Obwieszczenie

MINISTER INFRASTRUKTURY

                                                                                                                        Warszawa, dnia 30 listopada 2021 r.

GM-DOK-3.7700.16.2021.

LL Id k. 386684

 

                                                                              Obwieszczenie

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn.zm.), zwanej dalej „Kpa” w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Sylwię Demczyńską, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. szczególne korzystanie z wód dla potrzeb żeglugi na Kanale Augustowskim;
  2. usługi wodne polegające na:
  3. piętrzeniu wód powierzchniowych za pomocą istniejących budowli hydrotechnicznych, celem umożliwienia prowadzenia żeglugi na Kanale Augustowskim;
  4. retencjonowaniu wód powierzchniowych w jeziorze Serwy i jeziorach na trasie Kanału Augustowskiego dla potrzeb jego zasilania i stworzenia optymalnych warunków dla żeglugi;

na terenie gmin Sztabin, Bargłów Kościelny, Płaska, Augustów, Miasto Augustów, w powiecie augustowskim, woj. podlaskim;

uprzejmie informuję, że nie było możliwe jego zakończenie w terminie określonym w obwieszczeniu z dnia 29 września 2021 r., z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter tej sprawy, konieczność dokonania analizy obszernej dokumentacji przedłożonej do wniosku, a także z uwagi na konieczność zapewnienia stronom możliwości czynnego udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 30 stycznia 2022 r.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 09.12.2021r.

                                                                              Pouczenie

Stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość organu do Ministra Infrastruktury jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie należy uzasadnić.

Obwieszczenie.pdf