuje również
nieodpłatną mediację.

Z przeprowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości oceny realizacji zadań z zakresu
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
wynika, że ostatnie 3 lata to okres systematycznego wzrostu liczby udzielonych porad.

Ważne zmiany w programach profilaktycznych na NFZ. Nowe zasady i nowe placówki w województwie podlaskim

3 listopada 2023

 

Białystok, 2.11.2023 r.

 

INFORMACJA PRASOWA

 

Ważne zmiany w programach profilaktycznych na NFZ.

Nowe zasady i nowe placówki w województwie podlaskim

 

 • Od 1 listopada 2023 r. do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych: mammografii i cytologii na NFZ uprawnionych jest więcej kobiet.
 • Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zakontraktował od 1 listopada br. kolejną pracownią stacjonarną, w której panie będą mogły skorzystać z mammografii zarówno w etapie podstawowym diagnostyki, jak i pogłębionym.
 • Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zakontraktował również od 1 listopada br. dwie nowe placówki wykonujące kolonoskopię w programie badań przesiewowych raka jelita grubego.

 

Mammografia już od 45-ego roku życia

Od 1 listopada 2023 r. profilaktyczną mammografię na NFZ mogą wykonać panie w wieku 45 – 74 lata. Dzięki tej zmianie z programu profilaktyki raka piersi skorzysta jeszcze więcej kobiet. Do tej pory bezpłatna mammografia była dostępna dla pań w wieku 50 – 69 lat.

Specjaliści rekomendują częstotliwość badań profilaktycznych: raz w miesiącu samobadanie piersi, a co 2 lata kontrolna mammografia (lub co roku ze wskazań lekarza).

Profilaktyczna cytologia także obejmie więcej kobiet

Zmiany dotyczą również programu profilaktyki raka szyjki macicy. Do tej pory korzystały z niego panie w wieku 25-59 lat. Od 1 listopada 2023 r. program obejmuje kobiety z grupy wiekowej od 25 do 64 roku życia.

Panie powinny regularnie zgłaszać się na profilaktyczne badania cytologiczne:

 • co trzy lata
 • co roku kobiety obciążane czynnikami ryzyka (tzn. zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV — typem wysokiego ryzyka).

Na profilaktyczną cytologię i mammografię nie trzeba skierowania. Badania są bezpłatne, finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia.

Gdzie w województwie podlaskim można wykonać badania profilaktyczne: cytologię i mammografię na NFZ?

Badania cytologiczne można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, który posiada umowę z NFZ.

Mammografię można wykonać w mammobusie (harmonogram postojów w woj. podlaskim na listopad 2023 r. załączony jest do komunikatu) oraz w wybranym gabinecie stacjonarnym. Od 1 listopada lista gabinetów stacjonarnych rozszerzyła się o Lekarską Specjalistyczną Spółdzielnię Pracy ”Eskulap” w Białymstoku.

Gabinety, w których wykonasz mammografię:

Etap podstawowy:

 1. Białostockie Centrum Onkologii, im. M. Skłodowskiej-Curie, Białystok, ul. Ogrodowa 12, 85 664 68 88 wew. 3
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, miejsce udzielana świadczeń: Pracownia mammografii ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok tel. 47 710 40 01, 47 710 40 38
 3. Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego, Łomża, Piłsudskiego 11, tel. 86 473 35 98 (rejestracja tel. w godzinach 10:00 – 14:00)
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, miejsce udzielania świadczeń: Pracownia mammografii ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze tel. 85 655 22 66
 5. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera, Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. 87 562 93 25 (rejestracja tel. w godzinach 7:30 – 14:30)
 6. Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ”Eskulap” , ul. Nowy Świat 11/C, 15-453 Białystok tel. 85 745 00 37

Etap pogłębionej diagnostyki:

 1. Białostockie Centrum Onkologii, im. M. Skłodowskiej-Curie, Białystok, ul. Ogrodowa 12, 85 664 68 88 wew. 3
 2. Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego, Łomża, Piłsudskiego 11, tel. 86 473 35 98 (rejestracja tel. w godzinach 10:00 – 14:00)
 3. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera, Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. 87 562 93 25 (rejestracja tel. w godzinach 7:30 – 14:30)
 4. Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ”Eskulap” , ul. Nowy Świat 11/C, 15-453 Białystok tel. 85 745 00 37

Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Skierowany jest do osób w wieku od 50 do 65 lat oraz osób od 40 do 49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia z rozpoznaniem nowotworu jelita grubego. Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie. Od 1 listopada br. Podlaski Oddział NFZ zakontraktował dwie nowe placówki medyczne, są to:

 1. Gastromedica, Białystok, ul. Prowiantowa 15/5, tel. 533 400 282
 2. Interfizjo, Białystok, ul. Ciołkowskiego 88J, tel. 85 500 10 00

Pozostałe placówki medyczne, w których można skorzystać z programu badań przesiewowych raka jelita grubego:

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 85 831 84 30
 2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Białystok, ul. Żurawia 14, 85 831 64 94
 3. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Białystok, ul. Ogrodowa 12, 85 664 68 88
 4. Fundacja „Pomóż im” w Białymstoku, ul. Mazowiecka 33, 609 230 120
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Janusza Korczaka 23, 858142412
 6. Szpital Wojewódzki im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Łomży, ul. Piłsudskiego 11, 86 473 32 46
 7. NZOZ Medyczne Centrum Diagnostyczno-Lecznicze L. S. Kisiel w Augustowie, ul. Jaćwieska 18, 87 643 41 29

 

„Profilaktyka jest bronią XXI wieku w walce z rakiem” – Poradniki Pacjenta NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował dwa Poradniki Pacjenta stanowiące kompendium wiedzy na temat profilaktyki raka piersi:

 1. Poradnik Pacjenta: Rocznie dowiaduje się o nim aż 20 tysięcy kobiet. Rak piersi – jak mu skutecznie zapobiegać?

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/poradnik-pacjenta-rocznie-dowiaduje-sie-o-nim-az-20-tysiecy-kobiet-rak-piersi-jak-mu-skutecznie-zapobiegac,8490.html

 1. Poradnik Pacjenta: Mammografia, samobadanie piersi. Jak skorzystać z profilaktycznych badań?

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/poradnik-pacjenta-mammografia-samobadanie-piersi-jak-skorzystac-z-profilaktycznych-badan,8399.html

 

W Poradnikach Pacjenta NFZ  znajdziemy:

– rozmowę z prezeską Stowarzyszenia Łódzki Klub Amazonka

– instrukcję samobadania piersi

– czynniki ryzyka, które mogą przyczynić się do rozwoju raka piersi

– Jakie objawy powinny zaniepokoić, gdzie zgłosić się na bezpłatną mammografię?

 

***

Harmonogram postojów mammobusa w listopadzie 2023 r.

02.11.2023 godz. 09:00-17:00, Łomża, Aleja Piłsudskiego 33, mammobus przy Kauflandzie,

tel. do rejestracji 58 767 34 44

02.11.2023 godz. 09:00-17:00, Grajewo, ul. Strażacka 6A, mammobus przy Urzędzie Miasta,

tel. do rejestracji 58 767 34 44

03.11.2023 godz. 09:00-17:00, Rutki-Kossaki, ul. 11 Listopada 5, mammobus przy Domu Kultury,

tel. do rejestracji 58 767 34 44

03.11.2023 godz. 09:00-17:00, Łapy, ul. Płonkowska 1, mammobus przy Ośrodku Szkolenia Straży Pożarnej, tel. do rejestracji 58 767 34 44

06.11.2023 godz. 09:00-17:00, Zambrów, ul. Prymasa Wyszyńskiego 6A, mammobus przy Szkole Podstawowej Nr 5, tel. do rejestracji 58 767 34 44

06.11.2023 godz. 09:00-17:00, Choroszcz, Rynek 11 Listopada 9, mammobus na Rynku

11 Listopada,, tel. do rejestracji 58 767 34 44

06.11.2023 godz. 09:00-17:00, Drohiczyn, ul. Aleksandra Jagiellończyka 4, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

06.11.2023 godz. 09:00-17:00, Perlejewo 12, mammobus przy Szkole Podstawowej, tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

07.11.2023 godz. 09:00-17:00, Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 12, mammobus

przy Kauflandzie, tel. do rejestracji 58 767 34 44

07.11.2023 godz. 09:00-17:00, Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, mammobus przy Urzędzie Miasta,

tel. do rejestracji 58 767 34 44

07.11.2023 godz. 09:00-11:00, Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, mammobus przy Urzędzie Gminy,

tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

07.11.2023 godz. 12:00-17:00, Siemiatycze, ul. Zaszkolna 1, mammobus przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury, tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

07.11.2023 godz. 09:00-17:00, Grodzisk, ul. 1 Maja 6, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

08.11.2023 godz. 09:00-17:00, Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 19, mammobus przy Miejskim Ośrodku Kultury, tel. do rejestracji 58 767 34 44

08.11.2023 godz. 09:00-17:00, Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, mammobus przy Urzędzie Miejskim, tel. do rejestracji 58 767 34 44

08.11.2023 godz. 09:00-17:00, Dziadkowice, 31, mammobus przy świetlicy wiejskiej, tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

09.11.2023 godz. 09:00-17:00, Czyżew, ul. Szkolna 24, mammobus przy Urzędzie Miasta,

tel. do rejestracji 58 767 34 44

09.11.2023 godz. 09:00-17:00, Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 4, mammobus przy Ochotniczej Straży Pożarnej, tel. do rejestracji 58 767 34 44

09.11.2023 godz. 09:00-17:00, Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, mammobus przy Urzędzie Gminy,

tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

10.11.2023 godz. 09:00-17:00, Siemiatycze, ul. Świętojańska 25, mammobus przy hali sportowej,

tel. do rejestracji 58 767 34 44

10.11.2023 godz. 09:00-17:00,  Bielsk Podlaski, Aleja Piłsudskiego 27, mammobus przy Kauflandzie,

tel. do rejestracji 58 767 34 44

10.11.2023 godz. 09:00- 17:00, Mielnik, ul. Piaskowa 38, mammobus przy Urzędzie Gminy,

tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

10.11.2023 godz. 09:00-17:00, Milejczyce, ul. Parkowa 20, mammobus przy świetlicy, tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

13.11.2023 godz. 09:00-17:00, Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1, mammobus przy Urzędzie Miejskim, tel. do rejestracji 58 767 34 44

13.11.2023 godz. 09:00-17:00, Hajnówka, ul. 3 Maja 50, mammobus przy Parku Wodnym,

tel. do rejestracji 58 767 34 44

13.11.2023 godz. 09:00-17:00, Sokoły, ul. Kolejowa 3, mammobus przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym, tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

14.11.2023 godz. 09:00-17:00, Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, mammobus przy Kauflandzie,

tel. do rejestracji 58 767 34 44

14.11.2023 godz. 09:00-17:00, Sokółka, Plac Kościuszki 1, mammobus przy Urzędzie Miasta,

tel. do rejestracji 58 767 34 44

14.11.2023 godz. 09:00-17:00, Wysokie Mazowieckie, ul. Armii Krajowej 4, mammobus przy Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

15.11.2023 godz. 09:00-17:00, Suwałki, ul.  Jana Pawła II 12, mammobus przy Aquaparku,

tel. do rejestracji 58 767 34 44

15.11.2023 godz. 09:00-12:00, Czyżew, ul. Mazowiecka 34, mammobus przy Urzędzie Miejskim,

tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

15.11.2023 godz. 13:00-17:00, Zambrów, ul. Prymasa Wyszyńskiego 6A, mammobus przy Szkole Podstawowej Nr 5, tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-005

16.11.2023 godz. 09:00-17:00, Klukowo, ul. Mazowiecka 14, mammobus przy Urzędzie Gminy,

tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

17.11.2023 godz. 09:00-17:00, Ciechanowiec, ul. Mostowa 8, mammobus na parkingu Biblioteki Miejskiej, tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

20.11.2023 godz. 09:00-17:00, Suwałki, ul. Świerkowa 45, mammobus przy Urzędzie Gminy,

tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

21.11.2023 godz. 09:00-17:00, Suwałki, ul. Gen. Dwernickiego 15, mammobus przy Centrum Handlowym Suwałki Plaza, tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

22.11.2023 godz. 09:00-17:00, Augustów, ul. Kozi Rynek 7, mammobus na placu parkingowym

w centrum miasta, tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

23.11.2023 godz. 09:00-17:00, Grajewo, ul. Strażacka 6A, mammobus przy Urzędzie Miasta,

tel. do rejestracji 42-254-64-11,  517-544-004

 

 

Kontakt:

Beata Leszczyńska

Rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

kom. 605 161 632; tel. 85 745 95 45

e-mail: beata.leszczynska@nfz-bialystok.pl

Plakat Narodowego Funduszu zdrowia. Po lewej kobieta w różowej bluzce z różową wstążką w dłoni. Po prawej napis " Rocznie dowiaduje się o nim 20 tysięcy kobiet. Rak piersi jak mu skutecznie zapobiegać? Kompleksową informację znajdziesz na naszym poradniku nfz.gov.pl/PoradnikPacjentaNFZ

ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Augustów na lata 2023-2030 – Konsultacje społeczne

2 listopada 2023

Szanowni Państwo

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 2023-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Augustów, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności  i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.

 

Wypełnione ankiety można przekazać drogą pocztową lub  osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów bądź przesłać na adres e-mail: gmina-augustow@home.pl. Do dnia 30 listopada 2023r.

 

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie

w formie zbiorczej.

ANKIETA Gmina Augustów Strategia

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

30 października 2023

W sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze.zm.) najważniejszą zasadą tworzenia programów współpracy jest obowiązek ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 w/w ustawy.

W związku z przygotowywaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, Wójt Gminy Augustów zaprasza  wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem powyższego dokumentu, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów: www.gmina-augustow.home.pl

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne , odbędzie się w dniu 06 listopada 2023 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Augustów, w sali konferencyjnej .

Uwagi i propozycje do powyższego projektu  programu można zgłaszać do dnia 06 listopada 2023 r.,  do godz.15.00, pocztą elektroniczną na adres: gops@post.pl, listownie na adres: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów oraz telefonicznie pod nr tel. 87 6437437.

 

Uchwała nr XLII_2023 współpraca z ngo w 2024 r.

20 października 2023

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych


Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) Wójt Gminy Augustów informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin do 20 grudnia 2023 r. na:
1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel jest objęty tym systemem (w oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia).

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (tj. od dnia 01.01.2024 r.), i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Augustów
Zbigniew Buksiński

informacja.pdf

19 października 2023

                                                                                                                                       Augustów, dnia 19 października 2023r.

OSW.6151.4.2023

                                                                            OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082)

                                                                        Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Batalion” na sezon 2023/2024.

Terminarz polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                                                Zbigniew Buksiński

Obwieszczenie.pdf

19 października 2023

                                                                                                                                   Augustów, dnia 19 października 2023r.

OSW.6151.3.2023

 

                                                                            OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082)

                                                                            Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Leśnik’’ w Augustowie na sezon 2023/2024.

Terminarz polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                                              Zbigniew Buksiński

Obwieszczenie.pdf

Szanowni Państwo

19 października 2023

Serdecznie dziękuję za zaufanie i wybór mojej osoby na senatora RP następnej kadencji.

Ponad 109 tys. głosów jakie otrzymałem zobowiązuje mnie do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz regionu i Polski.

Zapraszam do współpracy.

Senator RP

Marek Adam Komorowski

18 października 2023

                                                                                                                                Augustów, dnia 17 października 2023r.

OSW.6151.2.2023

 

                                                                                        OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082)

                                                                                    Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Kania” Augustów ZO Suwałki.

Terminarz polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

                                                                                                                                                Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                                                 Zbigniew Buksiński

 

SKM_C224e23101813290

Bitwa o remizy 2023

11 października 2023

„Bitwa o remizy” – rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborcze

W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.
To profrekwencyjna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, o której poinformowali na konferencji prasowej w Komendzie Głównej PSP, minister klimatu i środowiska Pani Anna Moskwa oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP podczas konferencji podkreślił:
“Z dumą mogę ogłosić dziś z Panią Minister ten wielki program, który łączy element wsparcia tych, którzy na co dzień nas ratują ale też element demokracji. Do każdego powiatu trafi 1 mln zł – do tej gminy, która będzie miała największą frekwencję wyborczą! Ponad 300 mln zł trafi do OSP, żeby ich remizy stały się jeszcze bardziej nowoczesne bo samochody już są , sprzętu jest bardzo dużo ale cały czas musimy pamiętać że w tych remizach przebywają ludzie i muszą pełnić służbę w jak najlepszych warunkach. “
Szanowni Pańwtwo: Bitwa o remizy – zapraszamy do frekwencji! “– dodał na zakończenie swojego przemówienia.

“Remizy ochotniczych straży pożarnych (OSP) to centrum aktywności społecznej w gminach. To miejsce spotkań mieszkańców, kół gospodyń wiejskich, sołtysów czy strażaków. W ostatnich latach doposażyliśmy OSP w całej Polsce w ponad 3700 wozów ratowniczo – gaśniczych i niezbędny sprzęt. Teraz priorytetem jest unowocześnienie strażnic. Tak, aby w każdym zakątku Polski rozwijać takie lokalne miejsca obywatelskiej aktywności” – podkreśliła minister klimatu i środowiska Pani Anna Moskwa.
“Zwracamy się do starostów, wójtów, burmistrzów i radnych z wszystkich opcji politycznych z prośbą o to, aby walczyć o jak najwyższą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu 15 października 2023 r. Aby zachęcić do udziału, przygotowaliśmy ogólnopolską akcję profrekwencyjną” – dodała minister Anna Moskwa.

 • Gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie, otrzyma środki na sfinansowanie modernizacji strażnicy OSP. Dzięki tym funduszom możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja remizy, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Wartość dofinansowania dla jednej remizy to nawet 1 milion złotych.
 • Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w roku 2024, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska w ramach właściwego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej).