OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Augustów, dnia 04.11.2022 r.

AB-I.6740.1.51.2022

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 18.08.2022 r., sprostowanego dnia 14.10.2022r. Wójta Gminy Augustów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na działce nr geod. 228/1 do drogi powiatowej nr 1220B w m. Białobrzegi” w zakresie: rozbudowy i przebudowy drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,50 – 5,00 m z poboczami szerokości 0,75 m, budowy i przebudowy chodników o szerokości 2,0 – 3,2 m, budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy kablowej linii energetycznej eN, przebudowy napowietrznej linii energetycznej, przebudowy sieci telekomunikacyjnej i zabezpieczenia istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 228/1, 73/5 obręb Białobrzegi, oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działki tj:

73/8 o powierzchni 0,0201 ha (z podziału dz. 73/2 na dz. nr 73/8 i 73/9),

90/3 o powierzchni 0,0107 ha (z podziału dz. 90/2 na dz. nr 90/3 i 90/4)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej),

na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu:

obręb Białobrzegi:

  • 90/4 (z podziału działki nr 90/2) w celu przebudowy linii napowietrznej
  • 75, 77/2, 87 w celu dowiązania wysokościowego zjazdu
  • 176 w celu przebudowy drogi gminnej.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej (BIP) Starostwa Powiatowego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów oraz w prasie lokalnej Przegląd Powiatowy w Augustowie. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 08.11.2022 r., na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 08.11.2022 r. do 22.11.2022r..

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w tej sprawie i dokumentacją techniczną oraz zgłaszać uwagi do zebranych materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. 3-Maja 29 w pokoju nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1500  w terminie do dnia 29.11.2022 r.

Obwieszczenie _Białobrzegi_wszczęcie