ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Augustów na lata 2023-2030 – Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 2023-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Augustów, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem.

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności  i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.

 

Wypełnione ankiety można przekazać drogą pocztową lub  osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów bądź przesłać na adres e-mail: gmina-augustow@home.pl. Do dnia 30 listopada 2023r.

 

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie

w formie zbiorczej.

ANKIETA Gmina Augustów Strategia