Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Augustów informuje, że rusza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które udzielane jest w formie dotacji celowej ze środków z budżetu gminy.

Wnioski można składać w terminie od dnia 03.07.2023 r. do dnia 17.07.2023 r.

O dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą starać się właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Augustów, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe, bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Do realizacji przedsięwzięcia należy przystąpić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Oznacza to, że dotacja nie będzie przyznawana na refinansowanie wydatków na zakup lub zakup z montażem przydomowej oczyszczalni poniesionych przed dniem zawarcia umowy o przyznaniu dotacji.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zostały określone w załączniku do uchwały nr XXXIX/373/2023 Rady Gminy Augustów z dnia 16 czerwca 2023 r.

Wysokość jednorazowej dotacji celowej wynosi 75 % kosztów związanych z budową i montażem przydomowej oczyszczalni, nie więcej niż 10 000,00 zł. brutto.

Załączniki:

  1. Uchwała Rady Gminy Augustów w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów