Informacja o kastracji i sterylizacji psów oraz kotów na terenie Gminy Augustów w 2021 roku

14 czerwca 2021

Wójt Gminy Augustów informuje, że do 17 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych, mieszkańcy Gminy Augustów będący właścicielami psów i kotów, mogą skorzystać z dofinansowania zabiegu kastracji lub sterylizacji zwierzęcia.

Zabieg w 90 % finansowany jest przez Gminę Augustów i Związek Komunalny BIEBRZA. Właściciel lub Opiekun psa będzie zobowiązany do sfinansowania tylko 10% kosztów zabiegu w następującej kwocie brutto:

 • sterylizacja suki – 16,00 zł.
 • kastracja psa – 10,00 zł.
 • sterylizacja kotki – 11,00 zł.
 • kastracja kota – 7,00 zł.

 

Usługi są świadczone w Gabinecie Weterynaryjnym
,,HIRON” Leszek Czokajło, ul. Żurawia 46, 16-300 Augustów.

 

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest wypełnienie przez właściciela/opiekuna zwierzęcia formularza „Wniosek o wykonanie i częściowe sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji” i złożenie go w Urzędzie Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów.

Wniosek o wykonanie i częściowe sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji

10 czerwca 2021

                                                                                                                               Augustów, dnia 04.06.2021r.

AB-I.6740.1.28.2021

 

                                                                              OBWIESZCZENIE

                                                    o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.)

                                                                               zawiadamiam

że na wniosek z dnia 11.05.2021 r. Wójta Gminy Augustów zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 102628B Rutki Stare – Turówka” w zakresie: budowy jezdni o szerokości od 3,50 m do 5,00 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami o szerokości 0,75 m z mijankami, budowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy istniejących przepustów oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 291/1 obręb Rutki Stare i 210 obręb Turówka oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Rutki Stare

125/2 o powierzchni 0,0015 ha (z podziału dz. 125/1 na dz. nr 125/2 i 125/3),

184/2 o powierzchni 0,0270 ha (z podziału dz. 184/1 na dz. nr 184/2 i 184/3),

193/1 o powierzchni 0,0173 ha (z podziału dz. 193 na dz. nr 193/1 i 193/2),

342/3 o powierzchni 0,0006 ha (z podziału dz. 342/1 na dz. nr 342/3 i 342/4),

314/1 o powierzchni 0,0013 ha (z podziału dz. 314 na dz. nr 314/1 i 314/2),

304/1 o powierzchni 0,0050 ha (z podziału dz. 304 na dz. nr 304/1, 304/2 i 304/3),

304/2 o powierzchni 0,0042 ha (z podziału dz. 304 na dz. nr 304/1, 304/2 i 304/3),

292/2 o powierzchni 0,0162 ha (z podziału dz. 292/1 na dz. nr 292/2, 292/3, 292/4 i 292/5),

292/4 o powierzchni 0,0423 ha (z podziału dz. 292/1 na dz. nr 292/2, 292/3, 292/4 i 292/5),

203/1 o powierzchni 0,0288 ha (z podziału dz. 203 na dz. nr 203/1 i 203/2),

205/3 o powierzchni 0,0051 ha (z podziału dz. 205/2 na dz. nr 205/3 i 205/4),

194/1 o powierzchni 0,0097 ha (z podziału dz. 194 na dz. nr 194/1 i 194/2),

196/1 o powierzchni 0,0034 ha (z podziału dz. 196 na dz. nr 196/1 i 196/2),

192/1 o powierzchni 0,0722 ha (z podziału dz. 192 na dz. nr 192/1 i 192/2),

200/1 o powierzchni 0,0075 ha (z podziału dz. 200 na dz. nr 200/1, 200/2 i 200/3),

200/2 o powierzchni 0,0065 ha (z podziału dz. 200 na dz. nr 200/1, 200/2 i 200/3),

189/1 o powierzchni 0,0008 ha (z podziału dz. 189 na dz. nr 189/1 i 189/2),

201/1 o powierzchni 0,0038 ha (z podziału dz. 201 na dz. nr 201/1 i 201/2),

188/1 o powierzchni 0,0071 ha (z podziału dz. 188 na dz. nr 188/1, 188/2, 188/3 i 188/4),

188/3 o powierzchni 0,0534 ha (z podziału dz. 188 na dz. nr 188/1, 188/2, 188/3 i 188/4),

185/1 o powierzchni 0,0153 ha (z podziału dz. 185 na dz. nr 185/1 i 185/2),

186/1 o powierzchni 0,0206 ha (z podziału dz. 186 na dz. nr 186/1, 186/2 i 186/3),

186/2 o powierzchni 0,0009 ha (z podziału dz. 186 na dz. nr 186/1, 186/2 i 186/3),

187/1 o powierzchni 0,0026 ha (z podziału dz. 187 na dz. nr 187/1, 187/2 i 187/3),

187/2 o powierzchni 0,0036 ha (z podziału dz. 187 na dz. nr 187/1, 187/2 i 187/3),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

oraz na działkach na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu podczas realizacji inwestycji:

359, 189/2 (z podziału dz. nr 189), 192/2 (z podziału dz. nr 192), 314/2 (z podziału dz. nr 314), 304/3 (z podziału dz. nr 304), 200/3 (z podziału dz. nr 200) obręb Rutki Stare i 3/2, 212, 9, 183, 11/1, 40/2, 211, 44 obręb Turówka gmina Augustów.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz w prasie lokalnej Przegląd Powiatowy w Augustowie. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 10.06.2021 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 10.06.2021 r. do 24.06.2021r..

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1500  w terminie do dnia 01.07.2021 r.

                                                                                                  STAROSTA  AUGUSTOWSKI

10 czerwca 2021

                                                                                                                                 Augustów, dnia 04.06.2021r.

AB-I.6740.1.29.2021

 

                                                                        OBWIESZCZENIE

                                                    o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.)

                                                                           zawiadamiam

że na wniosek z dnia 11.05.2021 r. Wójta Gminy Augustów zostało wszczęte postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)” w zakresie: budowy jezdni o szerokości od 3,50 m do 5,00 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami o szerokości 0,75 m z mijankami, budowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy istniejących przepustów, przebudowy rowu odwadniającego wraz z przebudową przepustów pod zjazdami, usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą: przebudowy i zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci telekomunikacyjnej, przebudowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nN 0,4 kV oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją . Inwestycja usytuowana będzie na działce drogowej nr ewid.: 205/1 obręb Jabłońskie oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Jabłońskie:

215/2 o powierzchni 0,0014 ha (z podziału dz. 215/1 na dz. nr 215/2 i 215/3),

184/1 o powierzchni 0,0154 ha (z podziału dz. 184 na dz. nr 184/1 i 184/2),

181/1 o powierzchni 0,0087 ha (z podziału dz. 181 na dz. nr 181/1 i 181/2),

180/1 o powierzchni 0,0883 ha (z podziału dz. 180 na dz. nr 180/1 i 180/2),

146/2 o powierzchni 0,0232 ha (z podziału dz. 146/1 na dz. nr 146/2 i 146/3),

145/6 o powierzchni 0,0062 ha (z podziału dz. 145/2 na dz. nr 145/6 i 145/7),

138/4 o powierzchni 0,0178 ha (z podziału dz. 138/2 na dz. nr 138/4 i 138/5),

135/2 o powierzchni 0,0177 ha (z podziału dz. 135/1 na dz. nr 135/2 i 135/3),

125/1 o powierzchni 0,0013 ha (z podziału dz. 125 na dz. nr 125/1 i 125/2),

106/1 o powierzchni 0,0563 ha (z podziału dz. 106 na dz. nr 106/1 i 106/2),

253/1 o powierzchni 0,0079 ha (z podziału dz. 253 na dz. nr 253/1 i 253/2),

201/1 o powierzchni 0,0022 ha (z podziału dz. 201 na dz. nr 201/1 i 201/2),

185/10 o powierzchni 0,0219 ha (z podziału dz. 185/3 na dz. nr 185/10 i 185/11),

185/8 o powierzchni 0,0010 ha (z podziału dz. 185/7 na dz. nr 185/8 i 185/9),

150/4 o powierzchni 0,0112 ha (z podziału dz. 150/2 na dz. nr 150/4 i 150/5),

150/6 o powierzchni 0,0117 ha (z podziału dz. 150/3 na dz. nr 150/6 i 150/7),

141/2 o powierzchni 0,0146 ha (z podziału dz. 141/1 na dz. nr 141/2 i 141/3),

143/1 o powierzchni 0,0208 ha (z podziału dz. 143 na dz. nr 143/1 i 143/2),

138/6 o powierzchni 0,0388 ha (z podziału dz. 138/3 na dz. nr 138/6 i 138/7),

129/2 o powierzchni 0,0375 ha (z podziału dz. 129/1 na dz. nr 129/2 i 129/3),

132/2 o powierzchni 0,0065 ha (z podziału dz. 132/1 na dz. nr 132/2 i 132/3),

126/1 o powierzchni 0,0024 ha (z podziału dz. 126 na dz. nr 126/1 i 126/2),

obręb Topiłówka:

178/1 o powierzchni 0,0149 ha (z podziału dz. 178 na dz. nr 178/1 i 178/2),

167/1 o powierzchni 0,0997 ha (z podziału dz. 167 na dz. nr 167/1 i 167/2),

157/1 o powierzchni 0,0605 ha (z podziału dz. 157 na dz. nr 157/1 i 157/2)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej)

oraz na działkach na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu podczas realizacji inwestycji:

106/2 (z podziału dz. nr 106), 253/2 (z podziału dz. nr 253), 254, 108/2, 109, 111/1, 113, 114/3, 115/1, 150/7 (z podziału dz. nr 150/3), 116/2, 117, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 122, 125/2 (z podziału dz. nr 125), 198/1, 126/2 (z podziału dz. nr 126), 180/2 (z podziału dz. nr 180), 127/3, 181/2 (z podziału dz. nr 181), 129/3 (z podziału dz. 129/1), 215/3 (z podziału dz. nr 215/1), 201/1, 138/5 (z podziału dz. nr 138/2), 138/7 (z podziału dz. nr 138/3), 183, 141/3 (z podziału dz. nr 141/1), 143/2 (z podziału dz. nr 143), 145/7 (z podziału dz. nr 145/2), 185/11 (z podziału dz. nr 185/3), 185/4, 146/3 (z podziału dz. nr 146/1), 185/5 obręb Jabłońskie i 157/2 (z podziału dz. nr 157), 167/2 (z podziału dz. nr 167), 178/2 (z podziału dz. nr 178) obręb Topiłówka gmina Augustów.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz w prasie lokalnej Przegląd Powiatowy w Augustowie. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 10.06.2021 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 10.06.2021 r. do 24.06.2021r..

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1500  w terminie do dnia 01.07.2021 r.

Zaproszenie na XXII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 10 czerwca 2021r. (czwartek) o godzinie 10:00.

2 czerwca 2021

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 2 czerwca 2021 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2021 r. /czwartek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 29 marca 2021 r. do 10 czerwca 2021 roku.

4. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.

5. Przyjęcie sprawozdań:

a) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za rok 2020;

b) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020;

c) z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie za rok 2020;

d) z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy Augustów za 2020 rok;

e) z działalności Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

f) z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

g) z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

h) z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Augustów za 2020 rok.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Augustów za 2020 r.

a) debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Augustów.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:

a) dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2020 rok;

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i sieci publicznych innych form  wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Augustów;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Augustów;

d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Augustów, na rok szkolny 2021/2022;

e) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Augustów;

f) w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Augustowskiego;

h) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021;

i) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027.

9. Wolne wnioski.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

11. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Projekt Uchwały nr XXII__2021 wotum zaufania

Projekt Uchwały nr XXII_2021 absolutorium ZA 2020 ROK

Projekt Uchwały Nr XXII_2021 pomoc finansowa dla powiatu-chodnik w Janówce

Projekt Uchwały nr XXII_2021 sprawozdanie finansowe i wyk. budź za 2020 r

Projekt Uchwały nr XXII_2021 w spr. średniej ceny paliwa

Projekt Uchwały nr XXII_2021 w sprawie utworzenia spółki BiomTrans

Projekt uchwały nr XXII_2021 wymagania dla przedsiębiorcy o zezwolenie nieczystości płynne

Projekt uchwały nr XXII_2021 zmiana planu sieci oddziałów przedszkolnych

Projekt uchwały nr XXII_2021 zmiana planu sieci szkół

Projekt uchwały nr XXII_2021_wzór wniosku dodatek mieszkaniowy

Fwd sprawozdania CKiB za 2020 r.

Sprawozdania GOPS

Sprawozdanie z działalności Komisji Budzetu za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty za 2020 r

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg za 2020 r

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r

sprawozdanie ZOESZ z planu finnasow. roczne za 2020 r.

Zarządzenie.OR.0050.248.2021 sprawozdanie z wyk. budżetu. za 2020 r

Zarządzenie.OR.0050.261.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

19 maja 2021

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w roku 2021 na terenie powiatu augustowskiego, w ramach

Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe.

Prace terenowe związane z realizacją tego przedsięwzięcia, wykonywane będą na zlecenie

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, firmy: KRAMEKO Sp. z o.o. i TAXUS Sp. z o.o.

W związku z powyższym proszę właścicieli gruntów leśnych i nieleśnych oraz wód wszystkich form własności, o umożliwienie osobom upoważnionym przez poszczególnych wykonawców wstępu na nieruchomość, w celu wykonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Starosta Augustowski

Fundusze promocji na portalu usług eRolnik.

13 maja 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych:
Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1), Propozycji zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7).

Warunkiem wypełnienia formularzy jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat – zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych – na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, Fundusz Promocji Roślin Oleistych mogą składać Deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1)

Organizacje branżowe i międzybranżowe, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, uprawnione do ubiegania się o środki finansowe funduszy,  mogą składać Propozycję zadania do Planu Finansowego (Fpz_f7):

https://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wplaty-na-fundusze-promocji

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

12 maja 2021

Komisje Rady Gminy                                                        Augustów, dnia 11.05.2021 r.

Augustów

 

Zawiadomienie

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

           

                                                                      

Informuje się, że w dniu 18 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej; Komisji Oświaty, Kultury  i  Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów.

 

 • Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.

4. Omówienie sprawozdań:

a) z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za rok 2020;

b) z realizacji Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020;

c) z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów w Żarnowie za rok 2020;

d) z wykonania planu finansowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Szkół Gminy Augustów za 2020 rok.

e) z działalności Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy Augustów za 2020 rok.

f) z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

g) z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

h) z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Augustów za 2020 rok;

5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Augustów.

6. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy (Zarządzenie Nr OR.0050.248.2021 Wójta Gminy Augustów z dnia 23 marca 2021 r.).

 

7. Odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

8. Analiza sprawozdania finansowego Gminy Augustów za 2020 rok (Zarządzenie Nr OR.0050.261.2021 Wójta Gminy Augustów z dnia 10 maja 2021 r.).

9. Wydanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

10. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez właściwe komisje projektów uchwał:

a) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i sieci publicznych innych form  wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Augustów;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Augustów;

d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Augustów, na rok szkolny 2021/2022;

e) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Augustów;

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Augustowskiego.

12. Omówienie inwestycji drogowych na terenie gminy w roku bieżącym.

13. Omówienie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

14. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dn. 18.05.2021- DOC

TRWA REKRUTACJA DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

10 maja 2021

Ważna informacja dla uczniów, osób pracujących, bezrobotnych, kobiet i mężczyzn – dla wszystkich. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen dyw. Józefa Leśniewskiego prowadzi nabór do terytorialnej służby wojskowej (tsw). Zainteresowani służbą wojskową w Obronie Terytorialnej odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe, które jest przeznaczone dla osób bez przeszkolenia wojskowego oraz złożonej przysięgi wojskowej. Natomiast 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dedykowane jest żołnierzom rezerwy. Po jego ukończeniu żołnierze będą pełnili służbę rotacyjnie w 12. batalionie lekkiej piechoty w Suwałkach – 1 weekend w miesiącu.

Oferta terytorialnej służby wojskowej skierowana jest do osób, którzy spełniają następujące warunki:

1)     posiadają obywatelstwo polskie,
2)     posiadają odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
3)     są pełnoletni,
4)     są niekarani za przestępstwo umyślne.

 

Procedura rekrutacyjna jest bardzo prosta i obejmuje:

 

1)    rejestrację na Resortowym Portalu Wojska Polskiego www.zostanzolnierzem.pl,

2)    złożenie wniosku o powołanie na szkolenie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach,

3)    stawiennictwo w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach (siedziba WKU) oraz poddanie się badaniom lekarskim i psychologicznym (nie dotyczy żołnierzy rezerwy),

4)    odbiór karty powołania na szkolenie.

Najbliższy termin szkolenia dla ochotników do terytorialnej służby wojskowej przedstawia się następująco:

1)     26.06.2021 – 10.07.202116 – dniowe szkolenie podstawowe – przeznaczone dla osób bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego,
2)     03.07.2021 – 10.07.2021 – 8 – dniowe szkolenie wyrównawcze – dedykowane żołnierzom rezerwy.

Żołnierzowi w tsw, za każdy dzień ćwiczenia, przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 117,14 zł oraz 411 zł za gotowość do służby. Łącznie za odbycie dwóch dni ćwiczeń w miesiącu otrzymuje on kwotę 645,28 zł netto. Za 16-dniowe szkolenie podstawowe przysługuje około 2,5 tys. zł.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach (WCR) to stosunkowo nowe rozwiązanie, które znacząco skraca procedury związane z powołaniem ochotników do wojska. Do tej pory kandydaci do służby w Wojsku Polskim wnioski o powołanie składali osobiście, odwiedzając WKU oraz za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom otwarty został trzeci kanał komunikacyjny – Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego www.zostanzolnierzem.pl. Z kandydatami, którzy zarejestrują się na portalu, nawiązany zostanie kontakt telefoniczny. Rekruter WKU zaprosi ochotnika do Wojskowego Centrum Rekrutacji, które swoje prace prowadzi raz w miesiącu. Najbliższe kwalifikacje do służby wojskowej w ramach WCR w Suwałkach planowane są na 13-14 maja 2021 r.

Informacje na temat procedur rekrutacji, terminów kolejnych szkoleń oraz szczegółów powołania do suwalskiego 12 batalionu lekkiej piechoty można uzyskać w WKU w Suwałkach, tel. 261347357 lub na stronie internetowej www.wkusuwalki.wp.mil.pl.

fot.: DWOT

Z wyrazami szacunku

por. Renata Andrzejewska

Nieetatowy Oficer Prasowy

WKU w Suwałkach

im. gen. dyw. Józefa Leśniewskiego

tel. 727041897Baner Wojskowej Komisji Uzupełnień w Suwałkach " Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej Dołącz do najlepszych zostanzolnierzem.pl

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.260.2021

7 maja 2021

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.260.2021 WÓJTA GMINY AUGUSTÓW z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  ( Dz. U z 2020 r. poz. 910   z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 • 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie, Żarnowo Drugie 1, 16-300 Augustów, dla której organem prowadzącym jest Gmina Augustów.

 • 2. Tekst ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

– na stronie internetowej Gminy Augustów,

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów,

– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Augustów.

 • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Augustów.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Augustów

    Zbigniew Buksiński

 

Cała treść zarządzenia: ZARZĄDZENIE Konkurs na dyrektora szkoły.docx

BADANIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-K ONSULTACYJNYM BUDOWA OBWODNICY M. AUGUSTÓW W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 16

4 maja 2021

Value Engineering Sp. z o.o. działając z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Białymstoku, zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w:
BADANIACH O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM
dotyczących opracowywanego obecnie Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego
z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku
o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską dla zadania:
„Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16”.
Celem niniejszego badania jest zaprezentowanie projektowanych wariantów obwodnicy
Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 oraz pozyskanie opinii lokalnej społeczności na temat
planowanej inwestycji, poprzez analizę ankiet wypełnionych przez osoby i podmioty
zainteresowane.
Materiały wraz z formularzem dostępne są w terminie od 6 do 20 maja 2021 r. na stronie
internetowej projektu pod adresem:
http://www.dk16obwodnicaaugustowa.value-eng.pl
Zachęcamy do wypełnienia Formularza Opinii i zabranie głosu w dyskusji

Grafika Generaldej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostad- Wizualizacja drogi z napisem " BADANIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-K ONSULTACYJNYM BUDOWA OBWODNICY M. AUGUSTÓW W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 16. Value Engineering Sp. z o.o. działając z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w: BADANIACH O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM dotyczących opracowywanego obecnie Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską dla zadania: „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16”. Celem niniejszego badania jest zaprezentowanie projektowanych wariantów obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 oraz pozyskanie opinii lokalnej społeczności na temat planowanej inwestycji, poprzez analizę ankiet wypełnionych przez osoby i podmioty zainteresowane. Materiały wraz z formularzem dostępne są w terminie od 6 do 20 maja 2021 r. na stronie internetowej projektu pod adresem: www.dk16obwodnicaaugustowa.value-eng.pl Zachęcamy do wypełnienia Formularza Opinii i zabranie głosu w dyskusji

Krótkie, nieodpłatne szkolenie z e-usług publicznych i bezpieczeństwa w Internecie

23 kwietnia 2021

Jeśli interesuje Cię:

 • Jakie sprawy urzędowe obecnie można załatwić bezpiecznie, bez konieczności wychodzenia z domu?
 • Jak zapisać się do lekarza, bez wyczekiwania w długiej kolejce do rejestracji?
 • Jak znaleźć obowiązujące akty prawne i pozyskać informacje dotyczące prawa lokalnego?
 • W jaki sposób bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu, by nie zostać ofiarą przestępstw internetowych i chronić swoją prywatność?

zapisz się na szkolenie, które pomoże w odpowiedzi na powyższe pytania.

Aktualna sytuacja epidemiczna spowodowała znaczący wzrost zainteresowania e-usługami publicznymi. W związku z tym Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przygotował szkolenie “E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie”, którego tematyka obejmuje wskazane zagadnienia.

Ile kosztuje szkolenie i kto może w nim uczestniczyć?

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i realizowane jest w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie”. Uczestniczyć może w nim każdy pełnoletni mieszkaniec województwa podlaskiego.

Ile czasu trwa szkolenie “E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie”?

Całość trwa 8 godzin lekcyjnych i realizowane jest w dobie pandemii, w formie 2 zdalnych sesji, w terminach dogodnych dla uczestników: rano, po południu, ew. w weekendy.

Ile kosztuje szkolenie i kto może w nim uczestniczyć?

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i realizowane jest w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie”. Uczestniczyć może w nim każdy pełnoletni mieszkaniec województwa podlaskiego.

Zagadnienia – o czym dowiesz się na szkoleniu “E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie”?

 1. Jak znaleźć akty prawne i wzory dokumentów administracji publicznej?
 2. Gdzie szukać aktów prawa miejscowego i co to jest BIP?
 3. Gdzie szukać informacji o usługach administracji publicznej? Jakie portale umożliwiają świadczenie usług administracji publicznej drogą elektroniczną (na poziomie kraju, regionu i gminy)?
 4. Jakie sprawy w urzędach można zrealizować drogą elektroniczną?
 5. Jak wysłać pismo do urzędu?
 6. Jak podpisywać dokumenty? Podpisać dokument Worda, xls , czy skan? Jakie elementy powinno zawierać pismo podpisywane podpisem elektronicznym?
 7. Jak sprawdzić poprawność podpisu elektronicznego?
 8. Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny i kiedy jest niezbędny?
 9. Co to jest Profil Zaufany i jak go uzyskać?
 10. Co to jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) i jak z niej korzystać? Jak i gdzie znaleźć adres ESP?
 11. Skąd wiadomo, czy i kiedy pismo zostało do urzędu dostarczone, co oznaczają tajemnicze skróty UPO, UPP, UPD?
 12. Czy i jak można śledzić przebieg sprawy?
 13. Jak zarejestrować się do lekarza przez Internet?
 14. Jakie są zasady bezpiecznego korzystania z Internetu (w komputerze, smartfonie)?
 15. Przypadki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i ich konsekwencje.
 16. Dlaczego i w jaki sposób chronić prywatność  w Internecie?
 17. Dlaczego i w jaki sposób unikać mowy nienawiści?

Zapraszamy do zapisów!

Zapisy na szkolenia prowadzone są poprzez stronę internetową https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

Interesuje Cię inna tematyka?

Pozostałe szkolenia realizowane w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie” to:

 • Social Media
 • Hobby i rozwój osobisty online
 • Podstawy obsługi komputera i Internetu od postaw

Więcej informacji o projekcie i szkoleniach znajduje się na stronie https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

Projekt „Cyfrowe Podlaskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt prowadzony jest przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zaś bezpośrednim realizatorem szkoleń jest firma Open Education Group sp. z o.o.

Wartość projektu wynosi 1 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych to prawie 826,5 tys. zł.

Napis " E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w internecie" na białym tle. Obok kobieta kożystająca z komputeraGrafika Funduszy Ruropejskich, Flaga Rzeczypospolitej polskiej oraz grafika Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego