OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                                                                                             Augustów, dnia 2022.01.14

 Ogłoszenie o  II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na najem  lokalu użytkowego.

                                                                            OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.304.2021 Wójta Gminy Augustów z dnia 21 września  2021 r. Wójt Gminy Augustów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na   wynajem   lokalu użytkowego.

 1. Przedmiotem przetargu jest: lokal użytkowy   o pow. użytkowej  263,00 mkw. w budynku po byłej szkole podstawowej  na parterze budynku, położonego Janówka 44,  z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola.
 2. Termin Najmu: na okres 10 lat począwszy od daty zawarcia umowy najmu.
 3. Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za lokal – wynosi 500,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23 % .
 4. Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego   2022 o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska 1C
 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu stosownie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i towarów i usług ogłoszonych przez GUS na koniec każdego roku, bez stosowania formy aneksu.
 1. Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia innych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności koszty: energii elektrycznej, wody, nieczystości płynnych, co, wywozu śmieci, oraz innych należności wynikających z najmu w/w lokalu.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 50, 00 zł, najpóźniej do dnia 21 lutego   2022 na konto Urzędu Gminy Augustów  PKO Bank Polski SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku, nr       74 1020 1332 0000 1502 1049 0235
 3. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy na konto uczestnika. Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w ciągu 7 dni od daty przetargu.
 4. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w wysokości trzykrotności wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu
 5. Z wzorem umowy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska 1C pok. nr 30, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów http://bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl/
 6. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska 1C pok. nr 30 lub pod nr tel. 87 6433056 w 23
 7. Wójt Gminy Augustów może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

 

Umowa najmu Nr …………….

 

Zawarta w dniu …………. r. pomiędzy  Gminą Augustów reprezentowaną przez …………..- Wójta Gminy zwanym w dalszym ciągu „wynajmującym”, a ………………………………………….. zwanym w dalszym ciągu „najemcą”  została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

 

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem:

 1. lokalu użytkowego   o pow. użytkowej  263,00 mkw. w budynku po byłej szkole podstawowej  na parterze budynku, położonego Janówka 44,  z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola.

 

§ 2

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy opisaną nieruchomość o pow. łącznej  263,00 mkw.

 

§ 3

Najemca zobowiązuje się do właściwego i zgodnego z jego przeznaczeniem utrzymanie lokalu /prowadzenie niepublicznego przedszkola./

 

§ 4

 1. Umowa została zawarta na okres 10 lat począwszy od daty zawarcia umowy najmu z płatnością obowiązującą  od 01.04.2022r.
 2. W czasie trwania umowy, każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia.

 

§ 5

 

 1. Najemca płacić będzie wynajmującemu czynsz najmu w wysokości  ………. zł netto + obowiązującą stawkę podatku VAT ( w dniu podpisania umowy 23 %)   /słownie: …………… / + 23 % VAT       miesięcznie z góry, do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie otrzymanej faktury
 2. W razie zwłoki w uiszczeniu należności, Wynajmującemu służy prawo naliczenia odsetek na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu stosownie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i towarów i usług ogłoszonych przez GUS na koniec każdego roku, bez stosowania formy aneksu.
 4. Najemcę obciążają inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności koszty: energii elektrycznej, wody,ścieków, centralnego ogrzewania , wywozu śmieci, oraz innych należności wynikających z najmu w/w lokalu.
 5. Dla zabezpieczenia ewentualnych kosztów napraw i przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego Najemca w chwili zawarcia umowy najmu zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości trzykrotności wylicytowanej miesięcznej stawki  czynszu  brutto, która ulega zwrotowi w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy, chyba, że zostanie zaliczona na poczet ewentualnych napraw.

 

§ 6

 

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z opłatą czynszu 3 miesięcy kolejno po sobie następujących lub dopuszcza się naruszenia innych postanowień umowy.
 2. W takim przypadku Najemca jest zobowiązany opuścić nieruchomość w terminie wskazanym przez Wynajmującego.

 

§ 7

 

 1. Najemca zobowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt bieżących remontów i konserwacji oraz ma prawo dokonywać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu lub z nim związane, które nie podlegają zwrotowi po rozwiązaniu umowy z winy najemcy.
 2. Wynajmujący poniesie nakłady poniesione na ulepszenie lokalu po uwzględnieniu amortyzacji po rozwiązaniu umowy z winy wynajmującego.
 3. Przystosowanie lokalu do własnych potrzeb ponosi najemca.

 

§ 8

Przekazanie przedmiotu najmu strony stwierdzą protokołem zdawczo – odbiorczym zawierającym określenie stanu technicznego nieruchomości.

Protokół zdawczo – odbiorczy stanowi integralną część umowy.

 

§ 9

Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest:

 1. Protokolarnie zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym.
 2. Zapłacić odszkodowanie za brakujące przedmioty lub urządzenia, względnie uszkodzenia w substancji budynku z uwzględnieniem zmian wynikających z normalnej eksploatacji.

 

§ 10

 1. Każda zmiana postanowień umowy najmu wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.

 

 

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 12

 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egz. dla Wynajmującego  i 1 egz. dla Najemcy.

 

 

 

 

 

………………………………………..                                            …………………………………………….