Obwieszczenie Wójta Gminy Augustów

                                                                                                                        Augustów, dnia 18.11.2022r.

AK.6151.1.7.2022

 

                                                                                   OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.)

                                                                                Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości informację o terminie polowania Nadleśnictwa Szczebra jako Zarządcy Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Szczebra , że polowanie zbiorowe odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 w godzinach 7:00 do 15:00 na terenie obwodów łowieckich nr 38, 39 i 40.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust.3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Obwieszczenie Wójta Gminy