OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

                                                                                                                Augustów, dnia 27.10.2022 r.

AB-I.6740.1.49.2022

 

                                                OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 15/2022 z dnia 27.10.2022 r.

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 27.10.2022 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.08.2022 r., sprostowanego dnia 14.09.2022r. Wójta Gminy Augustów, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej na działce nr geod. 196 i jej budowa do drogi powiatowej nr 1220B w m. Osowy Grąd” w zakresie: budowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,50 – 4,10 m z poboczami szerokości 0,75 m, budowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych, wycinki drzew kolidujących z projektowaną drogą. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 196 obręb Osowy Grąd, oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Czarnucha:

45/7 o powierzchni 0,3193 ha (z podziału dz. 45/2 na dz. nr 45/6, 45/7 i 45/8),

obręb Osowy Grąd:

70/1 o powierzchni 0,0078 ha (z podziału dz. 70 na dz. nr 70/1 i 70/2),

64/3 o powierzchni 0,0005 ha ( z podziału dz. 64/2 na dz. nr 64/3 i 64/4),

68/3 o powierzchni 0,0076 ha (z podziału dz. 68/2 na dz. nr 68/3 i 68/4),

69/3 o powierzchni 0,0176 ha (z podziału dz. 69/2 na dz. nr 69/3 i 69/4),

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

obręb Czarnucha:

– 45/6 (z podziału działki nr 45/2), 45/8 (z podziału działki nr 45/2) w celu dowiązania wysokościowego zjazdu

– 527 w celu połączenia z drogą powiatową

obręb Osowy Grąd:

– 64/4 (z podziału działki nr 64/2), 70/2 (z podziału działki nr 70), 64/1 w celu dowiązania wysokościowego zjazdu.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 31.10.2022 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 31.10.2022 r. do 14.11.2022 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Augustowie w pokoju nr 13 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.