OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 10/2021 z dnia 06.07.2021 r.

Augustów, dnia 06.07.2021 r.

AB-I.6740.1.29.2021

 

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 06.07.2021 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2021 r. Wójta Gminy Augustów, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)” w zakresie: budowy jezdni o szerokości od 3,50 m do 5,00 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami o szerokości 0,75 m z mijankami, budowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy istniejących przepustów, przebudowy rowu odwadniającego wraz z przebudową przepustów pod zjazdami, usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą: przebudowy i zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci telekomunikacyjnej, przebudowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nN 0,4 kV oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Inwestycja usytuowana będzie na działce drogowej nr ewid.: 205/1 obręb Jabłońskie oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Jabłońskie:

215/2 o powierzchni 0,0014 ha (z podziału dz. 215/1 na dz. nr 215/2 i 215/3),

184/1 o powierzchni 0,0154 ha (z podziału dz. 184 na dz. nr 184/1 i 184/2),

181/1 o powierzchni 0,0087 ha (z podziału dz. 181 na dz. nr 181/1 i 181/2),

180/1 o powierzchni 0,0883 ha (z podziału dz. 180 na dz. nr 180/1 i 180/2),

146/2 o powierzchni 0,0232 ha (z podziału dz. 146/1 na dz. nr 146/2 i 146/3),

145/6 o powierzchni 0,0062 ha (z podziału dz. 145/2 na dz. nr 145/6 i 145/7),

138/4 o powierzchni 0,0178 ha (z podziału dz. 138/2 na dz. nr 138/4 i 138/5),

135/2 o powierzchni 0,0177 ha (z podziału dz. 135/1 na dz. nr 135/2 i 135/3),

125/1 o powierzchni 0,0013 ha (z podziału dz. 125 na dz. nr 125/1 i 125/2),

106/1 o powierzchni 0,0563 ha (z podziału dz. 106 na dz. nr 106/1 i 106/2),

253/1 o powierzchni 0,0079 ha (z podziału dz. 253 na dz. nr 253/1 i 253/2),

201/1 o powierzchni 0,0022 ha (z podziału dz. 201 na dz. nr 201/1 i 201/2),

185/10 o powierzchni 0,0219 ha (z podziału dz. 185/3 na dz. nr 185/10 i 185/11),

185/8 o powierzchni 0,0010 ha (z podziału dz. 185/7 na dz. nr 185/8 i 185/9),

150/4 o powierzchni 0,0112 ha (z podziału dz. 150/2 na dz. nr 150/4 i 150/5),

150/6 o powierzchni 0,0117 ha (z podziału dz. 150/3 na dz. nr 150/6 i 150/7),

141/2 o powierzchni 0,0146 ha (z podziału dz. 141/1 na dz. nr 141/2 i 141/3),

143/1 o powierzchni 0,0208 ha (z podziału dz. 143 na dz. nr 143/1 i 143/2),

138/6 o powierzchni 0,0388 ha (z podziału dz. 138/3 na dz. nr 138/6 i 138/7),

129/2 o powierzchni 0,0375 ha (z podziału dz. 129/1 na dz. nr 129/2 i 129/3),

132/2 o powierzchni 0,0065 ha (z podziału dz. 132/1 na dz. nr 132/2 i 132/3),

126/1 o powierzchni 0,0024 ha (z podziału dz. 126 na dz. nr 126/1 i 126/2),

obręb Topiłówka:

178/1 o powierzchni 0,0149 ha (z podziału dz. 178 na dz. nr 178/1 i 178/2),

167/1 o powierzchni 0,0997 ha (z podziału dz. 167 na dz. nr 167/1 i 167/2),

157/1 o powierzchni 0,0605 ha (z podziału dz. 157 na dz. nr 157/1 i 157/2)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej)

oraz na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu podczas realizacji inwestycji:

106/2 (z podziału dz. nr 106), 253/2 (z podziału dz. nr 253), 254, 108/2, 109, 111/1, 113, 114/3, 115/1, 150/7 (z podziału dz. nr 150/3), 116/2, 117, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 122, 125/2 (z podziału dz. nr 125), 198/1, 126/2 (z podziału dz. nr 126), 180/2 (z podziału dz. nr 180), 127/3, 181/2 (z podziału dz. nr 181), 129/3 (z podziału dz. 129/1), 215/3 (z podziału dz. nr 215/1), 201/1, 138/5 (z podziału dz. nr 138/2), 138/7 (z podziału dz. nr 138/3), 183, 141/3 (z podziału dz. nr 141/1), 143/2 (z podziału dz. nr 143), 145/7 (z podziału dz. nr 145/2), 185/11 (z podziału dz. nr 185/3), 185/4, 146/3 (z podziału dz. nr 146/1), 185/5 obręb Jabłońskie i 157/2 (z podziału dz. nr 157), 167/2 (z podziału dz. nr 167), 178/2 (z podziału dz. nr 178) obręb Topiłówka gmina Augustów.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 08.07.2021 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 08.07.2021 r. do 22.07.2021 r.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 15 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

 

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

Obwieszczenie _Jabłońskie_po decyzji_2