ZŁOTE GODY W GMINIE AUGUSTÓW

19 lipca 2021

W dniach 08 oraz 09 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Augustów miał miejsce  Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – Złote Gody. Jubilaci z terenu Gminy Augustów zostali uhonorowani Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył  Wójt Gminy Augustów Pan Zbigniew Buksiński wraz z Zastępcą Wójta Gminy Augustów Panem Zdzisławem Chmielewskim oraz Panią Sekretarz Gminy Elżbietą Pszczołą.

Prezydent RP przyznał odznaczenia następującym Jubilatom:

 1. Teresa i Zygmunt Drejer;
 2. Leokadia i Mirosław Galiccy;
 3. Danuta i Piotr Karpińscy;
 4. Krystyna i Walenty Kopiczko;
 5. Henryka i Stanisław Wiszniewscy.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze życzymy wszelkiej pomyślności, wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu, szczęściu, wzajemnej miłości oraz w  otoczeniu najbliższych. Niech ten jubileusz  i kolejne  będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

Przy okazji tego jubileuszu informujemy, iż do zgłoszenia inicjatywy Wojewodzie Podlaskiemu przyznania “Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla mieszkańców Gminy Augustów uprawniony jest Wójt Gminy. Wobec powyższego w tej sprawie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16 –300 Augustów, pokój nr 2., tel. 87 643 30 56 wew. 30.

zdjęcie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, kwiatów oraz upominku na stolezdjęcie jubilatów i ich rodziny z Zastępcą Wójta i Panią Sekretarz Gminy Augustówzdjęcie jubilatów i ich rodziny z Wójtem, Zastępcą Wójta i Panią Sekretarz Gminy Augustówzdjęcie jubilatów i ich rodziny z Wójtem, Zastępcą Wójta i Panią Sekretarz Gminy Augustówzdjęcie jubilatów i ich rodziny z Zastępcą Wójta i Panią Sekretarz Gminy Augustów

15 lipca 2021

Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w ciągu najbliższych dni na obszarze naszej gminy będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura od 30 do 34 st C. Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, dlatego należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Zaleca się picie dużej ilości wody, ograniczenie przebywania na słońcu, noszenie nakrycia głowy i mieć możliwość schronienia się w cieniu. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Grafika "JAK PRZETRWAĆ UPAŁY" - ogranicz przebywanie w pełnym słońcu, pij dużo niegazowanej wody, unikaj wysiłku fizycznego, zostań w domu, jeśli możesz, noś nakrycie głowy, stosuj kremy z filtrem UV, Jeśli zauważysz objawy przegrzania organizmu: PRZYSPIESZONY ODDECH, TEMPERATURĘ, NUDNOŚCI, ZAWROTY GŁOWY, DRESZCZE zadzwoń pod numer 112. Nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie, nie pij alkoholu, bo odwadnia organizm, w ciągu dnia zamknij i zasłoń okna, noś lekką i przewiewną odzież

Szanowni Mieszkańcy Gminy Augustów

15 lipca 2021

Urząd Gminy Augustów prowadzi wstępne zapisy (również telefonicznie) na instalacje fotowoltaiczne służące budynkom mieszkalnym. Wkład własny właściciela- maksymalnie 20% kosztów inwestycji. Informacje: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów, pokój nr 4, tel. 876433056 wewn.44.

Już od 01 lipca 2021 złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

8 lipca 2021

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić, musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć w Urzędzie Gminy, osobiście lub listownie.

Ile mam czasu na złożenie deklaracji?

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy.
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację.

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Jak można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć elektronicznie lub wersji papierowej, osobiście w Urzędzie Gminy ( pokój nr 4 – tel. 087 643 30 56 wew. 44 )  lub wysłać listem – wzór deklaracji w załączniku.

Jak złożyć deklarację przez internet?

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację<- wypełnij ją i wyślij.

Czego potrzebuję, żeby złożyć deklarację przez internet?

Profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.

W jakim celu te informacje są zbierane?

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Czy są przewidziane kary dla osób, które nie prześlą danych, a powinny?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim gmina „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymaganą deklarację do urzędu w ramach czynnego żalu.

Deklaracja Formularz A

Przyklad wypelnionej deklaracji A

Deklaracja Formularz B

Przyklad wypelnionej deklaracji B

Instrukcja skladania deklaracji

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 10/2021 z dnia 06.07.2021 r.

8 lipca 2021

Augustów, dnia 06.07.2021 r.

AB-I.6740.1.29.2021

 

Zgodnie z art. 11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1363 z późn. zm.) Starosta Augustowski zawiadamia, że w dniu 06.07.2021 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2021 r. Wójta Gminy Augustów, wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)” w zakresie: budowy jezdni o szerokości od 3,50 m do 5,00 m o nawierzchni bitumicznej z poboczami o szerokości 0,75 m z mijankami, budowy zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego, przebudowy istniejących przepustów, przebudowy rowu odwadniającego wraz z przebudową przepustów pod zjazdami, usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą: przebudowy i zabezpieczenia podziemnych odcinków sieci telekomunikacyjnej, przebudowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nN 0,4 kV oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Inwestycja usytuowana będzie na działce drogowej nr ewid.: 205/1 obręb Jabłońskie oraz na działkach, które powstaną w wyniku podziału działek tj:

obręb Jabłońskie:

215/2 o powierzchni 0,0014 ha (z podziału dz. 215/1 na dz. nr 215/2 i 215/3),

184/1 o powierzchni 0,0154 ha (z podziału dz. 184 na dz. nr 184/1 i 184/2),

181/1 o powierzchni 0,0087 ha (z podziału dz. 181 na dz. nr 181/1 i 181/2),

180/1 o powierzchni 0,0883 ha (z podziału dz. 180 na dz. nr 180/1 i 180/2),

146/2 o powierzchni 0,0232 ha (z podziału dz. 146/1 na dz. nr 146/2 i 146/3),

145/6 o powierzchni 0,0062 ha (z podziału dz. 145/2 na dz. nr 145/6 i 145/7),

138/4 o powierzchni 0,0178 ha (z podziału dz. 138/2 na dz. nr 138/4 i 138/5),

135/2 o powierzchni 0,0177 ha (z podziału dz. 135/1 na dz. nr 135/2 i 135/3),

125/1 o powierzchni 0,0013 ha (z podziału dz. 125 na dz. nr 125/1 i 125/2),

106/1 o powierzchni 0,0563 ha (z podziału dz. 106 na dz. nr 106/1 i 106/2),

253/1 o powierzchni 0,0079 ha (z podziału dz. 253 na dz. nr 253/1 i 253/2),

201/1 o powierzchni 0,0022 ha (z podziału dz. 201 na dz. nr 201/1 i 201/2),

185/10 o powierzchni 0,0219 ha (z podziału dz. 185/3 na dz. nr 185/10 i 185/11),

185/8 o powierzchni 0,0010 ha (z podziału dz. 185/7 na dz. nr 185/8 i 185/9),

150/4 o powierzchni 0,0112 ha (z podziału dz. 150/2 na dz. nr 150/4 i 150/5),

150/6 o powierzchni 0,0117 ha (z podziału dz. 150/3 na dz. nr 150/6 i 150/7),

141/2 o powierzchni 0,0146 ha (z podziału dz. 141/1 na dz. nr 141/2 i 141/3),

143/1 o powierzchni 0,0208 ha (z podziału dz. 143 na dz. nr 143/1 i 143/2),

138/6 o powierzchni 0,0388 ha (z podziału dz. 138/3 na dz. nr 138/6 i 138/7),

129/2 o powierzchni 0,0375 ha (z podziału dz. 129/1 na dz. nr 129/2 i 129/3),

132/2 o powierzchni 0,0065 ha (z podziału dz. 132/1 na dz. nr 132/2 i 132/3),

126/1 o powierzchni 0,0024 ha (z podziału dz. 126 na dz. nr 126/1 i 126/2),

obręb Topiłówka:

178/1 o powierzchni 0,0149 ha (z podziału dz. 178 na dz. nr 178/1 i 178/2),

167/1 o powierzchni 0,0997 ha (z podziału dz. 167 na dz. nr 167/1 i 167/2),

157/1 o powierzchni 0,0605 ha (z podziału dz. 157 na dz. nr 157/1 i 157/2)

(działki oznaczone tłustym drukiem są przeznaczone do włączenia w pas drogi publicznej)

oraz na działkach, na których zachodzi konieczność czasowego zajęcia terenu podczas realizacji inwestycji:

106/2 (z podziału dz. nr 106), 253/2 (z podziału dz. nr 253), 254, 108/2, 109, 111/1, 113, 114/3, 115/1, 150/7 (z podziału dz. nr 150/3), 116/2, 117, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 122, 125/2 (z podziału dz. nr 125), 198/1, 126/2 (z podziału dz. nr 126), 180/2 (z podziału dz. nr 180), 127/3, 181/2 (z podziału dz. nr 181), 129/3 (z podziału dz. 129/1), 215/3 (z podziału dz. nr 215/1), 201/1, 138/5 (z podziału dz. nr 138/2), 138/7 (z podziału dz. nr 138/3), 183, 141/3 (z podziału dz. nr 141/1), 143/2 (z podziału dz. nr 143), 145/7 (z podziału dz. nr 145/2), 185/11 (z podziału dz. nr 185/3), 185/4, 146/3 (z podziału dz. nr 146/1), 185/5 obręb Jabłońskie i 157/2 (z podziału dz. nr 157), 167/2 (z podziału dz. nr 167), 178/2 (z podziału dz. nr 178) obręb Topiłówka gmina Augustów.

Zgodnie z art. 49 Kpa, informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W terminie14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w sposób wskazany powyżej, stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego. Obwieszczenie umieszczono w prasie w dniu 08.07.2021 r., na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych w dniach od 08.07.2021 r. do 22.07.2021 r.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej  oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, że nie można wnieść od niej odwołania do organu drugiej instancji ani zaskarżyć do sądu administracyjnego. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie można wycofać.

Informuję – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Augustowie w pokoju nr 15 przy ul. 3 Maja 29 w godzinach pracy urzędu.

 

STAROSTA  AUGUSTOWSKI

Obwieszczenie _Jabłońskie_po decyzji_2

RUSZYŁA LOTERIA SZCZEPIONKOWA – ZASZCZEP SIĘ I WYGRAJ

5 lipca 2021

Od 1 lipca do 30 września 2021 r. każda pełnoletnia i w pełni zaszczepiona osoba ma szanse wygrać atrakcyjne nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień.

Można wygrać atrakcyjne nagrody :

Nagrody natychmiastowe – codziennie do wygrania:

 • nagrody pieniężne o wartości 200 zł przyznawane co 500 uprawnionej osobie lub 500 zł przyznawane co 2 tys. osobie. Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi ponad 14 mln zł.

Nagrody tygodniowe – 12 losowań w każdą środę:

 • 60 nagród pieniężnych w wysokości 50 tys. złotych
 • 720 hulajnóg elektrycznych marki Segway-Ninebot

Nagrody miesięczne – 3 losowania w okresie trwania loterii:

 • 6 nagród pieniężnych w wysokości 100 tys. złotych
 • 6 samochodów osobowych Toyota Corolla

Nagrody finałowe – losowanie 6 października:

 • 2 nagrody pieniężne w wysokości 1 mln zł
 • 2 samochody osobowe Toyota C-HR

Loterię przeprowadza Totalizator Sportowy, a wyłonienie laureatów odbywa się za pomocą certyfikowanego urządzenia losującego.

Możesz wziąć udział w loterii szczepionkowej pod warunkiem, że:

 • masz skończone 18 lat
 • jesteś po pełnej dawce szczepienia (dwóch dawkach w przypadku szczepionek Comirnaty, Moderna i Astra Zeneca) – do 30 września
 • wyrazisz zgodę na udział w loterii.

Wyrazić zgodę na udział w loterii możesz:

 • na Internetowym Koncie Pacjenta
 • dzwoniąc na infolinię 989.

 

Szczegóły dotyczące loterii, w tym terminy losowań oraz regulamin dostępne są na stronie  https://www.gov.pl/web/loteria

5 lipca 2021

KRAJOWE  STOWARZYSZENIE  CENTRÓW  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO

ORGANIZUJE KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych

Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych

(lub kombajnów zielonkowych).

Informujemy, że w dniu  13 lipca 2021 r. (wtorek)  o godz. 1000

 w Domu Kultury  w  KALINOWIE  ul. Mazurska.

 

rozpocznie się kurs dla kombajnistów.

 

Odpłatność:  – 500 zł. kombajn zbożowy;

– 100 zł. kombajn zielonkowy;

– 100 zł – prasy wysokiego stopnia zgniotu i urządzenia do paletyzowania bel.

 

Warunki zapisania się na kurs:

1) ukończone 18 lat,

2) posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych operatorów kombajnów zbożowych ( lub kombajnów zielonkowych), uprawniające do obsługi, poruszania się po drogach publicznych czy roszczeń z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

Nr kontaktowy:    58 683 76 12;    695 999 723;    517 856 236;

 

Informacja- Kurs operatora kombajnów zbożowych

5 lipca 2021

Podlaski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

                                                                                                                 Białystok, 2021.06.23

WI.7021.1.92.2021.KCi

według rozdzielnika

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska elektronicznego formularza umożliwiającego każdemu obywatelowi zgłoszenie interwencji   odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na

środowisko, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą o przekazanie niniejszej wiadomości do wszystkich gmin na terenie Państwa powiatów, w celu opublikowania formularza na stronach internetowych urzędów oraz mediach społecznościowych. Chcemy aby informacja o przedmiotowym formularzu została rozpowszechniona wśród mieszkańców oraz przekazana do jak największej liczby odbiorców, tak aby narzędzie to stało się m. in. skutecznym elementem przeciwdziałania szarej strefie w gospodarowaniu odpadami.

Przedmiotowy formularz jest dostępny pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos- interwencje-formularz.

29 czerwca 2021