Informacje dotyczące nowych zasad wycinki drzew

Zmiany w zakresie wycinki drzew które weszły w życie 17 czerwca 2017 roku związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074).

Zezwolenie (decyzja) na usunięcie drzew wciąż jest niezbędne w przypadku:

–   drzew usuwanych z obszarów objętych ochroną krajobrazową

–   spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,

–   osób dzierżawiących nieruchomości,

–   osób, których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użytkowaniu,

–   drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,

–   drzew stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z

prowadzeniem działalności gospodarczej,

–   drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania  innego niż rolnicze,

–   przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.

 

Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków.

W naszym regionie drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można usuwać od 1 października do 31 marca.

W przypadku drzew zlokalizowanych na terenie wpisanych do rejestru zabytków zgłoszenie/wniosek należy wnieść do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach, w pozostałych przypadkach do Wójta Gminy Augustów.

W przypadku planowanego usunięcia (przesadzenia lub wycinki) drzewa, którego obwód pnia, mierzony na wysokości 5 cm, przekracza:

  • 80 cm, w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  • 65 cm, w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
  • 50 cm, w przypadku pozostałych gatunków drzew.

należy wnieść do właściwego organu zgłoszenie zamiaru jego usunięcia.

 

Usuwanie drzew, o mniejszych parametrach pni, niezależnie od przyczyny, nie wymaga ani zgłoszenia, ani też zezwolenia (jeżeli drzewa, rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

 

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy,

  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
  • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
    W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik właściwego organu dokonuje oględzin drzewa i sporządza stosowny protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że tut. Organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru jego usunięcia. Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku nieuzupełnienia braków w zgłoszeniu oraz gdy usunięcie drzewa wymaga zezwolenia oraz lokalizacji drzewa:
  • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody.

Za usunięcie drzewa bez zachowania ww. procedury administracyjnej a także w przypadku sprzeciwu, naliczana będzie kara pieniężna.

 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło drzewo, to, uwzględniając dane z oględzin, na właściciela nieruchomości, nałożony zostanie, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

Informacje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku dotyczące zadrzewień.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Zgloszenie usuniecia drzew.pdf

Zgloszenie usuniecia drzew.docx