OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                                                                                                                 Augustów, dnia 2023.02.24

                                                                  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.509.2023 Wójta Gminy Augustów z dnia 1 lutego 2023 r. Wójt Gminy Augustów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej .

 1. Przedmiotem przetargu jest: nieruchomość oznaczoną nr geod. 66/4 o pow. 0,6263 ha, położoną w obrębie 0010 Jabłońskie, zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej, stanowiącej własność Gminy Augustów, z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe.
 2. Okres dzierżawy: na okres 10 lat począwszy od daty zawarcia umowy dzierżawy.
 3. Cena wywoławcza netto dzierżawy miesięcznej – wynosi 1000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 % .
 4. Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2023 o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska 1C
 6. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości dzierżawy stosownie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i towarów i usług ogłoszonych przez GUS na koniec każdego roku, bez stosowania formy aneksu.
 7. Dzierżawca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia opłat związanych z eksploatacją, w szczególności koszty: energii elektrycznej, wody, nieczystości płynnych i stałych, co, oraz innych należności wynikających z dzierżawy nieruchomości.
 8. Wadium W’ kwocie podanej j/w. należy’ wpłacić na konto Urzędu Gminy PKO Bank Polski SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku: 74 1020 1332 0000 1502 1049 0235 do godz.l 5.00 dnia 27 marca 2023 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków’ na konto Gminy Augustów.
 9. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet dzierżawy, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników’ zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy na konto uczestnika. Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu w razie uchylenia się uczestnika, który wy grał przetarg, od zawarcia umowy w ciągu 7 dni od daty przetargu.
 10. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy’ do wpłacenia kaucji w wysokości trzykrotności wy licytowanej miesięcznej stawki czynszu brutto.
 11. Z wzorem umowy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska IC pok. nr 30, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów http://bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl/
 12. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Augustów’ ul. Mazurska 1C pok. nr 30 lub pod nr tel. 87 6433056 w 23
 13. Wójt Gminy Augustów może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                                           Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                            Zbigniew Buksiński


ogłoszenie o przetargu

Wzór umowy