Informacja o podpisaniu umowy między Gminą Augustów i Województwem Podlaskim o dofinansowanie Projektu pn. „E-obywatel w Gminie Augustów”.

Projekt „E-obywatel w Gminie Augustów”

W dniu 3 listopada 2021r. Wójt Gminy Augustów Zbigniew Buksiński podpisał z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Pana Artura Kosickiego- Marszałka Województwa Podlaskiego i Pana Marka Malinowskiego – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego  umowę o dofinansowanie Projektu pn. „E-obywatel w Gminie Augustów”.

Celem głównym (strategicznym) projektu jest: wzrost e-potencjału Gminy Augustów i woj. podlaskiego poprzez wzrost liczby i jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy Augustów. Cel główny projektu osiągnięty zostanie w wyniku realizacji niżej wymienionych działań (celów szczegółowych):

-uruchomienie platformy e-usług, na której umieszczone będą e-usługi, tj. e-podatki, e-zaświadczenia, e-zezwolenia, e-rejestr, e-wnioski, e-zgłoszenia,

– wdrożenie/modernizację EOD/EZD kompatybilnego z portalem e-usług,

– zakup sprzętu i niezbędnego oprogramowania,

– nabycie licencji i wdrożenie usług: przeszkolenie pracowników.

Koszty  zadania: 1.088.660 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 925.361 zł.
Wkład własny gminy Augustów: 173.299 zł.
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: 29 sierpnia 2022 r.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych droga elektroniczną.