Obwieszczenie

OSW.271.1.2021                                                           Augustów, dnia 23 marca 2021 r.

                                               

                                                              OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021, poz. 247), Wójt Gminy Augustów informuje, że przystąpił do realizacji opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z zebranymi materiałami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Augustów przy ul. Mazurskiej 1C, 16-300 Augustów, w godzinach 7.00 – 15.00.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina-augustow@gmina-augustow.eu, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Augustów.

 

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński