Webinarium Czyste Powietrze – Spotkanie skierowane do Sołtysów wsi położonych na terenie województwa podlaskiego.

12 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza na webinarium (spotkanie on-line) na temat rządowego Programu Czyste Powietrze,

dzięki któremu Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i termomodernizacji budynków.

Spotkanie jest skierowane do Sołtysów wsi położonych na terenie województwa podlaskiego.

Webinarium poprowadzą wykwalifikowani Doradcy energetyczni.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zasady Programu, proces składania wniosków. Przewidziany będzie także czas na zadawanie pytań.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc w  promocji i wdrażaniu Programu Czyste Powietrze.

Prosimy o przekazanie tego zaproszenia sołtysom działającym na obszarze podległej Państwu jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegóły szkolenia

Termin: 15 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00-11.00 w formie zdalnej z użyciem platformy Microsoft Teams.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 13 kwietnia 2021 roku na adres: doradztwo@wfosigw.bialystok.pl.

W treści należy podać: imię, nazwisko, nazwę wsi i gminy, w której znajduje się sołectwo oraz adres mailowy do korespondencji.

Dzień przed szkoleniem, na podany przez Państwa adres e-mail, zostanie wysłany link do szkolenia. Po zalogowaniu będzie możliwy udział on-line.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc (ze względu na ograniczenia techniczne platformy Microsoft Teams) jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Obwieszczenie

23 marca 2021

OSW.271.1.2021                                                           Augustów, dnia 23 marca 2021 r.

                                               

                                                              OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021, poz. 247), Wójt Gminy Augustów informuje, że przystąpił do realizacji opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z zebranymi materiałami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Augustów przy ul. Mazurskiej 1C, 16-300 Augustów, w godzinach 7.00 – 15.00.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina-augustow@gmina-augustow.eu, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Augustów.

 

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński

 

Zaproszenie na XXI zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 29 marca 2021r. (poniedziałek) o godzinie 10:00.

22 marca 2021

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 22 marca 2021 roku

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 10 lutego 2021 r. do 29 marca 2021 roku.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Radną Danutę Kulbacką dotyczącej prośby o niezamykanie Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich;

b) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich dotyczącej prośby o niezamykanie szkoły;

c) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich dotyczącej prośby o niezamykanie szkoły;

d) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jabłońskich oraz w Topiłówce  dotyczącej prośby o niezamykanie Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich;

e) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich;

f) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej działań profilaktycznych w związku z chorobą COVID-19;

g) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego;

h) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;

i) w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

j) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2021 roku;

k) zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

l) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjno – usługowej we wsi Kolnica, w gminie Augustów;

ł) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021;

m) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027;

n) w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy Via Carpatia po trasie przebiegu DK Nr 8 i połączenia jej z Via Baltica;

o) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

5. Przyjęcie sprawozdań:

a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2020;

b) z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021 za rok 2020;

c) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 w Gminie Augustów za 2020 rok.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

ZAŁĄCZNIKI:

Projekt uchwały nr XXI_2021 Likwidaja szkoły Jabłońskie II wer ostat

Projekt uchwały nr XXI_2021 rozpatrzenie petycji dot. profilaktyki w zw. z COVID-19

Projekt uchwały nr XXI_2021 rozpatrzenie petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady

Projekt uchwały nr XXI_2021 rozpatrzenie petycji w sprawie referendum ludowego

Projekt uchwały nr XXI_2021 stanowisko w spr. drogi DK Nr 8

Projekt uchwały nr XXI_2021 zmiana przystanków Gminy

Projekt uchwały nr XXI_2021 Zmiana uchwały nr XIX_181_2020 szczegółowego zakresu usług

Projekt uchwały XXI_2021 Program opieki nad zwierzętami

Projekty uchwał XXI_2021 rozpatrzenie petycji przeciw likwidacji SP Jabłońskie_niezasadn

Fwd Projekt Uchwały, sprawozdania_GOPS Augustów

Fwd projekt uchwały

Projekt uchwały nr XXI_2021 intencyjnej plan Kolnica

Projekt uchwały- zmiana w budżecie

wpf marzec

Szanowni Państwo

15 marca 2021

ZK-I.967.183.2021.RK

Mając na względzie realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19,
pragnę przypomnieć, iż pacjent wyrażający chęć zaszczepienia (lub osoba działająca w jego
imieniu), którego stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień
oraz skorzystanie z transportu zapewnionego przez jednostki samorządu terytorialnego, może
skontaktować się z placówką POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej, w celu
zaszczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień.
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zorganizował pięć
dodatkowych wyjazdowych zespołów szczepiennych przeciw COVID-19, stanowiących
wsparcie dla populacyjnych punktów szczepień w szczepieniu pacjentów obłożnie chorych.
Szczegółowe zasady organizacji szczepień realizowanych wyłącznie w miejscu pobytu
pacjenta zostały wysłane do wszystkich placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz
pielęgniarek długoterminowych w województwie podlaskim poprzez portal wymiany danych
SZOI.
Biorąc powyższe pod uwagę, w załączeniu przesyłam do służbowego wykorzystania,
wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących szczepienia przeciw
COVID-19 przez zespoły wyjazdowe szczepiące, a także zasady ich organizacji oraz
funkcjonowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących szczepienia przeciw COVID

Zasady organizacji szczepień realizowanych w miejscu pobytu pacjenta

 

Szanowni Państwo

15 marca 2021

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19 w Polsce i pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kolejności szczepień pragnę przypomnieć, że obecnie jest niezmiennie realizowany etap 0 oraz 1.

Od 8 marca br. wznowione zostały dostawy na szczepienia w ramach etapu 0 w którym są uprawnione osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym oraz wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę, których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie. W przypadku ww. grupy szczepienia mogą być realizowane również w przypadku osób nieposiadających jeszcze wystawionego e-skierowania. E-skierowania dla tej grupy powinien niezwłocznie wystawić szpital węzłowy realizujący proces szczepienia bądź inny lekarz. Dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej e-skierowania są wystawiane systemowo.

Ponadto, uprzejmie przypominam, że niezmiennie w ramach Etapu „0” na szczepienia mogą rejestrować się również:

 1. przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
 2. farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej;
 3. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym;
 4. osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jako jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu ww. ustawy należy rozumieć:

 1. regionalny ośrodek polityki społecznej,
 2. powiatowe centrum pomocy rodzinie,
 3. ośrodek pomocy społecznej,
 4. centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818),
 5. dom pomocy społecznej,
 6. placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 7. ośrodek wsparcia – tj.: ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowy dom samopomocy oraz klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
 8. dzienny dom pomocy (np., dzienny dom seniora),
 9. dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 10. schronisko dla osób bezdomnych,
 11. schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 12. klub samopomocy,
 13. ośrodek interwencji kryzysowej.

Osoby 70+ jako grupa uprawnionych do szczepień w ramach Etapu „I” mogą niezmiennie zapisywać się na wolne terminy. Zapisy na nowe terminy planowane są od 25.03.

Ponadto uprzejmie informuję, że z dniem 11 marca br. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku od 65 do 69 lat. Biorąc pod uwagę, że uprawnionych do szczepień w tej grupie wiekowej są ponad 3 miliony osób, wprowadzono szczegółowy harmonogram mający na celu uporządkowanie, jak również usprawnienie procesu rejestracji przedmiotowej grupy i tak, w dniach :

 • 11 – 13.03 nastąpi rejestracja szczepień dla osób w wieku 69 lat,
 • 18 – 20.03 nastąpi rejestracja szczepień dla osób w wieku 69 – 67 lat,
 • 22 – 24.03 nastąpi rejestracja szczepień dla osób w wieku osób 69-65 lat.

Termin szczepienia kolejnych grup, w tym także dla osób w wieku 60-65 uzależniony będzie od wielu czynników, w tym m.in. od dynamiki zgłoszeń do szczepień oraz dostaw szczepionek, które zostały znacznie ograniczone w wyniku decyzji ich producentów.

Z poważaniem

 

Dyżurny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Dariusz Czajkowski

czk@bialystok.uw.gov.pl

tel. 85 74 39 535

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

12 marca 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają rehabilitację leczniczą.
Pierwsze turnusy rehabilitacyjne rozpoczną się 18 marca 2021 r.
Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.
Wykonanie testu jest bezpłatne. Podstawą wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 będzie skierowanie wystawione na rehabilitację leczniczą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS. Termin i godzinę badania ustala sam pacjent kontaktując się bezpośrednio z punktem pobrań. Na wykonanie testu należy zabrać ze sobą dokument tożsamości.
Lista placówek wykonujących testy w kierunku SARS-CoV-2 dostępna jest na stronie: https://pacjent.gov.pl.

 

p. o. Dyrektora

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

 

Treść w formacie docx

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

5 marca 2021

Urząd Gminy Augustów informuje mieszkańców wsi: Białobrzegi, Kolnica, Kolnica BSD, Osowy Grąd, Czarnucha, Ponizie, Góry, Rzepiski, Komaszówka, Twardy Róg, Gliniski, że w dniu 08.03.2021 roku w godzinach od 10:00 do godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców w/w miejscowości.

Przerwa związana jest z pracami konserwatorskimi prowadzonymi przez zarządcę sieci wodociągowej tj; Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o. o. w Augustowie.

Pełna treść informacji w formacie pdf

Liczymy się dla Polski – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

5 marca 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się już 1 kwietnia br. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze. To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat.

KTO I CO BĘDZIE OBJĘTE NSP 2021?

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

– osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

– mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie będzie przeprowadzony odrębnie spis osób bezdomnych.

CZEGO BĘDĄ DOTYCZYŁY PYTANIA W NSP 2021?

W spisie będziemy pytani m.in. o:

– cechy demograficzne – płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa;

– aktywność ekonomiczną – bieżący status aktywności zawodowej (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo), lokalizację miejsca pracy, rodzaj działalności zakładu pracy, zawód wykonywany, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaj źródła utrzymania, rodzaj pobieranych świadczeń;

– poziom wykształcenia;

– niepełnosprawność – samoocenę niepełnosprawności, grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności;

– migracje wewnętrzne i zagraniczne;

– przynależność etniczno-kulturową – narodowość, język, którym posługują się członkowie gospodarstwa domowego w kontaktach domowych, wyznanie;

– gospodarstwa domowe i rodziny – stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego, tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.

Część formularza spisowego będzie zawierała pytania z zakresu stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Respondenci zostaną zapytani m.in. o rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, stan zamieszkania, własność mieszkania, liczbę osób w mieszkaniu, powierzchnię użytkową; liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym w mieszkaniu, wyposażenie w urządzenia techniczno-sanitarne, rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania oraz tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe. W przypadku budynków pytania będą dotyczyły rodzaju budynku, w którym znajduje się mieszkanie, stanu zamieszkania, wyposażenia w urządzenia techniczne, własności budynku, liczby mieszkań oraz roku wybudowania budynku.

METODY SPISU

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego.

Zalogowanie się do formularza spisowego będzie odbywało się za pomocą węzła krajowego (tj. profil zaufany oraz systemy informatyczne banków) lub przez podanie

numeru PESEL oraz nazwiska rodowego matki.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.

INFOLINIA SPISOWA

Już od 15 marca pod numerem telefonu: 22 279 99 99 zostanie uruchomiona infolinia spisowa. Do końca marca będzie można uzyskać informacje  o NSP 2021, natomiast od 1 kwietnia w ramach infolinii będzie można skorzystać z pomocy w samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, spisać się przez telefon metodą „Spis na żądanie”, pozyskać informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach spisowych, w tym potwierdzić ich tożsamość.

POMOC W WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU SPISOWEGO

W sytuacji, gdy zobowiązany do spisu nie ma możliwości dokonania samospisu np. z powodu braku dostępu do Internetu, w urzędach statystycznych oraz urzędach obsługujących wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zostaną udostępnione  pomieszczenia i sprzęt do realizacji samospisu. Będzie też możliwość  skorzystania z pomocy pracowników  urzędów w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Lista miejsc, w których będzie można dokonać samospisu zostanie opublikowana na stronie GUS.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną.

WYPEŁNIJ SWÓJ OBOWIĄZEK W FORMIE SAMOSPISU INTERNETOWEGO

Zachęcamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 w drodze samospisu internetowego. Jest to najwygodniejsza forma przekazania danych. Możemy z niej skorzystać w dowolnym miejscu i czasie, a dodatkowo będziemy mieli możliwość wzięcia udziału i wygrania atrakcyjnych nagród w planowanej Loterii NSP.

Pamiętajmy o tym, że wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach (również na poziomie gmin). Na ich podstawie organy władzy podejmują najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Ponadto na nich opierają się plany rozwojowe naszych małych ojczyzn, jakimi są gminy.

Spełnijmy nasz obywatelski obowiązek. Zadbajmy o naszą przyszłość. Pamiętajmy, że #LiczySięKażdy i #LiczymySięDlaPolski!

 

Pełna treść artykułu w formacie docx

Zapraszamy na szkolenia nt. „Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2021-2027. Wnioski o płatności w roku 2021- eWniosek Plus.”

4 marca 2021

Szkolenia będą odbywać się w formie online. Rejestracja uczestników pod numerem 87 643 38 60. Do rejestracji na szkoleniu potrzebny jest adres email, na który uczestnik otrzyma link do wydarzenia wraz z instrukcją logowania.

Lp. Data Godzina Forma

szkolenia

Temat szkolenia Wykładowca
3 08.03.2021 13:00 on-line Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2021-2027. Wnioski o płatności w roku 2021- eWniosek Plus. Mariusz Kiewlak
4 09.03.2021 10:00 on-line Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2021-2027. Wnioski o płatności w roku 2021- eWniosek Plus. Mariusz Kiewlak
5 15.03.2021 10:00 on-line Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2021-2027. Wnioski o płatności w roku 2021- eWniosek Plus. Grażyna Janicka
6 22.03.2021 13:00 on-line Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2021-2027. Wnioski o płatności w roku 2021- eWniosek Plus. Monika Klekotko
7 24.03.2021 10:00 on-line Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2021-2027. Wnioski o płatności w roku 2021- eWniosek Plus. Tadeusz Kulik
8 24.03.2021 13:00 on-line Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2021-2027. Wnioski o płatności w roku 2021- eWniosek Plus. Monika Jakubowska
9 25.03.2021 13:00 on-line Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2021-2027. Wnioski o płatności w roku 2021- eWniosek Plus. Edyta Bronakowska
10 26.03.2021 13:00 on-line Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2021-2027. Wnioski o płatności w roku 2021- eWniosek Plus. Justyna Owcarz

KIEROWNIK

Powiatowego Zespołu Doradztwa

Rolniczego w Augustowie

mgr. inż. Marek Gąsiewski

 

Załącznik:

Pełna treść w formacie docx

 

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

3 marca 2021

 • 15 lutego br. rozpoczłą się okres rozliczeń PIT za rok 2020.
 • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne
  w usłudze Twój e-PIT.
  Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.
 • Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021r.

Ważne terminy

Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznanie PIT-28 za 2020 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 1 marca 2021 r.

Rozliczenie roczne PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia 2021 r. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl.

Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, przez bankowość elektroniczną lub za pomocą aplikacji mObywatel umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT.

Do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

 • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
 • kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A.

Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.

Może też zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online.

W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy do 31 maja 2021 r. wyśle podatnikowi informacje o kwocie podatku do zapłaty.

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu.

Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT, podatnicy mogą korzystać również z systemu e-Deklaracje.

Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2020 r., podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl w dedykowanej zakładce: Twój e-PIT

grafika "Twój e-pit czeka na Ciebie" na niebieskim tle. Rozlicz pit 37,38,36 lub 28. www. podatki.gov.pl usługa nie dotyczy dochodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie

24 lutego 2021

INFORMACJA O ZALECENIACH DLA HODOWCÓW DROBIU

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW

PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia

kontaktów z dzikim ptactwem;                                                               x

 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie

w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;

 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza

działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;

 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.
 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

INFORMOWANIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie lub właściwe służby o przypadkach padnięć ptaków w szczególności ptaków wodnych oraz drapieżnych.Grafika: Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI): nie karm zwierząt na zewnątrz budynków inwentarskich; Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu; Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki; Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków', w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa; W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wy łącznie do tego celu; Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem; Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków; obserwój stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w
Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i
stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące
ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do
gospodarstwa, w szczególności:

 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym

przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

 1. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają

dostępu ptaki dzikie;

 1. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 2. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,

w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,
wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

 

Treść pisma w formacie pdf:

SKM_554e21022412190

SKM_554e21022412191

SKM_554e21022412200

SKM_554e21022412201

Ogłoszenie

17 lutego 2021

16 lutego 2021 r.

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywistki i aktywiści z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Wystarczy, że wejdą na stronę www.maszglos.pl i między 15 lutego a 8 marca zapiszą się do programu.

Udział w akcji Masz Głos trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy dostają wsparcie merytoryczne, a także pomoc w przygotowaniu planu działania, określeniu celu i realizacji pomysłu we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Najlepiej współpracujące społeczności: mieszkańców z władzą samorządową mają szansę na prestiżową nagrodę Super Samorząd, przyznawaną przez Fundację Batorego. Nagroda przynosi gminie uznanie jako sprawnie funkcjonującej społeczności samorządowej.

Masz Głos zdalnie, Masz Głos realnie. Działaj lokalnie!

grafika akcji masz głos. www.maszglos.pl

Szanowni Państwo

12 lutego 2021

Ze względu na panujące warunki pogodowe prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość z uwagi na braki odbioru odpadów z posesji trudnodostępnych. Mimo, iż jest przejazd to jest on niewystarczający dla tak ciężkich aut, jakimi są śmieciarki. Mimo drożności dróg, śmieciarki jadą i się zakopują.

Proszę o przekazanie informacji mieszkańcom, by wystawiali odpady do główniejszych dróg.

 

Anna Motycka

Kierownik Oddziału Augustów

MPO Sp. z o. o.

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”

5 lutego 2021

W ramach realizacji zadań „Dzielnicowy Bliżej Nas”zamieszczamy informacje o dzielnicowym obsługującym rejon gminy Augustów oraz o realizowanym przez niego działaniu priorytetowym.

zdjęcie dzielnicowego asp. sztab. Zdzisława Walczaka

Rejon służbowy Nr 5: dzielnicowy – asp. sztab. Zdzisław Walczak

tel. (87) 564-10-54

tel. kom. 885 997 271

e-mail: dzielnicowy.augustow5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie ul. Karola Brzostowskiego 6

tel. (87) 564-10-00

Działanie priorytetowe: Gromadzenie się młodzieży oraz osób dorosłych, którzy spożywają alkohol, zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają pustostan oraz jego otoczenie na posesji Grabowo Kolonie 35.