OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

                                                                                                              Augustów, dnia 27.10.2022 r.

AB-I.6740.1.50.2022

 

 

                                                                OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 14/2022 z dnia 27.10.2022 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 27.10.2022 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.08.2022 r., sprostowanego dnia 14.09.2022r. Wójta Gminy Augustów, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej w m. Osowy Grąd od granicy działki o nr geod. 551 do drogi powiatowej Nr 1220B” w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,50 – 5,00 m z poboczami szerokości 0,75 m, budowy nowych przepustów drogowych, budowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy sieci uzbrojenia technicznego terenu (sieć telekomunikacyjna), przebudowy kolidującego hydrantu, zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, rozbiórki przepustu drogowego, wycinki drzew kolidujących z projektowaną drogą. Inwestycja usytuowana będzie na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Czarnucha:

39/4 o powierzchni 0,1216 ha (z podziału dz. 39/1 na dz. nr 39/3, 39/4 i 39/5),

38/5 o powierzchni 0,0032 ha (z podziału dz. 38/4 na dz. nr 38/5 i 38/6),

obręb Osowy Grąd:

41/2 o powierzchni 0,2429 ha (z podziału dz. 41 na dz. nr 41/1, 41/2 i 41/3),

40/5 o powierzchni 0,2155 ha ( z podziału dz. 40/2 na dz. nr 40/5 i 40/6),

40/3 o powierzchni 0,0466 ha (z podziału dz. 40/1 na dz. nr 40/3 i 40/4),

39/1 o powierzchni 0,0550 ha (z podziału dz. 39 na dz. nr 39/1 i 39/2),

38/1 o powierzchni 0,0552 ha (z podziału dz. 38 na dz. nr 38/1 i 38/2),

37/3 o powierzchni 0,0371 ha (z podziału dz. 37/1 na dz. nr 37/3 i 37/4),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

obręb Czarnucha:

– 38/6 (z podziału działki nr 38/4), 39/3 (z podziału działki nr 39/1), 39/5 (z podziału działki nr 39/1) w celu dowiązania wysokościowego zjazdu, budowa przepustu,

– 527 w celu połączenia z drogą powiatową

obręb Osowy Grąd:

– 37/4 (z podziału działki nr 37/1), 40/4 (z podziału działki nr 40/1) w celu dowiązania wysokościowego zjazdu,

– 38/2 (z podziału działki nr 38), 40/6 (z podziału działki nr 40/2), 41/1 (z podziału działki nr 41), 41/3 (z podziału działki nr 41) w celu dowiązania wysokościowego zjazdu, budowa przepustu,

– 39/2 (z podziału działki nr 39) w celu budowy przepustu.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 31.10.2022 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 31.10.2022 r. do 14.11.2022 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.