INFORMACJA Przewodniczącej Rady Gminy Augustów

                                                                                   INFORMACJA

                                                       Przewodniczącej Rady Gminy Augustów
                                                                   z dnia 9 listopada 2023 roku
                    o przystąpieniu do wyborów uzupełniających listę ławników do Sądu Rejonowego
                                                            w Augustowie na kadencję 2024-2027

 

Przewodnicząca Rady Gminy Augustów ogłasza, że Rada Gminy Augustów na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w związku z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 07 listopada 2023 roku informuje o naborze uzupełniającym listę ławników sądowych:

– do Sądu Rejonowego w Augustowie – 1 ławnika

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn.zm.) zwana dalej „ustawą”,
– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 z późn zm.).

 

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów: 11 grudnia 2023 r.

Art. 158 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

– jest nieskazitelnego charakteru,

– ukończył 30 lat,

– jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

– nie przekroczył 70 lat,

– jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

– posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

Ławnikami nie mogą być zgodnie z art. 159 w/w ustawy:

– osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

– osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

– funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

– adwokaci i aplikanci adwokaccy,

– radcy prawni i aplikanci radcowscy,

– duchowni,

– żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

– funkcjonariusze Służby Więziennej,

– radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników, zgodnie z art. 162 ustawy zgłaszają radom gmin:

– prezesi właściwych sądów,

– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

– co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Koszt opłaty za:

1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;

2) badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Rada Gminy Augustów będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać, po czym wypełnioną wraz ze stosowną dokumentacją złożyć w Urzędzie Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, pok. nr 37, w godzinach pracy Urzędu od 07:00 do 15:00.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 11 grudnia 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                               Ewa Frąckiewicz

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy

Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika

Lista osób zgłaszających kandydaturę na ławnika sądowego 2024-2027

oświadczenie 2023 – w spr. postępowania o przestępstwo ściagane

oświadczenie 2023- władza rodzicielska