Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

14 września 2021

Komisje Rady Gminy

Augustów                                                                                                             Augustów, dnia 13.09.2021 r.

 

                                                                     Zawiadomienie

                           o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

         

Informujemy, że w dniu 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rewizyjnej; Komisji Oświaty, Kultury  i  Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów.

 

 • Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez właściwe komisje projektów uchwał:

a) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Augustów na lata 2022 –2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 dla Gminy Augustów za lata 2018-2019;

b) zmieniająca uchwałę nr XVII/128/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021;

c) zmieniająca uchwałę Nr XII/99/08 Rady Gminy Augustów z dnia 13 sierpnia w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata, lub na czas nieoznaczony;

d) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości;

e) w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków:

a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorkach w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu Gminy Augustów na 2021 r.;

b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów dla terenów w miejscowości Mazurki.

 1. Omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na rok 2021 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027.
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie posiedzenia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

POŚ Augustów_06.09.2021

Prognoza-POŚ Augustów_06.09.2021.pdf

Projekt Uchwały nr _2021 w sprawie diet radnych i sołtysów.doc

Projekt Uchwały Nr XXIV__2021 zmieniająca uchwałę preliminarz na rok 2021.doc

Projekt Uchwały Nr XXIV__2021 zmieniająca uchwałę preliminarz na rok 2021.pdf

uchwała POS

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

9 września 2021

MINISTER INFRASTRUKTURY

                                                                                                   Warszawa, dnia 31 sierpnia 2021 r.

GM-DOK-3.7700.16.2021.LL

Id. k. 386684

 

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 624, z późn. zm.) Minister Infrastruktury zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

 1. szczególne korzystanie z wód dla potrzeb żeglugi na Kanale Augustowskim;
 2. usługi wodne polegające na :
 3. piętrzeniu wód powierzchniowych za pomocą istniejących budowli hydrotechnicznych, celem umożliwienia prowadzenia żeglugi na Kanale Augustowskim;
 4. retencjonowaniu wód powierzchniowych w jeziorze Serwy i jeziorach na trasie Kanału Augustowskiego dla potrzeb jego zasilania i stworzenia optymalnych warunków dla żeglugi;

na terenie gmin Sztabin, Bargłów Kościelny, Płaska, Augustów, Miasto Augustów, w powiecie augustowskim, woj. podlaskim.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Departamencie Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 119, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Infrastruktury – na adres: Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia…………………………………………………………..

 

Z up. Ministra

NACZELNIK WYDZIAŁU ORZECZNICTWA I

Departamentu Orzecznictwa i Kontroli

Gospodarowania Wodami

Sylwia Paciorek

 


 

    Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako: „rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w pkt 2, na podstawie art. 389 lub 390 i art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi, w szczególności z zakresu rejestracji korespondencji, wydruku centralnego oraz usług pocztowych;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do załatwienia sprawy; brak danych osobowych niezbędnych do załatwienia sprawy będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, o których mowa w art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164); po tym czasie – w przypadku uznania dokumentacji przez Archiwum Akt Nowych za materiał archiwalny – mogą zostać przekazane wraz z dokumentacją do właściwego archiwum państwowego;
 • dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, adres e-mail: RODO@mi.qov.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Obwieszczenie.pdf

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

9 września 2021

MINISTER INFRASTRUKTURY

                                                                                                                   Warszawa, dnia 31 sierpnia 2021 r.

GM-DOK-3.7700.16.2021.LL

Id. k. 386684

 

Informacja o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

 1. szczególne korzystanie z wód dla potrzeb żeglugi na Kanale Augustowskim;
 2. usługi wodne polegające na :
 3. piętrzeniu wód powierzchniowych za pomocą istniejących budowli hydrotechnicznych, celem umożliwienia prowadzenia żeglugi na Kanale Augustowskim;
 4. retencjonowaniu wód powierzchniowych w jeziorze Serwy i jeziorach na trasie Kanału Augustowskiego dla potrzeb jego zasilania i stworzenia optymalnych warunków dla żeglugi;

na terenie gmin Sztabin, Bargłów Kościelny, Płaska, Augustów, Miasto Augustów, w powiecie augustowskim, woj. podlaskim.

 

Z up. Ministra

NACZELNIK WYDZIAŁU ORZECZNICTWA I

Departamentu Orzecznictwa i Kontroli

Gospodarowania Wodami

Sylwia Paciorek

Informacja o wszczęciu postępowania.pdf

REKRUTACJA DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ WŚRÓD UCZNIÓW

7 września 2021

1 września wszyscy uczniowie w Polsce wrócili do szkół po wakacyjnej przerwie. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen dyw. Józefa Leśniewskiego prowadzi nabór do terytorialnej służby wojskowej (tsw). Oferta służby wojskowej skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 18. rok życia. Swój terytorialny plecak korzyści młodzież wzbogaci o kursy i szkolenia specjalistyczne, nowe przyjaźnie i znajomości, korzyści finansowe oraz możliwość udziału w elastycznym systemie szkoleń dołączając tym samym do swoich kolegów i koleżanek, którzy zasilają obecnie suwalski 12 batalion lekkiej piechoty. Zainteresowani służbą wojskową w Obronie Terytorialnej odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe, które jest przeznaczone dla osób bez przeszkolenia wojskowego oraz złożonej przysięgi wojskowej. Natomiast 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dedykowane jest żołnierzom rezerwy.

Oferta terytorialnej służby wojskowej skierowana jest do osób, którzy spełniają następujące warunki:

1.      Posiadają obywatelstwo polskie.
2.     Posiadają odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej.
3.     Są pełnoletni.
4.     Są niekarani za przestępstwo umyślne.

Procedura rekrutacyjna jest bardzo prosta i obejmuje:

 1. Rejestrację na Resortowym Portalu Wojska Polskiego zostanzolnierzem.pl.
 2. Złożenie wniosku o powołanie na szkolenie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach.
 3. Stawiennictwo w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach (siedziba WKU) oraz poddanie się badaniom lekarskim i psychologicznym (nie dotyczy żołnierzy rezerwy).
 4. Odbiór karty powołania na szkolenie.

Najbliższe terminy szkoleń dla ochotników do terytorialnej służby wojskowej przedstawiają się następująco:

 1. 15.10 – 30.10.2021 r. lub  26.11 – 11.12.2021 r. – 16 – dniowe szkolenie podstawowe – przeznaczone dla osób bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego.
 2. 23.10 – 30.10.2021 r. lub  04.12 – 11.12.2021 r– 8 – dniowe szkolenie wyrównawcze – dedykowane żołnierzom rezerwy.

Żołnierzowi w tsw, za każdy dzień ćwiczenia, przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 117,14 zł oraz 411 zł za gotowość do służby. Łącznie za odbycie dwóch dni ćwiczeń w miesiącu otrzymuje on kwotę 645,28 zł netto. Za 16-dniowe szkolenie podstawowe przysługuje około 2,5 tys. zł.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach (WCR) to stosunkowo nowe rozwiązanie, które znacząco skraca procedury związane z powołaniem ochotników do wojska. Do tej pory kandydaci do służby w Wojsku Polskim wnioski o powołanie składali osobiście, odwiedzając WKU oraz za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom otwarty został trzeci kanał komunikacyjny – Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego www.zostanzolnierzem.pl. Z kandydatami, którzy zarejestrują się na portalu, nawiązany zostanie kontakt telefoniczny. Rekruter WKU zaprosi ochotnika do Wojskowego Centrum Rekrutacji, które swoje prace prowadzi raz w miesiącu. Najbliższe kwalifikacje do służby wojskowej w ramach WCR w Suwałkach planowane są na 23-24 września 2021 r.

Informacje na temat procedur rekrutacji, terminów kolejnych szkoleń oraz szczegółów powołania do suwalskiego 12 batalionu lekkiej piechoty można uzyskać w WKU w Suwałkach, tel. 261347357 lub na stronie internetowej www.wkusuwalki.wp.mil.pl.

fot.: DWOT

Z wyrazami szacunku

por. Renata Andrzejewska

Nieetatowy Oficer Prasowy

WKU w Suwałkach

im.gen. dyw. Józefa Leśniewskiego

tel. 727041897

KOMUNIKAT

31 sierpnia 2021

                                                                                                                                 Augustów, dnia 30.08.2021

HK.903.119.2021

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje o poprawie jakości wody w wodociągu Grabowo zaopatrującego miejscowości Grabowo, Grabowo Kolonie, Biernatki, gmina Augustów w powiecie augustowskim.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych  zarządca  wodociągu w dniu 25.08.2021r. pobrał próbkę wody w punkcie zgodności na Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie. W zbadanej próbce wody nie  wykryto bakterii grupy coli w wodzie i woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

w Augustowie

Anna Kopańko

SYRENY ALARMOWE W 82 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ.

31 sierpnia 2021

Urząd Miejski w Augustowie informuje, iż w dniu 1 września 2021 r. o godz. 12.00 na terenie powiatu augustowskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu upamiętnienia 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

 

Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH w akcji jesiennej 2021 roku

31 sierpnia 2021

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną
wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką
przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,

– w planowanym terminie:

od 17 do 20 września 2021 r.

 • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister – plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
 • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
 • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt – przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
 • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
 • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka – należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med.,
 • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

Szanowni Państwo

31 sierpnia 2021

W związku z realizacją projektu pn. Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe drogi ekspresowej S16 na odcinku: Raczki – Knyszyn na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku, jako Projektant zadania, firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. chcielibyśmy poprosić Państwa o udostępnienie przesłanych materiałów na akcję informacyjną poświęcone ww. inwestycji.

Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (dalej STEŚ) – podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego ramy nowego, drogowego zamierzenia inwestycyjnego. STEŚ jest wstępną dokumentacją koncepcyjną, określającą lokalizację przebiegu tras poszczególnych wariantów inwestycji z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Służy on wstępnej ocenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustaleniu jego efektywności i jest dokumentem poprzedzającym dalsze prace koncepcyjne nad konkretnym już wyłonionym po STEŚ wariantem przebiegu planowanej drogi ekspresowej S16.

W ramach realizacji ww. zadania, zostaliśmy zobligowani do zorganizowania i przeprowadzenia akcji informacyjnej dla aktualnego etapu, tj. STEŚ. Ma to na celu zebranie informacji i głosów przedstawicieli władz samorządowych, urzędów i instytucji oraz innych kluczowych interesariuszy projektu, przez których obszary administracyjne / pozostające w zarządzie, przebiegają projektowane warianty drogi S16.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące projektu będą dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej http://s16-elk-knyszyn.pl/.

Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych nieposiadających dostępu do Internetu w załączeniu przekazujemy materiały w formie krótkiego opracowania i zwracamy się do Państwa z prośbą o ich udostępnienie. Ponadto podanie informacji do publicznej wiadomości o ich

dostępności, na przykład na stronie internetowej.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie przesłanych materiałów oraz sformułowanie:

 • wstępnej opinii na temat prezentowanych rozwiązań
 • przydatnych danych i informacji, np. w postaci planowanych przez Państwa zamierzeń inwestycyjnych lub organizacyjnych mogących mieć wpływ na projektowane przez nas przebiegi wariantów,
 • Informacji o ewentualnych ryzykach i potencjalnych punktach konfliktowych biorąc pod uwagę np. nastroje społeczne w odniesieniu do poszczególnych wariantów,
 • innych uwag i zapytań do naszych materiałów.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu – dane znajdują się na końcu pisma. Prosimy również o przekazanie danych kontaktowych do przedstawiciela z Państwa strony.

Z poważaniem,

Schuassler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Rafał Bielicki

Kierownik Projektu

Szanowni Państwo

26 sierpnia 2021

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na XXVII Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym oraz VIII Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych, która odbędzie się w dniach 4-5 września 202lr. Informujemy, iż podczas wydarzenia istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi Covid-19 jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson. Szczepienia będą wykonywane w budynku Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w terminach:

Sobota 4 września w godzinach od 10.00 do 14.00 Niedziela 5 września w godzinach 9.00 do 15.00

Zapraszamy serdecznie.

komunikat szczepienia

plakat szczepienie

Drodzy mieszkańcy

25 sierpnia 2021

Wójt  Gminy Augustów informuje, iż woda z ujęcia z miejscowości Grabowo nie nadaje się do picia,
w związku z powyższym stacja uzdatniania wody zostaje wyłączona z eksploatacji do czasu uzyskania pozytywnych wyników wody.

Wodociąg Grabowo został przełączony na stację uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała. Do czasu przywrócenia jakości wody,  miejscowości Grabowo, Grabowo Kolonia i Biernatki będą zabezpieczone w wodę ze stacji w Prusce Małej.

„Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce

25 sierpnia 2021

Podlaska Izba Rolnicza przystępuje do organizacji III edycji konkursu
„Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”
Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju
obszarów wiejskich i rolnictwa. Z najnowszych statystyk wynika, że stanowią
one 42% rolniczej siły roboczej w UE. 30% tych kobiet zarządza
gospodarstwami. Wkład pracy małżonek rolników i członków rodzin pozostaje
często niezauważony. Zamysł Konkursu powstał w 2017 roku, inicjatorem
była Rada Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, by uwidocznić
rolę kobiet zaangażowanych w rolnictwo na obszarach wiejskich, a także
docenić wiele innowacyjnych metod stosowanych przez nie w rolnictwie i
pozwalających na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach.

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO -„Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce” 2021

Załącznik nr 1 Formularz uczestnictwa

Załącznik nr 2 Oświadczenie o przyjęciu zasad udziału w konkursie wojewódzkimZałącznik

3 Oświadczenie o ochronie danych osobowych RODO PIR

Załącznik 4 Oświadczenie nt. wyrażenia zgody na zgłoszenie do konkursu w Brukseli

Potwierdź PROFIL ZAUFANY w urzędzie Gminy Augustów

24 sierpnia 2021

grafika: "Punkt potwierdzający profil zaufany" na granatowym tle

W dniu 10 sierpnia 2021r. Minister Cyfryzacji wyraził zgodę utworzenie w Urzędzie Gminy Augustów Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany.

 

Jak założyć Profil Zaufany i go potwierdzić?

Wejdź na pz.gov.pl, zarejestruj się a następnie w ciągu 14 dni potwierdź swoją tożsamość (prosimy pamiętać o zabraniu dowodu osobistego lub paszportu) w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany w Urzędzie Gminy w Augustowie.

Co to jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

 

Korzyści ze stosowania profilu zaufanego:

• oszczędność – uzyskanie i korzystanie z profilu zaufanego nie wiąże się z ponoszeniem kosztów,

• poprawa bezpieczeństwa w porównaniu do podpisu składanego w sposób odręczny,

• niezależność od dodatkowych urządzeń – nie wymaga stosowania czytników kart, ani instalacji oprogramowania,

• możliwość załatwienia spraw administracyjnych drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Co można załatwić?

 • Podpisać JPK_VAT
 • Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
 • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
 • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
 • Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
 • Wypis i wyrys z MPZP
 • Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • Wniosek o wycinkę drzew lub krzewów
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Złożyć deklaracje i informacje podatkowe
 • Dziesiątki innych spraw

Rejestracja profilu zaufanego trwa kilka minut i otwiera możliwość załatwienia drogą elektroniczną wielu spraw i usług za pomocą platformy ePUAP.

zrzut ekranu ze strony pz.gov.pl

Co to jest ePUAP?

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. To miejsce, gdzie usługi są udostępniane. Dzięki ePUAP załatwić można wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu – przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Strona ePUAP: epuap.gov.pl

Co można zyskać?

Przez ePUAP można korzystać z usług — elektronicznie, szybko, wygodnie i bezpiecznie:

 • załatwić wiele spraw w różnych urzędach,
 • sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków,
 • odbierać i wysyłać urzędową korespondencję.

Wszystkie te usługi są dostępne przez internet, więc można z nich korzystać, kiedy i gdzie się chce.

 

Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak awizo.

 

Kto może skorzystać z usługi?

Każdy, kto:

 • ma numer PESEL,
 • ma konto na ePUAP,
 • może potwierdzić swoją tożsamość w internecie.

Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektroniczne dokumenty, trzeba potwierdzić swoją tożsamość w internecie – urząd musi wiedzieć, kim jest dana osoba. Chodzi o to, żeby wszystko było bezpieczne i nikt nie mógł się podszyć.

 

Potwierdzić swoją tożsamość w internecie można na 2 sposoby:

 • bezpłatnym profilem zaufanym – jak założyć profil zaufany, napisaliśmy powyżej,
 • płatnym certyfikatem kwalifikowanym.

 

Jak korzystać z platformy ePUAP?

Należy zalogować się na ePUAP, wybrać interesującą nas sprawę i wypełnić odpowiedni wniosek. Podpisać go i wysłać. Wszystko to robi się przez internet.

 

Dzięki platformie nie trzeba iść do urzędu, by osobiście złożyć papierowy wniosek, ani na pocztę, by go wysłać. Nie ograniczają nas godziny pracy urzędów. Wniosku nie trzeba podpisywać ręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany.

 

Kiedy można zacząć korzystać z ePUAP?

W dowolnym momencie. Wystarczy, że mamy konto na ePUAP i profil zaufany oraz dostęp do internetu.

Jak założyć Profil Zaufany – krok po kroku.

Klauzula informacyjna- profil zaufany

16 sierpnia 2021

Plakat Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów zaprasza na dożynki gminne 29 sierpnia 2021 roku. Plac przy Centrum Kultury w Żarnowie Drugim