OGŁOSZENIE O WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH.

OGŁOSZENIE O WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH

 Nabór kandydatów na Członków Komisji

 

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych ogłosiła wybory do samorządu rolniczego na dzień 24 września 2023 r.

Głosowanie będzie się odbywać w godz. 8.00 – 18.00

w lokalu wyborczym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Augustów

ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów

 

Podlaska Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 183)

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

  1.  osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Osoby zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolnicze mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji.

Kandydatów do komisji okręgowej prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia
i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesłanie go na adres mailowy bialystok@pirol.pl lub osobiście do biura PIR w Porosłach ul. Wierzbowa 57 w terminie do
7 czerwca 2023 r. godz. 15.00.

Więcej szczegółów na stronie Podlaskiej Izby Rolniczej.

Zgloszenie-na-czlonka-Komisji-Okregowej-2

Informacja dot. wyborów ławników sądowych