OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

W nawiązaniu do Uchwały Nr XXXVII/352/2023 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica Nowa na temat zaopiniowania statutu sołectwa, Wójt Gminy Augustów zaprasza mieszkańców sołectwa Kolnica Nowa do udziału w konsultacjach społecznych w celu zaopiniowania statutu sołectwa. Z uwagi na zmianę nazwy miejscowości i sołectwa postanawia się nadać nowy statut sołectwa Kolnica Nowa.

W związku z powyższym dnia 26 marca 2023 r. (niedziela) o godz. 16.00 w Biurze Zakładu Doświadczalnego w Kolnicy Nowej odbędzie się zebranie wiejskie z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedłożenie porządku zebrania.
  2. Wyrażenie opinii w głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia proponowanego Statutu Sołectwa Kolnica Nowa.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie zebrania.

W załączeniu:

  1. Projekt Statutu Sołectwa Kolnica Nowa.

Augustów; 03.04.2023 r.

WÓJT GMINY AUGUSTÓW
ul. Mazurska 1 C

16-300 Augustów

 

OR.0021.1.2023

                                                               WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

                                W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA STATUTU SOŁECTWA KOLNICA NOWA

  1. Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców na temat proponowanego statutu sołectwa Kolnica Nowa.
  2. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono w Uchwale Nr XXXVII/352/2023 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica Nowa na temat zaopiniowania statutu sołectwa (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 27 lutego 2023 r., poz. 1119).
  3. Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniu 26 marca 2023 r. w formie głosowania jawnego zwykłą większością głosów.
  4. Wyniki konsultacji społecznych:

Na ogólną liczbę 74 uprawnionych do głosowania mieszkańców miejscowości Kolnica Nowa, w konsultacjach wzięło udział 5 osób. Oddano 5 głosów ważnych. Spośród ważnie oddanych głosów 5 osób (komplet) pozytywnie zaopiniowało projekt statutu sołectwa.

  1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/352/2023 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica Nowa na temat zaopiniowania statutu sołectwa konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu wykonawczego gminy, uważa się je za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.