OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY AUGUSTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z Prognozami oddziaływania ustaleń tych planów na środowisko

                                                                                                                     Augustów, 06 czerwca 2022 roku

                                                                                       OGŁOSZENIE

                                                                         WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z Prognozami oddziaływania ustaleń tych planów na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Nr XXIII/239/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czamucha-I, w gminie Augustów i uchwały nr XXI/222/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjno – usługowej we wsi Kolnica, w gminie Augustów

                                                                                          zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 • Miejscowego planu    zagospodarowania    przestrzennego   Czarnucha-I, w gminie

Augustów;

 • Miejscowego planu    zagospodarowania    przestrzennego   dla terenów zabudowy

produkcyjno – usługowej we wsi Kolnica, w gminie Augustów

wraz z Prognozami oddziaływania na środowisko w dniach 17 czerwca 2022 roku do 8 lipca 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Augustów, 16-300 Augustów, ul. Mazurska 1C, pokój 32 w godzinach pracy urzędu od godz. 7°°do 1500.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie:

 • Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnucha-I, w gminie Augustów odbędzie się w Urzędzie Gminy w Augustowie, w sali 39 w dniu 6 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 10;
 • Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjno – usługowej we wsi Kolnica, w gminie Augustów odbędzie się w Urzędzie Gminy w Augustowie, w sali 39 w dniu 6 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 12.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Augustów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2022 roku (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662, z 2015 r. poz. 1893) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z 2022 r. poz. 1087).

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że
w/wym. projekty miejscowych planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 54 ust. 3 w.wym. należy wnosić Wójta Gminy Augustów na zasadach określonych w art. 18 ust. 1 i 2 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2022 roku (włącznie). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Augustów.

 

 

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński

 


 

 

 

Klauzula informacyjna dla osoby biorącej udział w procedurze planistycznej związanej ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Wójt Gminy Augustów wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/pł6/wii (zwanego dalej “rozporządzeniem 2016/679), informuje, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: r.andrzeiewski@szkoleniaprawnicze.com.pl:

andlrafal@o2.pl. tel. 504 976 690.

 1. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji planistycznej w sprawie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
 3. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 4. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Urzędu Gminy Augustów
 6. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.
 7. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych.

W związku z przetwarzaniem przez wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.


Obwieszczenie.pdf