29 października 2021

Szanowni Państwo

28 października 2021

WOJEWODA PODLASKI
Bohdan Paszkowski

 

PS-VI.960.127.2021.DM

Sytuacja epidemiczna, w której znaleźliśmy się, zmusza nas do podejmowania wielopłaszczyznowych działań, dzięki którym będziemy mogli wypełniać swoje obowiązki osobiste, rodzinne, zawodowe i społeczne. Od miesiąca września w województwie podlaskim systematycznie wzrasta liczba osób zakażonych, jak i hospitalizowanych. W chwili obecnej statystki pokazują, że duża liczba mieszkańców nie skorzystała z możliwości szczepień. Natomiast pod względem liczby zachorowań i hospitalizacji zajmujemy trzecie miejsce w kraju.

Działania podejmowane przez służby administracji rządowej we współpracy z podmiotami leczniczymi i samorządami prowadzącymi szpitale zmierzają do zapewnienia Państwu bezpieczeństwa zdrowotnego. Nieodzownym i bardzo ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń wywołanych wirusem Sars-CoV-2 są szczepienia oraz zachowanie zasady DDM – dystans, dezynfekcja i maseczka.

Wraz z Podlaskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie epidemiologii i chorób zakaźnych oraz dyrektorami podmiotów leczniczych, apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie norm sanitarnych, zachowanie zasad reżimu sanitarnego i skorzystanie z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19.

Szczepienia przeciw C0V1D-19 są wyrazem najwyższej troski o siebie nawzajem. Nie pozwólmy, by okres jesienno – zimowy upłynął na obawach i lękach o zdrowie własne i bliskich nam osób.

W województwie podlaskim przygotowane zostały punkty szczepień powszechnych i populacyjnych, zapewniona jest możliwość dowiezienia osób starszych i niepełnosprawnych do punktu szczepień. Punkty szczepień dostępne są w podmiotach leczniczych, aptekach oraz galeriach handlowych.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z tej możliwości, ponieważ decyzja o przyjęciu szczepionki ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu, jakim jest wygaszenie epidemii.

Walka z pandemią jest priorytetem województwa podlaskiego. Troska o zdrowie i życie każdego mieszkańca niech przyświeca w podejmowanych decyzjach dotyczących szczepień i zachowania zasad sanitarnych.

Apel Wojewody Podlaskiego w formacie pdf

OBWIESZCZENIE

28 października 2021

                                                                                                                    Augustów, dnia 28 października 2021 r.

OSW.6151.4.2021

                                                                                       OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.)

                                                                                     Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Serwy” Augustów ZO Suwałki.

Terminarz polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński

 

obwieszczenie 20211028

OBWIESZCZENIE

26 października 2021

                                                                                                                           Augustów, dnia 26 października 2021 r.

OSW.6151.3.2021

 

                                                                                 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.)

                                                                             Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Hańcza” w Suwałkach na sezon 2021/2022.

Terminarz polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński

 

obwieszczenie 20211026-ARP

22 października 2021

                                                                                                                    Augustów, dnia 22 października 2021 r.

OSW.6151.3.2021

 

                                                                                       OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.)

                                                                                   Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Kania” Augustów na terenie Nadleśnictwa Augustów i Nadleśnictwa Szczebra w obwodzie łowieckim nr 45:

14-11-2021-godzina rozpoczęcia polowania 7.30 godzina zakończenia 15.00. miejsce polowania: cały obwód

21-11-2021-godzina rozpoczęcia polowania 7.30 godzina zakończenia 15.00. miejsce polowania: cały obwód

5-12-2021-godzina rozpoczęcia polowania 7.30 godzina zakończenia 15.00. miejsce polowania: cały obwód

12-12-2021-godzina rozpoczęcia polowania 7.30 godzina zakończenia 15.00. miejsce polowania: cały obwód

16-01-2022-godzina rozpoczęcia polowania 7.30 godzina zakończenia 15.00. miejsce polowania: cały obwód

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński

Zaproszenie na XXV zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 27 września 2021r. (środa) o godzinie 10:00.

20 października 2021

                                                                               OBWIESZCZENIE

                                                    PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                 z dnia 20 października 2021 roku

 

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 27 października 2021 r. /środa/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 28 września 2021 r. do 27 października 2021 roku.
 4. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Augustów w roku szkolnym 2020/2021.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę nr XX/208/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Augustowskiego;

b) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021,

c) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027;

d) w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022

6. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny żyta ustalonej przez Prezesa GUS do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.

7. Przyjęcie wniosku Wójta Gminy w sprawie przyjęcia ceny drewna ustalonej przez Prezesa GUS do naliczenia podatku leśnego na rok 2022. 

 1. Informacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu i Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Augustowie.
 2. Wolne wnioski.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Obwieszczenie o XXV sesji w dniu 27.10.2021 r

Projekt Uchwały nr XXV_2021 z dn ….10.2021 r.zmiana uchwały pomoc fin dla pow. transport na 2021 zm

Projekt Uchwały Nr XXV_2021 z dn. …10.2021 r. podatek od śr. transport na 2022 r

Projekt Uchwały XXV_2021 podatek od nieruchomości na 2022 rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

19 października 2021

                                                                                                                          Augustów, 19.10.2021 r.

OR.0113.2.2021

 

Wójt Gminy Augustów zaprasza mieszkańców miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości (osady) Kolnica.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców miejscowości na temat zmiany nazwy miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada), figurującej w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r. poz. 2360).

Zmiana nazwy miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) pozwoli na wyróżnienie tej miejscowości na tle innych o tożsamej nazwie. W Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, na terenie Gminy Augustów miejscowość Kolnica figuruje podwójnie jako rodzaj wieś oraz jako rodzaj osada. Zmiana nazwy miejscowości Kolnica (rodzaj osada) pozwoli na indywidualizację tej miejscowości oraz doprowadzi do uporządkowania nazewnictwa w Gminie Augustów oraz centralnych rejestrach państwowych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

Proces konsultacji obejmuje zbieranie opinii i uwag w formie wyrażenia opinii w „Formularzu konsultacji” poprzez złożenie go:

 1. w Urzędzie Gminy Augustów,
 2. w wersji elektronicznej w formie skanu na adres e-mail: gmina-augustow@home.pl,
 3. w formie skanu za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePuap,
 4. u sołtysa sołectwa Kolnica BSD.

 

Formularz Konsultacji dostępny będzie:

 1. na stronie internetowej Gminy Augustów: gmina-augustow.home.pl,
 2. w Urzędzie Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C,
 3. u sołtysa sołectwa Kolnica BSD.

Warunkiem udziału mieszkańców miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby biorącej udział w konsultacjach.

Przedstawienie wyników konsultacji nastąpi w terminie do 3 grudnia 2021 r. poprzez zamieszczenie ich na:

 1. stronie internetowej Gminy Augustów,
 2. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Augustów,
 3. tablicy ogłoszeń w sołectwie Kolnica BSD.

 

Formularz konsultacji społecznych Kolnica BSD dot. zmiany miejscowości.doc

 

Informacja o planowanym terminie oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2020 Koło łowieckie Leśnik

19 października 2021

                                                                                                        Augustów, dnia 21 października 2021 r.

OSW.6151.2.2021

 

                                                                                          OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.)

                                                                                 Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Leśnik” Augustów ZO Suwałki.

Terminarz polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gmin Augustów

Zbigniew Buksiński

 

Informacja o planowanym terminie oraz miejscu polowń zbiorowych w sezonie 2021/2022.pdf

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

14 października 2021

                                                                                                                              Augustów, dnia 2021.10.14

 Ogłoszenie o  I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na najem  lokalu użytkowego.

                                                                OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.304.2021 Wójta Gminy Augustów z dnia 21 września  2021 r. Wójt Gminy Augustów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na   wynajem   lokalu użytkowego.

 1. Przedmiotem przetargu jest: lokal użytkowy   o pow. użytkowej  263,00 mkw. w budynku po byłej szkole podstawowej  na parterze budynku, położonego Janówka 44,  z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola.
 2. Termin Najmu: na okres 10 lat począwszy od daty zawarcia umowy najmu.
 3. Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za lokal – wynosi 500,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23 % .
 4. Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada   2021 o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska 1C
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu stosownie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i towarów i usług ogłoszonych przez GUS na koniec każdego roku, bez stosowania formy aneksu.
 7. Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia innych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności koszty: energii elektrycznej, wody, nieczystości płynnych, co, wywozu śmieci, oraz innych należności wynikających z najmu w/w lokalu.
 8. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 50, 00 zł, najpóźniej do dnia 10 listopada   2021 na konto Urzędu Gminy Augustów  PKO Bank Polski SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku, nr       74 1020 1332 0000 1502 1049 0235
 9. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy na konto uczestnika. Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w ciągu 7 dni od daty przetargu.
 10. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w wysokości trzykrotności wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu
 11. Z wzorem umowy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska 1C pok. nr 30, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów http://bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl/
 12. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska 1C pok. nr 30 lub pod nr tel. 87 6433056 w 23
 13. Wójt Gminy Augustów może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny

 

Zastępca Wójta

Zdzisław Chmielewski

 

Przetarg na przedszkole 2021

Umowa_najmu przedszkole 2021

Zaproszenie do bezpłatnych badań diagnostycznych w ramach Profilaktyka40PLUS

1 października 2021

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza serdecznie do skorzystania z pakietów bezpłatnych badań diagnostycznych, które kompleksowo sprawdzą stan zdrowia.

Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 40 i więcej lat. Pacjent w IKP lub z pomocą konsultanta infolinii wypełnia ankietę, na podstawie której generowane jest e-skierowanie, które  realizuje w wybranym przez siebie podmiocie. Aby skorzystać z programu nie ma konieczności zgłaszania się do lekarza. Należy tylko wypełnić ankietę. Badania są bezpłatne, można je wykonać niezależnie od innych badań, które Pacjent wykonywał w ostatnim czasie. W województwie podlaskim mamy już 40 miejsc, gdzie obecnie można wykonać bezpłatne badania Profilaktyka40PLUS, ta liczba placówek medycznych jednak stale rośnie, ponieważ wnioski od zainteresowanych podmiotów są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco.

 

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. próby wątrobowe;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawierać będzie ww. badania poszerzone o PSA  (w kierunku raka prostaty).

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 1. pomiar ciśnienia tętniczego;
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz określenie BMI;
 3. ocena miarowości rytmu serca

 

Jak skorzystać z pakietu badań?

Wystarczy wykonać dwa proste kroki:

 1. Wypełnić ankietę, która zawiera pytania związane z przebytymi chorobami, stylem życia, aktywnością fizyczną, dietą i używkami. A wszystko po to, by wygenerować listę badań laboratoryjnych, które są zalecane.

Warto podkreślić, że ankieta dla osób mających 65 lat i więcej jest krótsza oraz skonstruowana jest z odpowiedzi „tak” lub nie”.

Ankietę można wypełnić na dwa sposoby:

 • telefonicznie, pod numerem infolinii 22 735 39 53  (w godz. 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

lub

 • online za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
 1. Po upływie 2 dni roboczych Pacjent zgłasza się do wybranej placówki medycznej z dowodem osobistym.

Mapa placówek medycznych Programu Profilaktyka40PLUS dostępna jest na stronie internetowej:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania#mapa

 

Zapraszamy serdecznie do wykonania bezpłatnych badań diagnostycznych,

które pozwolą zrobić kompleksowy „przegląd” stanu zdrowia.

 

grafika kampanii "profilaktyka 40+" #badamysię. Masz 40 lat lub więcej? Skorzystaj z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych i bądź zdrów!

Szanowni mieszkańcy

28 września 2021

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkach
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna”
realizuje od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2023r.
projekt: „STARTER DLA MŁODYCH”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

OSI PRIORYTETOWEJ I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
DZIAŁANIE 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

PODDZIAŁANIE 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

AKTUALNIE TRWA I TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty
rekrutacyjne w okresie od 22.09.2021 r. do 11.10.2021 r.

( biurze projektu partnera)

 

Celem projektu jest rozwój postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia wśród
72 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, zamieszkujących powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki i m. Suwałki, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Projekt skierowany jest do:

 • osób biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego monieckiego i m. Suwałki, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

 1. Rekrutacja od III kwartału 2021 r. do II kwartału 2022 r.

ETAP 1: Nabór dokumentów rekrutacyjnych;

ETAP 2: Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych;

ETAP 3: Rozmowa z doradcą zawodowym.

Planowane jest przyjęcie 120 formularzy rekrutacyjnych które zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

 1. Szkolenie „Mój biznes” 72 uczestnikom zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności, które zakończone będzie złożeniem biznes planów.
 2. Dotacja inwestycyjna w wysokości 23 050 zł przyznana dla 72 uczestników projektu na podstawie złożonych biznes planów które, otrzymały najwyższą ilość punktów.
 3. Wsparcie pomostowe finansowe dla 72 uczestników projektu przez okres pierwszych
  6 miesięcy w kwocie maksymalnej 2600 zł netto.

Szczegółowe informacje o projekcie  uzyskają Państwo:

LIDER

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A

Biuro Projektu w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym przy ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

www.ares.suwalki.pl

Kierownik Projektu: Jolanta Szklarzewska tel. 87 566 20 55

Specjalista ds. Projektu: Marta Taraszkiewicz tel. 87 566 20 55

PARTNER PROJEKTU

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

Biuro Projektu, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

www.lgd.suwalszczyzna.com.pl

Koordynator Projektu: Dorota Owsiejczuk, tel. 87 565 53 64.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne sa na stronie internetowej Lidera i Partnera

Projekt „Cyfrowe Podlaskie” – zaproszenie na bezpłatne szkolenia z wykorzystania technologii cyfrowych, skierowane do mieszkańców naszego regionu.

22 września 2021

Projekt „Cyfrowe Podlaskie” – zaproszenie na bezpłatne szkolenia z wykorzystania technologii cyfrowych, skierowane do mieszkańców naszego regionu.

W związku z realizacją prowadzonego, przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, projektu „Cyfrowe Podlaskie” w województwie podlaskim trwają bezpłatne szkolenia z wykorzystania technologii cyfrowych, skierowane do mieszkańców naszego regionu.

Realizacja szkoleń rozpoczęła się w pierwszym kwartale tego roku, jednak z uwagi na ograniczenia epidemiczne, odbywały się one głównie w formie zdalnej. Obecnie, uruchomione zostały kursy stacjonarne, z których bardzo chętnie korzystają osoby starsze, niepotrafiące samodzielnie skorzystać z form internetowych.

Założeniem projektu jest podniesienie wiedzy mieszkańców regionu na temat wykorzystania technologii informatycznych w życiu codziennym i zawodowym, zaś dodatkowym pragnieniem organizatorów – integracja środowisk lokalnych, podczas wspólnego pozyskiwania wiedzy i podnoszenia kompetencji cyfrowych. Uczestnicy zajęć otrzymują materiały szkoleniowe oraz jest im zapewniony poczęstunek podczas przerw kawowych.

Każda osoba pełnoletnia zainteresowana udziałem w zajęciach może wybrać jeden z następujących kursów:

 1. e-Usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie – omówienie zagadnień związanych z realizacją spraw urzędowych, sposobami pozyskiwania informacji z jednostek publicznych, sposobów bezpiecznego korzystania z Internetu i konsekwencji nieprzestrzegania takich zasad. Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych.
 2. Social media – możliwości wykorzystania portali społecznościowych w rozwijaniu własnych zainteresowań, prowadzenie profili osobistych jak i zawodowych, przygotowywanie i realizacja kampanii promocyjnych. Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.
 3. Moje hobby i rozwój osobisty online – sposoby rozwijania własnych zainteresowań przy wykorzystaniu zasobów Internetu, prowadzenie profili społecznościowych dotyczących swojego hobby, możliwości współdzielenia swoich zainteresowań z innymi internautami na całym świecie. Sposoby załatwiania spraw codziennych przy wykorzystaniu zasobów Internetu. Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.
 4. Obsługa komputera i Internetu od podstaw – zapoznanie z obsługą komputera, wykorzystanie popularnych programów użytkowników, prowadzenie korespondencji elektronicznej, skuteczne wykorzystanie możliwości Internetu. Czas trwania szkolenia: 28 godzin lekcyjnych.

W związku z powyższym, jest możliwość organizacji bezpłatnego stacjonarnego szkolenia na terenie Gminy Augustów. Jedynym wymogiem jest zebranie przynajmniej jednej grupy 10-12 osób.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, jest duży nacisk, aby rozwijać różnego rodzaju e-usługi, np. od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie w ramach rządowego programu “Dobry Start” można składać tylko elektronicznie. Mamy dobrą okazję, żeby bezpłatnie pozyskać, albo pogłębić wiedzę z wykorzystania technologii cyfrowych i obsługi komputera. Szczególnie zachęcamy osoby starsze ze skorzystania z tej okazji.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w Urzędzie Gminy Augustów (pokój nr 4) lub pod numerem: 087 643 30 56 (wew. 44) do 30 września 2021 roku.

Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Augustów przeznaczonych do najmu na okres do 10 lat w drodze publicznego przetargu ustnego

21 września 2021

Wykaz lokali do najmu przedszkole Janówka 2021.doc

Termin i miejsce przetargu oraz  inne niezbędne informacje zostaną zawarte w ogłoszeniu o przetargu podanym do publicznej wiadomości, nie wcześniej niż po upływie 21 dni od daty wywieszenia wykazu.

Wynajmujący zastrzega sobie zmianę wysokości czynszu najmu w następnych latach w drodze aneksu do umów stosownie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i towarów ogłoszonych przez GUS.

Najemca  zobowiązuje się do opłacania obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem najmu, a w szczególności  podatku od nieruchomości oraz innych należności związanych z jego posiadaniem.