Informacja Starostwa powiatowego w Augustowie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Starostwo Powiatowe w Augustowie informuje, że w dniu 23 stycznia 2019 r. Związek Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach,

którego Powiat Augustowski jest członkiem, zawarł umowę na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali na terenie m.in. gmin Augustów, Lipsk (część wiejska) i Sztabin.
Prace wykonywane są w ramach przedsięwzięcia pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” projekt nr: WND-RPPD.08.01.00-20-001/17, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Na terenie naszego powiatu wykonawcą prac jest firma Geokart-International Sp. z o.o. z Rzeszowa, która ma zakończyć prace do 31.12.2021 r., w tym pomiar budynków do dnia 01.07.2019 r.