Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

                                                                                                                              Augustów, dnia 2021.10.14

 Ogłoszenie o  I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na najem  lokalu użytkowego.

                                                                OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.304.2021 Wójta Gminy Augustów z dnia 21 września  2021 r. Wójt Gminy Augustów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na   wynajem   lokalu użytkowego.

 1. Przedmiotem przetargu jest: lokal użytkowy   o pow. użytkowej  263,00 mkw. w budynku po byłej szkole podstawowej  na parterze budynku, położonego Janówka 44,  z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola.
 2. Termin Najmu: na okres 10 lat począwszy od daty zawarcia umowy najmu.
 3. Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za lokal – wynosi 500,00 zł  plus podatek VAT w wysokości 23 % .
 4. Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada   2021 o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska 1C
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu stosownie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i towarów i usług ogłoszonych przez GUS na koniec każdego roku, bez stosowania formy aneksu.
 7. Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia innych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności koszty: energii elektrycznej, wody, nieczystości płynnych, co, wywozu śmieci, oraz innych należności wynikających z najmu w/w lokalu.
 8. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 50, 00 zł, najpóźniej do dnia 10 listopada   2021 na konto Urzędu Gminy Augustów  PKO Bank Polski SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku, nr       74 1020 1332 0000 1502 1049 0235
 9. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy na konto uczestnika. Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w ciągu 7 dni od daty przetargu.
 10. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w wysokości trzykrotności wylicytowanej miesięcznej stawki czynszu
 11. Z wzorem umowy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska 1C pok. nr 30, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów http://bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl/
 12. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska 1C pok. nr 30 lub pod nr tel. 87 6433056 w 23
 13. Wójt Gminy Augustów może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny

 

Zastępca Wójta

Zdzisław Chmielewski

 

Przetarg na przedszkole 2021

Umowa_najmu przedszkole 2021