Gospodarka odpadami

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

1.Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok 2018.

2.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów – Uchwała Nr XIV/107/2016.     Zmiana do regulaminu – Uchwała Nr XX/146/2017.

3.Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – Uchwała Nr XXIII/183/2017.

4.Terminy, częstotliwości i tryby uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Nr XXIII/181/2017.

5.Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – Uchwała Nr XXIII/182/2017.

6.Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – Uchwała Nr NR III/12/2018.

ROK 2018 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Augustów w ramach  zadań gminy udostępnia informacje o:
a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Augustów.

 

Formularz zwrotu/odbioru odpadu – puste opakowania po środkach ochrony roślin.

 

Informacje dotyczące spalania odpadów.

 

 

ABC odpadów - aplikacja na Androida

 

Wspólny system segregacji odpadów od 01 lipca 2017 roku:

 

Zasady segregacji odpadów.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2019 oraz informacja dla mieszkańców (m.in. zmiana wysokości opłat).

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2018.

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej.

 

 

Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – lata poprzednie: