GMINA AUGUSTÓW OTRZYMAŁA WSPARCIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA”

po lewej stronie flaga Polski, a po prawej stronie godło Polski

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2022 r. Gmina Augustów otrzymała wsparcie finansowe      w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 31.800,00 zł, wkład własny rzeczowy Gminy wynosi 7.950,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 39.750,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Gmina Augustów złożyła wniosek o dofinansowanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty działającego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego. W  wyniku rozstrzygnięcia  do dofinansowania       z terenu Gminy Augustów została zakwalifikowana:

– Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie– kwota wsparcia finansowego wynosi 31.800,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 7.950,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 39.750,00 zł.

Plakat informacyjny projektu z flagą Polski oraz godłem. Pod spodem napis" DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI Nazwa zadania Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. DOFINANSOWANIE 31 800 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 39 750 zł"