OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

                                                                                                                          Augustów, 19.10.2021 r.

OR.0113.2.2021

 

Wójt Gminy Augustów zaprasza mieszkańców miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości (osady) Kolnica.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców miejscowości na temat zmiany nazwy miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada), figurującej w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r. poz. 2360).

Zmiana nazwy miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) pozwoli na wyróżnienie tej miejscowości na tle innych o tożsamej nazwie. W Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, na terenie Gminy Augustów miejscowość Kolnica figuruje podwójnie jako rodzaj wieś oraz jako rodzaj osada. Zmiana nazwy miejscowości Kolnica (rodzaj osada) pozwoli na indywidualizację tej miejscowości oraz doprowadzi do uporządkowania nazewnictwa w Gminie Augustów oraz centralnych rejestrach państwowych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

Proces konsultacji obejmuje zbieranie opinii i uwag w formie wyrażenia opinii w „Formularzu konsultacji” poprzez złożenie go:

  1. w Urzędzie Gminy Augustów,
  2. w wersji elektronicznej w formie skanu na adres e-mail: gmina-augustow@home.pl,
  3. w formie skanu za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePuap,
  4. u sołtysa sołectwa Kolnica BSD.

 

Formularz Konsultacji dostępny będzie:

  1. na stronie internetowej Gminy Augustów: gmina-augustow.home.pl,
  2. w Urzędzie Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C,
  3. u sołtysa sołectwa Kolnica BSD.

Warunkiem udziału mieszkańców miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby biorącej udział w konsultacjach.

Przedstawienie wyników konsultacji nastąpi w terminie do 3 grudnia 2021 r. poprzez zamieszczenie ich na:

  1. stronie internetowej Gminy Augustów,
  2. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Augustów,
  3. tablicy ogłoszeń w sołectwie Kolnica BSD.

 

Formularz konsultacji społecznych Kolnica BSD dot. zmiany miejscowości.doc