Gospodarka odpadami

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

1.Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok 2017.

2.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów – Uchwała Nr XIV/107/2016.     Zmiana do regulaminu – Uchwała Nr XX/146/2017.

3.Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – Uchwała Nr XXIII/183/2017.

4.Terminy, częstotliwości i tryby uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Nr XXIII/181/2017.

5.Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – Uchwała Nr XXIII/182/2017.

6.Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – Uchwała Nr XXIII/180/2017.

 

Formularz zwrotu/odbioru odpadu – puste opakowania po środkach ochrony roślin.

 

Informacje dotyczące spalania odpadów.

 

 

ABC odpadów - aplikacja na Androida

 

Wspólny system segregacji odpadów od 01 lipca 2017 roku:

 

Zasady segregacji odpadów.

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2018.

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2017.

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej.

 

 

Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – lata poprzednie: