Informacja o wynikach konsultacji społecznych

dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

W okresie od 30 października do 6 listopada 2023 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne do projektu uchwały w sprawie uchwalenia  rocznego programu współpracy Gminy Augustów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Uwagi i propozycje do powyższego projektu  programu można było zgłaszać do dnia 06 listopada 2023 r.,  do godz.15.00, pocztą elektroniczną na adres: gops@post.pl, listownie na adres: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów oraz telefonicznie pod nr tel. 87 6437437. W dniu 06 listopada 2023 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Augustów zorganizowane zostało również spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.