OGŁOSZENIE-oferta realizacji zadania publicznego pn. Obóz harcerski „Sucha Rzeczka 2023”

                                                                                                                       Augustów, 19.07.2023r.

Zgodnie z art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 571, ze zm.) Wójt Gminy Augustów informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej http://bip.ug.auuustow.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Obóz harcerski „Sucha Rzeczka 2023”, złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białystok, ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok.

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Augustów wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do dnia 27 lipca 2023r. pocztą elektroniczną na adres gmina- augustowffigmina-augustow.eu lub pisemnie na adres:

Urząd Gminy Augustów

Ul. Mazurska lc,

16-300 Augustów.

W każdym przypadku decyduje data wpływu uwagi dotyczącej oferty złożonej w Urzędzie Gminy Augustów.

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                         Zbigniew Buksiński

 

Oferta na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie