OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                 Augustów, dnia 24 listopada 2023 r.

OSW.6151.5.2023

                                                                                      OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082)

                                                                                   Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości informację Nadleśniczego Nadleśnictwa Szczebra, jako Zarządcy Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Szczebra, iż w dniu 08 grudnia 2023 r. w godzinach 7:00 do 15:00 na terenie obwodów łowieckich nr 39 i 40 planuje się przeprowadzenie polowania zbiorowego.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie
dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Zastępca Wójta

Zdzisław Chmielewski