Monitorowanie rynku maku oraz Monitorowanie rynku konopi włóknistych

23 maja 2022

W dniu 7 maja 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764) na podstawie których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje mechanizmy: „Monitorowanie rynku maku” oraz „Monitorowanie rynku konopi włóknistych”.

Warunki uczestnictwa w mechanizmach: Monitorowanie rynku maku i Monitorowanie rynku konopi włóknistych oraz druki wniosków są dostępne na stronie internetowej KOWR:

https://www.kowr.gov.pl/interwencja/konopie-wlokniste

https://www.kowr.gov.pl/interwencja/mak

KONOPIE_podmiot-skupujacy

KONOPIE_producent

MAK_podmiot-skupujacy

MAK_producent

9 maja 2022

                                                            ZARZĄDZENIE NR OR.0050.391.2022        

                                                                     WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

                                                                         z dnia 9 maja 2022 roku

 

w sprawie ogłoszenia  konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz 583) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1082, poz.762; z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1428) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach, Rutki Nowe 1, 16-300 Augustów, dla której organem prowadzącym jest Gmina Augustów.

§ 2. Tekst ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Regulamin konkursu oraz tryb pracy komisji konkursowej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1428).

§ 4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

– na stronie internetowej Gminy Augustów,

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1 C,

– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Augustów.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Augustów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński

 

 

Pełna treść zarządzenia w formacie docx

Nieodpłatny odbiór folii,sznurka, siatki i opakowań po nawozach rolniczych

28 kwietnia 2022

 

od prawej logo recyklinku - trzy zielone strzałki zagięte w taki sposób, że tworzą trójkąt po lewej logo Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej

 

                                                        Nieodpłatny odbiór folii,sznurka, siatki

                                                           i opakowań po nawozach rolniczych

 

W dniach od 9 do 13 maja 2022 r. na terenie Gminy Augustów rozpocznie się zapowiadana, nieodpłatna zbiórka folii rolniczej, siatki, sznurka i opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag. W związku z powyższym rolnicy, którzy złożyli wcześniej w Urzędzie Gminy Augustów stosowny formularz zgłoszeniowy z zadeklarowaną masą odpadów pochodzących z działalności rolniczej, są proszeni o właściwe przygotowanie odpadów rolniczych poprzez ich oczyszczenie
i spakowanie oddzielnie dla każdej frakcji:

 • folia biała
 • folia czarna
 • sznurek
 • siatka
 • opakowania po nawozach
 • opakowania typu Big-Bag

 

Odpady nie przygotowane wg powyższych wskazówek mogą zostać nie odebrane  !

Tak spakowane odpady należy dostarczyć zgodnie z HARMONOGRAMEM ODBIORU bezpośrednio do punktów zbiórki  w godz. 8.30 – 13.30

 


                                                                      Harmonogram odbioru:

 

9 maja 2022 r.  Kolnica – parking przy cmentarzu (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Białobrzegi, Czarnucha, Góry, Kolnica, Komaszówka,  Ponizie,  Rzepiski, Twardy Róg, Gliniski, Osowy Grąd, Promiski, Świderek)

10 maja 2022 r. Biernatki – boisko (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Biernatki, Turówka, Grabowo Kolonie, Grabowo, Rutki Nowe, Rutki Stare, Pruska Wielka)

11 maja 2022 r. Janówka – parking  przy szkole (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Janówka, Chomontowo, Jabłońskie, Topiłówka, Mazurki, Pruska Mała, Posielanie, Mikołajówek)

12 maja 2022 r. Żarnowo Drugie parking przy kościele (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Jeziorki, Żarnowo Pierwsze, Żarnowo Drugie, Żarnowo Trzecie)

13 maja 2022 r.  Netta Folwark przy świetlicy (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Netta Pierwsza, Netta Druga, Netta Folwark, Uścianki)

 

Uwagi:

– Dofinansowana będzie jedynie zbiórka odpadów rolniczych w ilości nie przekraczającej wartości wskazanych przez każdego rolnika w formularzu zgłoszeniowym.

– Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne (własne i dzierżawione) o powierzchni powyżej 75 ha muszą mieć wpis do rejestru BAZY DANYCH O ODPADACH (BDO) i przed przekazaniem folii powinni zarejestrować elektronicznie ten fakt w BDO.

 

Kontakt do wykonawcy usługi: 510472570

Zaproszenie na XXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 28 kwietnia 2022r. (czwartek) o godzinie 10:00.

21 kwietnia 2022

                                                                                      OBWIESZCZENIE

                                                            PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

 

                                                                                z dnia 21 kwietnia 2022 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. /czwartek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 30 marca 2022 r. do 28 kwietnia 2022 roku.

4.Przedstawienie Informacji o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.

 1. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.
 2. 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Augustów za 2021 rok.
 3. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
 4. a) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2022;
 5. b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2027.
 6. Wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Obwieszczenie o XXIX sesji w dniu 28.04.2022 r

Raport o stanie gminy za 2021 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej

UCHWAŁA NR 216/XXVII/2022 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego

20 kwietnia 2022

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn.zm) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dyżur w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy pełnią przemiennie apteki funkcjonujące w Augustowie, według załącznika Nr 2 do uchwały.

 1. Ustala się następujące godziny pełnienia dyżurów, o których mowa w ust. 1:
 • poniedziałek – czwartek: 20:00 – 7:00 dnia następnego,
 • piątek: 20:00 – 8:00 dnia następnego
 • sobota: 19:00 – 9:00 dnia następnego,
 • niedziela: 15:00 – 7:00 dnia następnego.

§ 3. 1. Właściciel apteki lub zarządzający apteką ujętą w dyżurach, o których mowa w§2 ust. 1, zawiadamia pisemnie Zarząd Powiatu w Augustowie o planowanym zakończeniu działalności apteki.

 1. Do czasu określenia przez Radę Powiatu w Augustowie dyżurów aptek ogólnodostępnych, uwzględniających fakt zakończenia działalności przez aptekę dotychczas ujętą w dyżurach, dyżury aptek ogólnodostępnych pełnione są na podstawie dyżurów, o których mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku zakończenia działalności przez aptekę ujętą w dyżurach aptek ogólnodostępnych, o których mowa w § 2 ust. 1, kolejność i terminy dyżurów pełnionych przez pozostałe apteki, ustala się w następujący sposób:
 • dyżury pełnione są zgodnie z kolejnością określoną w §2 ust. 1, przy czym pomija się aptekę, która

zakończyła działalność;

 • terminy dyżurów, o których mowa § 2 ust. 1 ulegają zmianie poprzez przesunięcie, w następujący sposób:
 1. apteka ujęta w dyżurach jako następna po aptece, która zakończyła działalność, pełni dyżur w terminie przypisanym aptece, która zakończyła działalność,
 2. następna w kolejności apteka pełni dyżur w terminie przypisanym aptece, która pełniła dyżur w terminie wskazanym w lit. a),
 3. do ustalania terminów dyżurów pozostałych aptek ujętych w dyżurach, o których mowa w § 2 ust. 1, przepis lit. b) stosuje się odpowiednio.
 4. O przesunięciu terminów dyżurów aptek ogólnodostępnych wskutek zakończenia działalności przez aptekę, o której mowa w §2 ust. 1, Zarząd Powiatu w Augustowie powiadamia pozostałe apteki ogólnodostępne pełniące dyżury.
 5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio w przypadku:

1) zawieszenia działalności przez aptekę o której mowa w § 2 ust. 1,

2) rozpoczęcia działalności przez aptekę mającą siedzibę w Augustowie lub podjęcia na nowo zawieszonej działalności, przy czym apteka ta pełni dyżur zgodnie z kolejnością dyżurów, o których mowa w § 2 ust. 1, jako ostatnia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 203/XXV/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 93).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2022 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Mursztyn

 

 

 

Pełna treść uchwały w formacie DOCX


Pełna treść uchwały w formacie PDF

Szanowni Państwo

13 kwietnia 2022

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.

To już V etap badań – poprzednie były prowadzone na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. Efektem III pierwszych etapów badań była publikacja –

http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf.

 

Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań, będziemy niezwykle zobowiązani. Całość badań nie przekracza 4-6 minut.

Badania będą prowadzone w okresie od 13 kwietnia do 30 kwietnia 2022 roku.

 

Link do ankiety:

https://tiny.pl/924bh

 

Z wyrazami szacunku,

prof. IRWiR PAN dr hab. Sławomir Kalinowski

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall

 

prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13 kwietnia 2022

kartka z życzeniami na święta Wielkiej Nocy od góry logo gminy Augustów, kolorowe pisanki na pomalowanych na niebiesko deskach poniżej życzenia: "Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary, Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia. Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, rodzinnego ciepła, wszelkich łask Bożych oraz zdrowia, dobra i pokoju. Niech ten świąteczny czas napełni wszystkich wiarą w Zmartwychwstanie Chrystusa, da siłę w pokonywaniu trudności. Radosnego wiosennego nastroju oraz samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym życzą Rada Gminy Augustów oraz Wójt Gminy Augustów Wraz z pracownikami Wielkanoc 2022 r." poniżej koszyk wielkanocny na białym obrusie

Szanowni Państwo,

11 kwietnia 2022

w związku z koniecznością aktualizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Augustów na lata 2022-2025 o zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi przeprowadzana jest diagnoza.

Uzależnienia behawioralne to zespół objawów związanych z utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniem określonej czynności (lub grupy czynności) w celu uzyskania takich stanów emocjonalnych jak przyjemność, euforia, ulga, uczucie zaspokojenia.

Bardzo ważną częścią przeprowadzanej diagnozy będzie anonimowa ankieta, o wypełnienie której prosimy mieszkańców gminy Augustów do 24.04.2022r.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/732874/augustow-2022-ankieta-dorosli-mieszkancy-uzaleznienia-behawioralne.html

8 kwietnia 2022

Informuję, iż Gmina Augustów podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Masa odpadów, jaka może być zgodnie
z zawartą umową odebrana i unieszkodliwiona, wynosi 200 Mg. Ponieważ ostatecznym odbiorcą korzyści są posiadacze odpadów – rolnicy, stają się oni beneficjentami pomocy publicznej tj. pomocy de minimis.

W związku z powyższym rolnicy, którzy zadeklarowali udział w Projekcie tj. zgłosili w sierpniu 2021 r. do odebrania w/w odpady, aby nadal móc skorzystać z dofinansowania są zobowiązani do dnia 22 kwietnia 2022 r. złożyć do Urzędu Gminy Augustów informację pozwalającą na ocenę dopuszczalności pomocy de minimis, a w szczególności, czy łączny
3-letni limit pomocy de minimis w rolnictwie dla gospodarstwa (pomoc de minimis otrzymana wraz z pomocą wynikającą z realizacji przedmiotowego programu) nie będzie przekroczony (w chwili obecnej: 20 000 euro).

Rolnikom którzy nie złożą w wyznaczonym terminie oświadczenia i informacji nie może zostać udzielone dofinansowanie tj. nie zostaną odebrane odpady.

Wzory oświadczeń są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów pod adresem: www.gmina-augustow.home.pl oraz w Urzędzie Gminy Augustów,
ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów.

Planowany termin odbioru odpadów rolniczych: od 9 do 13 maja 2022 r.

Informacja o dokładnym terminie i miejscu odbioru folii zostanie przekazana SMS na numer telefony podany przez rolnika w zgłoszeniu.

 

Przykładowe formy pomocy de minimis w rolnictwie:

 1. Dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi;
 2. Umorzenia w całości lub części wierzytelności ARiMR (w ramach byłego FRiOR);
 3. Dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych;
 4. Nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń na obszarze ASF na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych;
 5. Pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy.
 6. Dopłaty do wapnowania;
 7. Dopłaty do materiału siewnego;
 8. Ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne;
 9. Ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego;
 10. Ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego;
 11. Ulgi podatkowe;
 12. Ulgi w opłatach środowiskowych;
 13. Dotacje.

Wzór oświadczenia: Oświadczenie.doc

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 4/2022 z dnia 25.03.2022 r.

31 marca 2022

      Augustów, dnia 25.03.2022 r.

AB-I.6740.1.6.2022

 

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 25.03.2022 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2022 r. Wójta Gminy Augustów, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej Gliniski – Świderek, gmina Augustów” w zakresie: budowy jezdni o szerokości od 3,50 m do 5,50 m o nawierzchni bitumicznej wraz z lokalnymi poszerzeniami i mijankami z poboczami o szerokości 1,00 – 1,25 m, budowy zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejących przepustów melioracyjnych i budowy nowych przepustów drogowych, oczyszczenia i pogłębienia rowów przydrożnych bez zmiany parametrów technicznych, wykonania cieków korytkowych z elementów prefabrykowanych. Inwestycja usytuowana będzie na działkach drogowych nr ewid.: 316/2, 311 obręb Gliniski, 119 obręb Świderek oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Gliniski:

150/1 o powierzchni 0,0697 ha (z podziału dz. 150 na dz. nr 150/1 i 150/2),

145/1 o powierzchni 0,0369 ha (z podziału dz. 145 na dz. nr 145/1 i 145/2),

157/3 o powierzchni 0,0478 ha (z podziału dz. 157/1 na dz. nr 1573 i 157/4),

148/3 o powierzchni 0,0283 ha (z podziału dz. 148/1 na dz. nr 148/3 i 148/4),

163/4 o powierzchni 0,0006 ha (z podziału dz. 163/1 na dz. nr 163/4 i 163/5),

163/6 o powierzchni 0,0160 ha (z podziału dz. 163/2 na dz. nr 163/6 i 163/7),

163/8 o powierzchni 0,0469 ha (z podziału dz. 163/3 na dz. nr 163/8, 163/9 i 163/10),

165/4 o powierzchni 0,0070 ha (z podziału dz. 165/3 na dz. nr 165/4 i 165/5),

158/3 o powierzchni 0,0247 ha (z podziału dz. 158/1 na dz. nr 158/3 i 158/4),

169/4 o powierzchni 0,0005 ha (z podziału dz. 169/1 na dz. nr 169/4 i 169/5),

169/6 o powierzchni 0,0054 ha (z podziału dz. 169/2 na dz. nr 169/6 i 169/7),

169/8 o powierzchni 0,0223 ha (z podziału dz. 169/3 na dz. nr 169/8 i 169/9),

170/4 o powierzchni 0,0546 ha (z podziału dz. 170/1 na dz. nr 170/4, 170/5 i 170/6),

171/3 o powierzchni 0,0057 ha (z podziału dz. 171/1 na dz. nr 171/3 i 171/4),

171/5 o powierzchni 0,0195 ha (z podziału dz. 171/2 na dz. nr 171/5 i 171/6),

obręb Świderek:

90/1 o powierzchni 0,0257 ha (z podziału dz. 90 na dz. nr 90/1 i 90/2),

91/3 o powierzchni 0,1914 ha (z podziału dz. 91 na dz. nr 91/3 i 91/4),

86/1 o powierzchni 0,0065 ha (z podziału dz. 86 na dz. nr 86/1 i 86/2)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej)

na działkach, które z mocy prawa w całości staną się własnością Gminy Augustów: 157/2, 158/2, 160/2, 161/2, 162/2, 148/2, 165/2 obręb Gliniski;

oraz na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu podczas realizacji inwestycji:

277, 268, 171/6 (z podziału działki 171/2) obręb Gliniski – przebudowa przepustów melioracyjnych oraz oczyszczenie i profilowanie rowu;

265 obręb Gliniski, 117 obręb Świderek – przebudowa istniejącego korpusu drogowego.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 31.03.2022 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 31.03.2022 r. do 14.04.2022 r.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 15 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

 

Obwieszczenie _Gliniski_po decyzji_.doc

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH w akcji wiosennej 2022 roku

30 marca 2022

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,

– w planowanym terminie:

od 4 do 6 kwietnia 2022 r.

 • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister – plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
 • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
 • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt – przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
 • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
 • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka * należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
 • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Andrzej Czerniawski

29 marca 2022

                                           DRODZY MIESZKAŃCY!!!

Wydawanie dowodów osobistych, zaświadczeń o zameldowaniu, sprawy meldunkowe oraz pozostałe sprawy dotyczące ewidencji ludności będą realizowane w godzinach 7:00-8:00 oraz 14:00-15:00 w pozostałych godzinach nadawane będą numery PESEL obywatelom Ukrainy .

Za utrudnienia przepraszamy

 

                                               ПАНІ ТА ПАНОВЕ!!!

 

Номери PESEL громадянам України будуть видаватися з 8:00 до 14:00. Приймаємо 15 осіб на день