Gospodarka odpadami

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Odpady zmieszane i segregowane z terenu gminy Augustów w okresie od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. z nieruchomości zamieszkałych odbiera firma BiomTrans Sp. z o.o.
z siedzibą w Dolistowie Starym 144, 19-124 Jaświły.

Odpady zmieszane i segregowane z terenu gminy Augustów w okresie od 01 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (m. in. sklepy, szkoły, działalność gospodarczą) odbiera firma Biom Sp. z o.o.
z siedzibą w Dolistowie Starym 144, 19-124 Jaświły.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie i wynoszą:

– 23,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca (nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby),

– 100,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określona została stawka opłaty podwyższonej
w wysokości dwukrotności w/w stawki podstawowej.

Od 2018 r. obowiązkowo są segregowane bio odpady. Gospodarstwa domowe segregujące odpady do śmieci zmieszanych nie wrzucają odpadów biodegradowalnych tj. odpadów kuchennych, skoszonej trawy, liści itp. Takie odpady powinny być oddawane z segregacją
w brązowym worku. Biorąc pod uwagę wiejski charakter naszej gminy, odpady mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach. W deklaracji właściciel może oświadczyć, że nieruchomość jest wyposażona w kompostownik, wówczas nie będzie zobligowany do oddawania worka brązowego z odpadami biodegradowalnymi i oprócz tego będzie ponosił niższe koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

–  22,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca (nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby),

–  96,00 zł od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego.

Odpady problematyczne takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (do 500 kg), wielkogabarytowe, zużyte baterie
i akumulatory, opony, tekstylia mieszkańcy mogą przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Biom Sp. z o.o. mieszczącego się
w Dolistowie Starym 144, 19-124 Jaświły. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczający zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00.

Przypominamy o właściwej segregacji odpadów. Segregacja u źródła, czyli w gospodarstwach obejmuje następujące frakcje odpadów:

  • odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury – worek niebieski
  • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – worek zielony
  • odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych metale, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worek żółty
  • odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady i odpady zielone – worek brązowy
  • popiół – worek bezbarwny

Pracownicy firmy odbierającej odpady prowadzą kontrolę prawidłowości segregacji odpadów, a także co miesiąc przekazują do tut. Urzędu wykaz nieruchomości, które w dniu odbioru nie wystawiły worków z segregacją.

Naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości skutkuje utratą uprawnień do niższej opłaty za gospodarowanie odpadami. Właściciel nieruchomości w takiej sytuacji zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2023 (od kwietnia)

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych m. in. sklepy, szkoły, działalność gospodarcza

 

1.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów – Uchwała Nr XIX/180/2020.

Zmiana do regulaminu – Uchwała Nr XX/201/2021.

2.Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – UCHWAŁA NR XIV/134/2020 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 10 marca 2020 r.

3.Terminy, częstotliwości i tryby uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Nr XXIII/181/2017.

4.Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – Uchwała Nr XIX/181/2020.

Uchwała NR XXI/219/2021 Rady Gminy Augustów w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/2020 Rady Gminy Augustów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

5.Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty-UCHWAŁA NR XX/299/2022 RADY GMINY AUGUSTÓW RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Informacja o stawkach na 2022 r.

ROK 2018 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Augustów w ramach  zadań gminy udostępnia informacje o:
a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Augustów.

 

Formularz zwrotu/odbioru odpadu – puste opakowania po środkach ochrony roślin.

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami:

 

Informacje dotyczące spalania odpadów.

 

ABC odpadów - aplikacja na Androida

 

Wspólny system segregacji odpadów od 01 lipca 2017 roku:

 

Zasady segregacji odpadów.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2023

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2022

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2021

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2020

informacja o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami od 1.04.2020

informacja dla mieszkańców (m.in. zmiana wysokości opłat).

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2019 oraz informacja dla mieszkańców (m.in. zmiana wysokości opłat).

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej.

 

 

Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – lata poprzednie: