Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

MINISTER INFRASTRUKTURY

                                                                                                   Warszawa, dnia 31 sierpnia 2021 r.

GM-DOK-3.7700.16.2021.LL

Id. k. 386684

 

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 624, z późn. zm.) Minister Infrastruktury zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

 1. szczególne korzystanie z wód dla potrzeb żeglugi na Kanale Augustowskim;
 2. usługi wodne polegające na :
 3. piętrzeniu wód powierzchniowych za pomocą istniejących budowli hydrotechnicznych, celem umożliwienia prowadzenia żeglugi na Kanale Augustowskim;
 4. retencjonowaniu wód powierzchniowych w jeziorze Serwy i jeziorach na trasie Kanału Augustowskiego dla potrzeb jego zasilania i stworzenia optymalnych warunków dla żeglugi;

na terenie gmin Sztabin, Bargłów Kościelny, Płaska, Augustów, Miasto Augustów, w powiecie augustowskim, woj. podlaskim.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Departamencie Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 119, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Infrastruktury – na adres: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia…………………………………………………………..

 

Z up. Ministra

NACZELNIK WYDZIAŁU ORZECZNICTWA I

Departamentu Orzecznictwa i Kontroli

Gospodarowania Wodami

Sylwia Paciorek

 


 

    Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako: „rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w pkt 2, na podstawie art. 389 lub 390 i art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi, w szczególności z zakresu rejestracji korespondencji, wydruku centralnego oraz usług pocztowych;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do załatwienia sprawy; brak danych osobowych niezbędnych do załatwienia sprawy będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, o których mowa w art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164); po tym czasie – w przypadku uznania dokumentacji przez Archiwum Akt Nowych za materiał archiwalny – mogą zostać przekazane wraz z dokumentacją do właściwego archiwum państwowego;
 • dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: RODO@mi.qov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Obwieszczenie.pdf