Gospodarka odpadami

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

1.Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok 2018.

Uzupełnienie informacji zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

2.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów – Uchwała Nr XIV/107/2016.     Zmiana do regulaminu – Uchwała Nr XX/146/2017.

3.Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – UCHWAŁA NR XIV/134/2020 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 10 marca 2020 r.

4.Terminy, częstotliwości i tryby uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Nr XXIII/181/2017.

5.Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – Uchwała Nr XXIII/182/2017.

6.Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty-UCHWAŁA NR XIX/182/2020 RADY GMINY AUGUSTÓW RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Informacja o stawkach na 2022 r.

ROK 2018 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Augustów w ramach  zadań gminy udostępnia informacje o:
a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Augustów.

 

Formularz zwrotu/odbioru odpadu – puste opakowania po środkach ochrony roślin.

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami:

 

Informacje dotyczące spalania odpadów.

 

 

ABC odpadów - aplikacja na Androida

 

Wspólny system segregacji odpadów od 01 lipca 2017 roku:

 

Zasady segregacji odpadów.

 

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2022

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2021

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2020

informacja o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami od 1.04.2020

informacja dla mieszkańców (m.in. zmiana wysokości opłat).

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2019 oraz informacja dla mieszkańców (m.in. zmiana wysokości opłat).

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej.

 

 

Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – lata poprzednie: