INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”

13 sierpnia 2021

W ramach realizacji zadań „Dzielnicowy Bliżej Nas”zamieszczamy informacje o dzielnicowym obsługującym rejon gminy Augustów oraz o realizowanym przez niego działaniu priorytetowym.

zdjęcie dzielnicowego asp. sztab. Zdzisława Walczaka

Rejon służbowy Nr 5: dzielnicowy – asp. sztab. Zdzisław Walczak

tel. (87) 564-10-54

tel. kom. 885 997 271

e-mail: dzielnicowy.augustow5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie ul. Karola Brzostowskiego 6

tel. (87) 564-10-00

Działanie priorytetowe: Gromadzenie się młodzieży oraz osób dorosłych, którzy spożywają alkohol, dewastują budynek,  zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają budynek po byłej szkole podstawowej w Gabowych Grądach

Drodzy Mieszkańcy Gminy Augustów

3 sierpnia 2021

Wójt Gminy Augustów informuje, że Gmina Augustów planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, proszeni są o składanie informacji o posiadanej ilości w/w odpadów w terminie do dnia
13 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady
z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy. Odpady przeznaczone do odbioru  należy dostarczyć  spakowane bądź zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie
i załadunek. Odpady należy posegregować i oczyścić, aby nie zalegało na nich błoto, woda, pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina.

Jednocześnie informujemy, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania do kosztów usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W razie nieuzyskania przez Gminę Augustów dotacji na realizację zadania unieszkodliwiania odpadów pochodzących z działalności rolniczej zadanie nie będzie realizowane.

Planowany termin odbioru odpadów nastąpi II – III kwartał 2022 roku, po wyłonieniu wykonawcy zadania.

Intensywność dofinansowania to dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500,00 zł za 1Mg usuwanych odpadów. Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest jako pomoc de minimis w rolnictwie.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Rolnik zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Gminy Augustów pismo informujące o rezygnacji

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie oraz ze strony internetowej https://gmina-augustow.home.pl/

 

Wzór wniosku:

Wniosek inwentaryzacja

Zaproszenie na XXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 10 sierpnia 2021r. (wtorek) o godzinie 10:00.

3 sierpnia 2021

                                                                                         OBWIESZCZENIE

                                                         PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                                  z dnia 3 sierpnia 2021 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2021 r. /wtorek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 10 czerwca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 roku.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnucha – I , w gminie Augustów,

b) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/230/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

c) w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego uzupełnienia sieci dróg ekspresowych w województwie podlaskim o odcinek Białystok-Augustów i połączenie go z drogą ekspresową S61 Via Baltica w miejscowości Raczki,

d) w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

e) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021,

f) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027.

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki :

Obwieszczenie o XXIII sesji w dniu 10.08.2021 r

Projekt uchwały intenc. sporządz. planu Czarnucha

Czarnucha zał. nr 1

Projekt Uchwały nr XXIII__2021 stanowisko poparcie uzup. odc.Białystok-Augustów-Raczki

Projekt Uchwały nr XXIII_2021 z dn. ….2021 r. zmiana uchwały XXII_230_2021

Projekt Uchwały nr XXIII_20221 w sprawie utworzenia spółki BiomTrans_ostateczna

29 lipca 2021

        Augustów, dnia 26.07.2021 r.

 

AB-I.6740.1.28.2021

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 11/2021 z dnia 26.07.2021 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 26.07.2021 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2021 r. Wójta Gminy Augustów, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej nr 102628B Rutki Stare – Turówka” w zakresie: w zakresie: budowy jezdni o szerokości od 3,50 m do 5,00 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami o szerokości 0,75 m z mijankami, budowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy istniejących przepustów oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 292/3, 292/5 (z podziału działki 292/1) obręb Rutki Stare i 210 obręb Turówka oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Rutki Stare

125/2 o powierzchni 0,0015 ha (z podziału dz. 125/1 na dz. nr 125/2 i 125/3),

184/2 o powierzchni 0,0270 ha (z podziału dz. 184/1 na dz. nr 184/2 i 184/3),

193/1 o powierzchni 0,0173 ha (z podziału dz. 193 na dz. nr 193/1 i 193/2),

342/3 o powierzchni 0,0006 ha (z podziału dz. 342/1 na dz. nr 342/3 i 342/4),

314/1 o powierzchni 0,0013 ha (z podziału dz. 314 na dz. nr 314/1 i 314/2),

304/1 o powierzchni 0,0050 ha (z podziału dz. 304 na dz. nr 304/1, 304/2 i 304/3),

304/2 o powierzchni 0,0042 ha (z podziału dz. 304 na dz. nr 304/1, 304/2 i 304/3),

292/3 o powierzchni 0,2715 ha (z podziału dz. 292/1 na dz. nr 292/2, 292/3, 292/4 i 292/5),

292/5 o powierzchni 0,4398 ha (z podziału dz. 292/1 na dz. nr 292/2, 292/3, 292/4 i 292/5),

203/1 o powierzchni 0,0288 ha (z podziału dz. 203 na dz. nr 203/1 i 203/2),

205/3 o powierzchni 0,0051 ha (z podziału dz. 205/2 na dz. nr 205/3 i 205/4),

194/1 o powierzchni 0,0097 ha (z podziału dz. 194 na dz. nr 194/1 i 194/2),

196/1 o powierzchni 0,0034 ha (z podziału dz. 196 na dz. nr 196/1 i 196/2),

192/1 o powierzchni 0,0722 ha (z podziału dz. 192 na dz. nr 192/1 i 192/2),

200/1 o powierzchni 0,0075 ha (z podziału dz. 200 na dz. nr 200/1, 200/2 i 200/3),

200/2 o powierzchni 0,0065 ha (z podziału dz. 200 na dz. nr 200/1, 200/2 i 200/3),

189/1 o powierzchni 0,0008 ha (z podziału dz. 189 na dz. nr 189/1 i 189/2),

201/1 o powierzchni 0,0038 ha (z podziału dz. 201 na dz. nr 201/1 i 201/2),

188/1 o powierzchni 0,0071 ha (z podziału dz. 188 na dz. nr 188/1, 188/2, 188/3 i 188/4),

188/3 o powierzchni 0,0534 ha (z podziału dz. 188 na dz. nr 188/1, 188/2, 188/3 i 188/4),

185/1 o powierzchni 0,0153 ha (z podziału dz. 185 na dz. nr 185/1 i 185/2),

186/1 o powierzchni 0,0206 ha (z podziału dz. 186 na dz. nr 186/1, 186/2 i 186/3),

186/2 o powierzchni 0,0009 ha (z podziału dz. 186 na dz. nr 186/1, 186/2 i 186/3),

187/1 o powierzchni 0,0026 ha (z podziału dz. 187 na dz. nr 187/1, 187/2 i 187/3),

187/2 o powierzchni 0,0036 ha (z podziału dz. 187 na dz. nr 187/1, 187/2 i 187/3),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

oraz na działkach na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu podczas realizacji inwestycji:

359, 189/2 (z podziału dz. nr 189), 192/2 (z podziału dz. nr 192), 314/2 (z podziału dz. nr 314), 304/3 (z podziału dz. nr 304), 200/3 (z podziału dz. nr 200) obręb Rutki Stare i 3/2, 212, 9, 183, 11/1, 40/2, 211, 44 obręb Turówka gmina Augustów.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 29.07.2021 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 29.07.2021 r. do 12.08.2021 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 15 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

ZŁOTE GODY W GMINIE AUGUSTÓW

19 lipca 2021

W dniach 08 oraz 09 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Augustów miał miejsce  Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – Złote Gody. Jubilaci z terenu Gminy Augustów zostali uhonorowani Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył  Wójt Gminy Augustów Pan Zbigniew Buksiński wraz z Zastępcą Wójta Gminy Augustów Panem Zdzisławem Chmielewskim oraz Panią Sekretarz Gminy Elżbietą Pszczołą.

Prezydent RP przyznał odznaczenia następującym Jubilatom:

 1. Teresa i Zygmunt Drejer;
 2. Leokadia i Mirosław Galiccy;
 3. Danuta i Piotr Karpińscy;
 4. Krystyna i Walenty Kopiczko;
 5. Henryka i Stanisław Wiszniewscy.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze życzymy wszelkiej pomyślności, wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu, szczęściu, wzajemnej miłości oraz w  otoczeniu najbliższych. Niech ten jubileusz  i kolejne  będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

Przy okazji tego jubileuszu informujemy, iż do zgłoszenia inicjatywy Wojewodzie Podlaskiemu przyznania “Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla mieszkańców Gminy Augustów uprawniony jest Wójt Gminy. Wobec powyższego w tej sprawie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16 –300 Augustów, pokój nr 2., tel. 87 643 30 56 wew. 30.

zdjęcie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, kwiatów oraz upominku na stolezdjęcie jubilatów i ich rodziny z Zastępcą Wójta i Panią Sekretarz Gminy Augustówzdjęcie jubilatów i ich rodziny z Wójtem, Zastępcą Wójta i Panią Sekretarz Gminy Augustówzdjęcie jubilatów i ich rodziny z Wójtem, Zastępcą Wójta i Panią Sekretarz Gminy Augustówzdjęcie jubilatów i ich rodziny z Zastępcą Wójta i Panią Sekretarz Gminy Augustów

15 lipca 2021

Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w ciągu najbliższych dni na obszarze naszej gminy będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura od 30 do 34 st C. Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, dlatego należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Zaleca się picie dużej ilości wody, ograniczenie przebywania na słońcu, noszenie nakrycia głowy i mieć możliwość schronienia się w cieniu. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Grafika "JAK PRZETRWAĆ UPAŁY" - ogranicz przebywanie w pełnym słońcu, pij dużo niegazowanej wody, unikaj wysiłku fizycznego, zostań w domu, jeśli możesz, noś nakrycie głowy, stosuj kremy z filtrem UV, Jeśli zauważysz objawy przegrzania organizmu: PRZYSPIESZONY ODDECH, TEMPERATURĘ, NUDNOŚCI, ZAWROTY GŁOWY, DRESZCZE zadzwoń pod numer 112. Nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie, nie pij alkoholu, bo odwadnia organizm, w ciągu dnia zamknij i zasłoń okna, noś lekką i przewiewną odzież

Szanowni Mieszkańcy Gminy Augustów

15 lipca 2021

Urząd Gminy Augustów prowadzi wstępne zapisy (również telefonicznie) na instalacje fotowoltaiczne służące budynkom mieszkalnym. Wkład własny właściciela- maksymalnie 20% kosztów inwestycji. Informacje: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów, pokój nr 4, tel. 876433056 wewn.44.

Już od 01 lipca 2021 złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

8 lipca 2021

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić, musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć w Urzędzie Gminy, osobiście lub listownie.

Ile mam czasu na złożenie deklaracji?

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy.
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację.

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Jak można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć elektronicznie lub wersji papierowej, osobiście w Urzędzie Gminy ( pokój nr 4 – tel. 087 643 30 56 wew. 44 )  lub wysłać listem – wzór deklaracji w załączniku.

Jak złożyć deklarację przez internet?

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację<- wypełnij ją i wyślij.

Czego potrzebuję, żeby złożyć deklarację przez internet?

Profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.

W jakim celu te informacje są zbierane?

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Czy są przewidziane kary dla osób, które nie prześlą danych, a powinny?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim gmina „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymaganą deklarację do urzędu w ramach czynnego żalu.

Deklaracja Formularz A

Przyklad wypelnionej deklaracji A

Deklaracja Formularz B

Przyklad wypelnionej deklaracji B

Instrukcja skladania deklaracji

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 10/2021 z dnia 06.07.2021 r.

8 lipca 2021

Augustów, dnia 06.07.2021 r.

AB-I.6740.1.29.2021

 

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 06.07.2021 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2021 r. Wójta Gminy Augustów, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)” w zakresie: budowy jezdni o szerokości od 3,50 m do 5,00 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami o szerokości 0,75 m z mijankami, budowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy istniejących przepustów, przebudowy rowu odwadniającego wraz z przebudową przepustów pod zjazdami, usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą: przebudowy i zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci telekomunikacyjnej, przebudowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nN 0,4 kV oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Inwestycja usytuowana będzie na działce drogowej nr ewid.: 205/1 obręb Jabłońskie oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Jabłońskie:

215/2 o powierzchni 0,0014 ha (z podziału dz. 215/1 na dz. nr 215/2 i 215/3),

184/1 o powierzchni 0,0154 ha (z podziału dz. 184 na dz. nr 184/1 i 184/2),

181/1 o powierzchni 0,0087 ha (z podziału dz. 181 na dz. nr 181/1 i 181/2),

180/1 o powierzchni 0,0883 ha (z podziału dz. 180 na dz. nr 180/1 i 180/2),

146/2 o powierzchni 0,0232 ha (z podziału dz. 146/1 na dz. nr 146/2 i 146/3),

145/6 o powierzchni 0,0062 ha (z podziału dz. 145/2 na dz. nr 145/6 i 145/7),

138/4 o powierzchni 0,0178 ha (z podziału dz. 138/2 na dz. nr 138/4 i 138/5),

135/2 o powierzchni 0,0177 ha (z podziału dz. 135/1 na dz. nr 135/2 i 135/3),

125/1 o powierzchni 0,0013 ha (z podziału dz. 125 na dz. nr 125/1 i 125/2),

106/1 o powierzchni 0,0563 ha (z podziału dz. 106 na dz. nr 106/1 i 106/2),

253/1 o powierzchni 0,0079 ha (z podziału dz. 253 na dz. nr 253/1 i 253/2),

201/1 o powierzchni 0,0022 ha (z podziału dz. 201 na dz. nr 201/1 i 201/2),

185/10 o powierzchni 0,0219 ha (z podziału dz. 185/3 na dz. nr 185/10 i 185/11),

185/8 o powierzchni 0,0010 ha (z podziału dz. 185/7 na dz. nr 185/8 i 185/9),

150/4 o powierzchni 0,0112 ha (z podziału dz. 150/2 na dz. nr 150/4 i 150/5),

150/6 o powierzchni 0,0117 ha (z podziału dz. 150/3 na dz. nr 150/6 i 150/7),

141/2 o powierzchni 0,0146 ha (z podziału dz. 141/1 na dz. nr 141/2 i 141/3),

143/1 o powierzchni 0,0208 ha (z podziału dz. 143 na dz. nr 143/1 i 143/2),

138/6 o powierzchni 0,0388 ha (z podziału dz. 138/3 na dz. nr 138/6 i 138/7),

129/2 o powierzchni 0,0375 ha (z podziału dz. 129/1 na dz. nr 129/2 i 129/3),

132/2 o powierzchni 0,0065 ha (z podziału dz. 132/1 na dz. nr 132/2 i 132/3),

126/1 o powierzchni 0,0024 ha (z podziału dz. 126 na dz. nr 126/1 i 126/2),

obręb Topiłówka:

178/1 o powierzchni 0,0149 ha (z podziału dz. 178 na dz. nr 178/1 i 178/2),

167/1 o powierzchni 0,0997 ha (z podziału dz. 167 na dz. nr 167/1 i 167/2),

157/1 o powierzchni 0,0605 ha (z podziału dz. 157 na dz. nr 157/1 i 157/2)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej)

oraz na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu podczas realizacji inwestycji:

106/2 (z podziału dz. nr 106), 253/2 (z podziału dz. nr 253), 254, 108/2, 109, 111/1, 113, 114/3, 115/1, 150/7 (z podziału dz. nr 150/3), 116/2, 117, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 122, 125/2 (z podziału dz. nr 125), 198/1, 126/2 (z podziału dz. nr 126), 180/2 (z podziału dz. nr 180), 127/3, 181/2 (z podziału dz. nr 181), 129/3 (z podziału dz. 129/1), 215/3 (z podziału dz. nr 215/1), 201/1, 138/5 (z podziału dz. nr 138/2), 138/7 (z podziału dz. nr 138/3), 183, 141/3 (z podziału dz. nr 141/1), 143/2 (z podziału dz. nr 143), 145/7 (z podziału dz. nr 145/2), 185/11 (z podziału dz. nr 185/3), 185/4, 146/3 (z podziału dz. nr 146/1), 185/5 obręb Jabłońskie i 157/2 (z podziału dz. nr 157), 167/2 (z podziału dz. nr 167), 178/2 (z podziału dz. nr 178) obręb Topiłówka gmina Augustów.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 08.07.2021 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 08.07.2021 r. do 22.07.2021 r.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 15 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

 

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

Obwieszczenie _Jabłońskie_po decyzji_2

RUSZYŁA LOTERIA SZCZEPIONKOWA – ZASZCZEP SIĘ I WYGRAJ

5 lipca 2021

Od 1 lipca do 30 września 2021 r. każda pełnoletnia i w pełni zaszczepiona osoba ma szanse wygrać atrakcyjne nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień.

Można wygrać atrakcyjne nagrody :

Nagrody natychmiastowe – codziennie do wygrania:

 • nagrody pieniężne o wartości 200 zł przyznawane co 500 uprawnionej osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie. Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi ponad 14 mln zł.

Nagrody tygodniowe – 12 losowań w każdą środę:

 • 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. złotych
 • 720 hulajnóg elektrycznych marki Segway-Ninebot

Nagrody miesięczne – 3 losowania w okresie trwania loterii:

 • 6 nagród pieniężnych w wysokości 100 tys. złotych
 • 6 samochodów osobowych Toyota Corolla

Nagrody finałowe – losowanie 6 października:

 • 2 nagrody pieniężne w wysokości 1 mln zł
 • 2 samochody osobowe Toyota C-HR

Loterię przeprowadza Totalizator Sportowy, a wyłonienie laureatów odbywa się za pomocą certyfikowanego urządzenia losującego.

Możesz wziąć udział w loterii szczepionkowej pod warunkiem, że:

 • masz skończone 18 lat
 • jesteś po pełnej dawce szczepienia (dwóch dawkach w przypadku szczepionek Comirnaty, Moderna i Astra Zeneca) – do 30 września
 • wyrazisz zgodę na udział w loterii.

Wyrazić zgodę na udział w loterii możesz:

 • na Internetowym Koncie Pacjenta
 • dzwoniąc na infolinię 989.

 

Szczegóły dotyczące loterii, w tym terminy losowań oraz regulamin dostępne są na stronie  https://www.gov.pl/web/loteria

5 lipca 2021

KRAJOWE  STOWARZYSZENIE  CENTRÓW  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO

ORGANIZUJE KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych

Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych

(lub kombajnów zielonkowych).

Informujemy, że w dniu  13 lipca 2021 r. (wtorek)  o godz. 1000

 w Domu Kultury  w  KALINOWIE  ul. Mazurska.

 

rozpocznie się kurs dla kombajnistów.

 

Odpłatność:  – 500 zł. kombajn zbożowy;

– 100 zł. kombajn zielonkowy;

– 100 zł – prasy wysokiego stopnia zgniotu i urządzenia do paletyzowania bel.

 

Warunki zapisania się na kurs:

1) ukończone 18 lat,

2) posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych operatorów kombajnów zbożowych ( lub kombajnów zielonkowych), uprawniające do obsługi, poruszania się po drogach publicznych czy roszczeń z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

Nr kontaktowy:    58 683 76 12;    695 999 723;    517 856 236;

 

Informacja- Kurs operatora kombajnów zbożowych

5 lipca 2021

Podlaski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

                                                                                                                 Białystok, 2021.06.23

WI.7021.1.92.2021.KCi

według rozdzielnika

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska elektronicznego formularza umożliwiającego każdemu obywatelowi zgłoszenie interwencji   odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na

środowisko, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą o przekazanie niniejszej wiadomości do wszystkich gmin na terenie Państwa powiatów, w celu opublikowania formularza na stronach internetowych urzędów oraz mediach społecznościowych. Chcemy aby informacja o przedmiotowym formularzu została rozpowszechniona wśród mieszkańców oraz przekazana do jak największej liczby odbiorców, tak aby narzędzie to stało się m. in. skutecznym elementem przeciwdziałania szarej strefie w gospodarowaniu odpadami.

Przedmiotowy formularz jest dostępny pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos- interwencje-formularz.