Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzeniem nr OR.0050.72.2019 Wójta Gminy Augustów z dnia 08 lipca 2019 powołano Gminny Zespól Zarządzania Kryzysowego .

Do podstawowych zadań zespołu należy:
1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi wniosków dotyczących
wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania
kryzysowego;
3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach kryzysami i klęskami żywiołowymi
5. organizowanie i zabezpieczenie działań ratowniczych, ewakuacyjnych, likwidacyjnych oraz
odbudowy, w przypadku wystąpienia kryzysu lub klęski żywiołowej;
6. prowadzenie stosownej dokumentacji.

Do zjawisk i zdarzeń kryzysowych oraz ich skutków należy zaliczyć :

  • nawałnice, huragany, trąby powietrzne, ulewne deszcze
  • zamiecie i zawieje śnieżne paraliżujące życie mieszkańców
  • powodzie i podtopienia zagrażające życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt hodowlanych
  • długotrwałe pożary lasów, torfowisk, łąk i upraw
  • długotrwała susza
  • zdarzenia o charakterze terrorystycznym
  • duże katastrofy komunikacyjne – drogowe, kolejowe, lotnicze, w szczególności z udziałem cystern z materiałami palnymi, toksycznymi, gazem
  • nagłe, gwałtowne i na dużą skalę zachorowania ludzi i zwierząt na choroby zakaźne

Ponadto w powiecie augustowskim funkcjonuje
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
w Augustowie z siedzibą
w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, ul. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów

– całodobowy telefon dyżurny – 997
– tel.: 87 643 81 27
– fax: 87 643 34 37