Drodzy Mieszkańcy Gminy Augustów

Wójt Gminy Augustów informuje, że Gmina Augustów planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, proszeni są o składanie informacji o posiadanej ilości w/w odpadów w terminie do dnia
13 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady
z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy. Odpady przeznaczone do odbioru  należy dostarczyć  spakowane bądź zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie
i załadunek. Odpady należy posegregować i oczyścić, aby nie zalegało na nich błoto, woda, pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina.

Jednocześnie informujemy, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania do kosztów usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W razie nieuzyskania przez Gminę Augustów dotacji na realizację zadania unieszkodliwiania odpadów pochodzących z działalności rolniczej zadanie nie będzie realizowane.

Planowany termin odbioru odpadów nastąpi II – III kwartał 2022 roku, po wyłonieniu wykonawcy zadania.

Intensywność dofinansowania to dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500,00 zł za 1Mg usuwanych odpadów. Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest jako pomoc de minimis w rolnictwie.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Rolnik zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Gminy Augustów pismo informujące o rezygnacji

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie oraz ze strony internetowej https://gmina-augustow.home.pl/

 

Wzór wniosku:

Wniosek inwentaryzacja