Decyzja o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Augustów

TARYFA WODOCIĄGI AUGUSTÓW