OBWIESZCZENIE

                                                                                                                    Augustów, 20 września 2021 r.

Znak sprawy : PGK.6721.2.2021

 

                                                                          OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnucha – I, w gminie Augustów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922) oraz w związku z art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Augustów uchwały Nr XXIII/239/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnucha – I, w gminie Augustów oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do tego planu.

W granicach opracowania planu znajdują się następujące działki o nr ew.: 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 48/2, 47/3, 47/4, 41, 40, 39, 38, część działki nr ew. 42/2 oraz fragmenty przyległych dróg położone we wsi Czarnucha, w gminie Augustów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16- 300 Augustów, w terminie jednego miesiąca od ukazania się niniejszego Ogłoszenia. Wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Augustów.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnoszącego wniosek, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Gminy, 16-300 Augustów, ul. Mazurska 1C, ustnej do protokołu lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Identyfikator e-puap: 2ddfna119d), w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina-augustow@gmina-augustow.eu.

Z zebranymi materiałami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Augustów przy ul. Mazurskiej 1C, pokój 30 16-300 Augustów, w godzinach 7.00 – 15.00.

Wójt Gminy Augustów”

Wójt Gminy Augustów wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/pł6/wii (zwanego dalej “rozporządzeniem 2016/679), informuje, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójta Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 87 6433056, e-maii: e.pszczola@gmina-augustow.eu.
  3. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji planistycznej w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
  4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
  5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Urzędu Gminy Augustów
  8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.
  9. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych.

W związku z przetwarzaniem przez wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.