Czyste powietrze – informacje dla mieszkańców

INFORMACJA O OTWARCIU PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

 

Z dniem  02 listopada 2022 w Urzędzie Gminy Augustów został otwarty Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste powietrze”.

Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy  przy ul. Mazurskiej 1C pok. 26, 16-300 Augustów.

W ramach działania punktu mieszkańcy będą mogli uzyskać kompleksowe i precyzyjne informacje o wsparciu finansowym na wymianę pieców i termomodernizację domów oraz pomoc przy złożeniu wniosku.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębniona księgą wieczystą.

Punkt będzie czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. od 8.00 – 13.00, kontakt telefoniczny z pracownikiem punktu: 87 643 30 56 wew. 41 (w godz. otwarcia punktu).

 

Krok po kroku

 1. O programie czyste powietrze
 • Warto wiedzieć
 1. Rodzaje wspieranych przedsięwzięć i maksymalne kwoty dofinansowania
 2. Forma dofinansowania
 3. Terminy
 4. Pięć kroków do dofinansowania
 5. Ważne kwestie
 6. Koszty kwalifikowane w programie
 7. Dotacja z prefinansowaniem
 8. Kredyt czyste powietrze
 9. Baza wiedzy
 10. Warto też tu zajrzeć

 

 

 

 • Dotacja (wniosek składany do wfośigw, za pośrednictwem gminy lub przez portal
 • Dotacja z PREFINANSOWANIEM (wniosek wypełniany elektronicznie i wysyłany z elektronicznym podpisem lub wypełniany elektronicznie, drukowany, podpisywany ręcznie i wysyłany do wfośigw lub składany przez punkt gminny w formie papierowej),
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
  (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie http://czystepowietrze.gov.pl)

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie, Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie
 • pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą (umowach z wykonawcami), po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku

Prefinansowanie może objąć maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu.

Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

Na stronie: http://www.czystepowietrze.gov.pl znajduje się wzór umowy z wykonawcą, który beneficjent będzie mógł wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą.

BAZA WIEDZY

Starając się o dofinansowanie z programu ,,Czyste Powietrze”, możesz korzystać z bezpłatnych narzędzi, które będą pomocne podczas tego procesu. Są to przede wszystkim:

 • Portale Beneficjenta poszczególnych wfośigw:

Internetowe systemy, w których – dla wniosków złożonych przez Portal Beneficjenta – można śledzić stan realizacji złożonych wniosków oraz zawartych umów
lub uzyskać informacje o najbliższych płatnościach.

Pomaga sprawdzić, jaką dotację możemy uzyskać z programu „Czyste Powietrze”
i czy tym samym stać nas na przeprowadzenie inwestycji o określonym zakresie
rzeczowym.

Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na docieplenie budynku.

Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi programu „Czyste Powietrze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.

Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze”.

Rzetelne i na bieżąco aktualizowane źródło informacji o programie „Czyste Powietrze”. Klikając w zakładkę „Weź dofinansowanie”, a potem „Czyste Powietrze”- zostaniemy przeniesieni na stronę z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z programem. Dowiemy się, komu i w jakim wymiarze przysługuje dotacja oraz na co można ją przeznaczyć. Znajdziemy też informacje o formach i poziomach dofinansowania, rodzajach przedsięwzięć kwalifikowanych, maksymalnych kwotach dotacji i sposobach składania wniosków oraz jakie banki udzielają Kredytu Czyste Powietrze.

 • Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80

Masz pytania o program „Czyste Powietrze”? Zadzwoń do naszego konsultanta.
Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Aby dowiedzieć się, jaki jest status złożonego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wfośigw.

Przewodnik – w formie webinarów – po zreformowanym programie „Czyste Powietrze” to źródło informacji dla każdego, zarówno dla pracowników gmin, eko-doradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych dotacjami.

WARTO TEŻ ZAJRZEĆ TUTAJ:

deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB):
http://ceeb.gov.pl

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. Formy dofinansowania: 1. dotacja 2. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach). Beneficjenci Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł. Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania: Opcja 1 Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): – demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych), • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. Kwota maksymalnej dotacji: • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną Opcja 2 Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do programu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.) • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. Kwota maksymalnej dotacji: • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną Opcja 3 Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. Kwota maksymalnej dotacji: – 10 000 zł

 

 

Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Formy dofinansowania 1. dotacja 2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie) 3. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach). Beneficjenci 1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: 1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; 2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 2) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania: Opcja 1 Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do programu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.), • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. Kwota maksymalnej dotacji: • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem: • 42 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej • 47 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną Opcja 2 Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. Kwota maksymalnej dotacji: • 15 000 zł • 25 000 zł dla dotacji z prefinansowaniem

Część III programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania. Formy dofinansowania 1. dotacja (bez ścieżki bankowej) 2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie) Beneficjenci 1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: 1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; 2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania: Opcja 1 Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do programu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.), • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. Kwota maksymalnej dotacji: • 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej • 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem: • 70 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej • 79 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną Opcja 2 Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), – wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. Kwota maksymalnej dotacji: – 30 000 zł – 40 000 zł dla dotacji z prefinansowaniem