OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 4/2022 z dnia 25.03.2022 r.

      Augustów, dnia 25.03.2022 r.

AB-I.6740.1.6.2022

 

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 25.03.2022 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2022 r. Wójta Gminy Augustów, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej Gliniski – Świderek, gmina Augustów” w zakresie: budowy jezdni o szerokości od 3,50 m do 5,50 m o nawierzchni bitumicznej wraz z lokalnymi poszerzeniami i mijankami z poboczami o szerokości 1,00 – 1,25 m, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejących przepustów melioracyjnych i budowy nowych przepustów drogowych, oczyszczenia i pogłębienia rowów przydrożnych bez zmiany parametrów technicznych, wykonania cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 316/2, 311 obręb Gliniski, 119 obręb Świderek oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Gliniski:

150/1 o powierzchni 0,0697 ha (z podziału dz. 150 na dz. nr 150/1 i 150/2),

145/1 o powierzchni 0,0369 ha (z podziału dz. 145 na dz. nr 145/1 i 145/2),

157/3 o powierzchni 0,0478 ha (z podziału dz. 157/1 na dz. nr 1573 i 157/4),

148/3 o powierzchni 0,0283 ha (z podziału dz. 148/1 na dz. nr 148/3 i 148/4),

163/4 o powierzchni 0,0006 ha (z podziału dz. 163/1 na dz. nr 163/4 i 163/5),

163/6 o powierzchni 0,0160 ha (z podziału dz. 163/2 na dz. nr 163/6 i 163/7),

163/8 o powierzchni 0,0469 ha (z podziału dz. 163/3 na dz. nr 163/8, 163/9 i 163/10),

165/4 o powierzchni 0,0070 ha (z podziału dz. 165/3 na dz. nr 165/4 i 165/5),

158/3 o powierzchni 0,0247 ha (z podziału dz. 158/1 na dz. nr 158/3 i 158/4),

169/4 o powierzchni 0,0005 ha (z podziału dz. 169/1 na dz. nr 169/4 i 169/5),

169/6 o powierzchni 0,0054 ha (z podziału dz. 169/2 na dz. nr 169/6 i 169/7),

169/8 o powierzchni 0,0223 ha (z podziału dz. 169/3 na dz. nr 169/8 i 169/9),

170/4 o powierzchni 0,0546 ha (z podziału dz. 170/1 na dz. nr 170/4, 170/5 i 170/6),

171/3 o powierzchni 0,0057 ha (z podziału dz. 171/1 na dz. nr 171/3 i 171/4),

171/5 o powierzchni 0,0195 ha (z podziału dz. 171/2 na dz. nr 171/5 i 171/6),

obręb Świderek:

90/1 o powierzchni 0,0257 ha (z podziału dz. 90 na dz. nr 90/1 i 90/2),

91/3 o powierzchni 0,1914 ha (z podziału dz. 91 na dz. nr 91/3 i 91/4),

86/1 o powierzchni 0,0065 ha (z podziału dz. 86 na dz. nr 86/1 i 86/2)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej)

na działkach, które z mocy prawa w całości staną się własnością Gminy Augustów: 157/2, 158/2, 160/2, 161/2, 162/2, 148/2, 165/2 obręb Gliniski;

oraz na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu podczas realizacji inwestycji:

277, 268, 171/6 (z podziału działki 171/2) obręb Gliniski – przebudowa przepustów melioracyjnych oraz oczyszczenie i profilowanie rowu;

265 obręb Gliniski, 117 obręb Świderek – przebudowa istniejącego korpusu drogowego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 31.03.2022 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 31.03.2022 r. do 14.04.2022 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 15 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

 

Obwieszczenie _Gliniski_po decyzji_.doc