Informacja o planowanym terminie oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2020 Koło łowieckie Leśnik

                                                                                                        Augustów, dnia 21 października 2021 r.

OSW.6151.2.2021

 

                                                                                          OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.)

                                                                                 Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Leśnik” Augustów ZO Suwałki.

Terminarz polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gmin Augustów

Zbigniew Buksiński

 

Informacja o planowanym terminie oraz miejscu polowń zbiorowych w sezonie 2021/2022.pdf