Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

3 marca 2021

 • 15 lutego br. rozpoczłą się okres rozliczeń PIT za rok 2020.
 • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne
  w usłudze Twój e-PIT.
  Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.
 • Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021r.

Ważne terminy

Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznanie PIT-28 za 2020 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 1 marca 2021 r.

Rozliczenie roczne PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia 2021 r. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl.

Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, przez bankowość elektroniczną lub za pomocą aplikacji mObywatel umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT.

Do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

 • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
 • kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A.

Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.

Może też zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online.

W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy do 31 maja 2021 r. wyśle podatnikowi informacje o kwocie podatku do zapłaty.

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu.

Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT, podatnicy mogą korzystać również z systemu e-Deklaracje.

Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2020 r., podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl w dedykowanej zakładce: Twój e-PIT

grafika "Twój e-pit czeka na Ciebie" na niebieskim tle. Rozlicz pit 37,38,36 lub 28. www. podatki.gov.pl usługa nie dotyczy dochodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie

24 lutego 2021

INFORMACJA O ZALECENIACH DLA HODOWCÓW DROBIU

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW

PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia

kontaktów z dzikim ptactwem;                                                               x

 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie

w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;

 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza

działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;

 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.
 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

INFORMOWANIE Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie lub właściwe służby o przypadkach padnięć ptaków w szczególności ptaków wodnych oraz drapieżnych.Grafika: Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI): nie karm zwierząt na zewnątrz budynków inwentarskich; Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu; Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki; Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków', w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa; W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wy łącznie do tego celu; Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem; Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków; obserwój stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w
Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i
stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące
ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do
gospodarstwa, w szczególności:

 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym

przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

 1. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają

dostępu ptaki dzikie;

 1. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 2. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,

w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,
wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

 

Treść pisma w formacie pdf:

SKM_554e21022412190

SKM_554e21022412191

SKM_554e21022412200

SKM_554e21022412201

Ogłoszenie

17 lutego 2021

16 lutego 2021 r.

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywistki i aktywiści z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Wystarczy, że wejdą na stronę www.maszglos.pl i między 15 lutego a 8 marca zapiszą się do programu.

Udział w akcji Masz Głos trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy dostają wsparcie merytoryczne, a także pomoc w przygotowaniu planu działania, określeniu celu i realizacji pomysłu we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Najlepiej współpracujące społeczności: mieszkańców z władzą samorządową mają szansę na prestiżową nagrodę Super Samorząd, przyznawaną przez Fundację Batorego. Nagroda przynosi gminie uznanie jako sprawnie funkcjonującej społeczności samorządowej.

Masz Głos zdalnie, Masz Głos realnie. Działaj lokalnie!

grafika akcji masz głos. www.maszglos.pl

Szanowni Państwo

12 lutego 2021

Ze względu na panujące warunki pogodowe prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość z uwagi na braki odbioru odpadów z posesji trudnodostępnych. Mimo, iż jest przejazd to jest on niewystarczający dla tak ciężkich aut, jakimi są śmieciarki. Mimo drożności dróg, śmieciarki jadą i się zakopują.

Proszę o przekazanie informacji mieszkańcom, by wystawiali odpady do główniejszych dróg.

 

Anna Motycka

Kierownik Oddziału Augustów

MPO Sp. z o. o.

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”

5 lutego 2021

W ramach realizacji zadań „Dzielnicowy Bliżej Nas”zamieszczamy informacje o dzielnicowym obsługującym rejon gminy Augustów oraz o realizowanym przez niego działaniu priorytetowym.

zdjęcie dzielnicowego asp. sztab. Zdzisława Walczaka

Rejon służbowy Nr 5: dzielnicowy – asp. sztab. Zdzisław Walczak

tel. (87) 564-10-54

tel. kom. 885 997 271

e-mail: dzielnicowy.augustow5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie ul. Karola Brzostowskiego 6

tel. (87) 564-10-00

Działanie priorytetowe: Gromadzenie się młodzieży oraz osób dorosłych, którzy spożywają alkohol, zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają pustostan oraz jego otoczenie na posesji Grabowo Kolonie 35.

Zaproszenie na XX zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 10 lutego 2021r. (środa) o godzinie 10:00.

3 lutego 2021

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 2 lutego 2021 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2021 r. /środa/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

 Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa COVID-19, w przypadku chęci udziału w obradach niniejszej sesji proszę o uprzednie zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Gminy najpóźniej  do dnia 9 lutego 2021 r.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 17 grudnia 2020 r. do 10 lutego 2021 roku.
  1. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich;

b) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku;

c) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/190/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;

 

 

 

e) zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

f) w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/180/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów;

g) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów;

h) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów;

i) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19;

j) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka;

k) w sprawie rozpatrzenia petycji pt. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce”;

l) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Białobrzegi, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego;

ł) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Augustowskiego;

m) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021;

n) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027.

5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2020 roku.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

Projekt Uchwały nr XX_2021 wyrażenie zgody na bonifikatę dla Parafii

Projekt uchwały nr XX_2021 zmiana przystanków Gminy

Projekt uchwały nr XX_2021 zmiana regulaminu utrzymiana i porządku

Projekt uchwały XX_2021 dot. szczepień

Projekt uchwały XX_2021 pt Alarm Stop GMO, szczepionce.

Projekt uchwały XX_2021 pt w obronie prawdy…

uchwała – Kolnica

uchwała intencyjna

Zarządzenie Nr OR.0050.233.2021 z dn. 02.02.2021 r. projek. uchwal

Obwieszczenie Przewodniczącej Rady o terminie XX Sesji

Projekt Uchwał.Nr XX_2021 niewyodręb.fund.soł.

Projekt uchwały nr XX_2021 _zmiana uchwały współpraca z ngo_2021

Projekt uchwały nr XX_2021 o zamiarze likwidacji SP Jabłońskie ost

Projekt Uchwały nr XX_2021 pomoc finansowa dla powiatu transport na 2021 zm

Projekt uchwały nr XX_2021 upoważnienie Kierownika GOPS

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

25 stycznia 2021

 

                                                                                         Zawiadomienie

                                                    o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Augustów

           

                                                       

Informuje się  mieszkańców Gminy Augustów, że w dniu w dniu 1 lutego 2021 roku (poniedziałek) o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej; Komisji Oświaty, Kultury  i  Spraw Społecznych; Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Augustów.

W przypadku chęci udziału w posiedzeniu Komisji prosimy o uprzednie zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 29 stycznia br.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez właściwą komisję:

a) petycji przeciw zamknięciu Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich;

b) projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich.

4. Omówienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2020 roku.

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez właściwą komisję petycji:

a) petycji pt. „Alarm! Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce”;

b) petycji pt. „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”;

c) petycji przeciwko dyskryminacji społeczeństwa oraz w sprawie planowanych szczepień na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez właściwe komisje projektów uchwał:

a) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku;

b) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

c) zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Białobrzegi, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego;

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Powiatu Augustowskiego;

f) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021;

g) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027.

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania,             Przewodniczący Komisji

                    Spraw Gospodarczych i Rolnictwa                                    Rewizyjnej

                              Henryk Karczewski                                           Andrzej Kowalewski

 

         Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury          Przewodniczący Komisji Skarg

                         i Spraw Społecznych                                        Wniosków i Petycji

                       Marek Sujata                                  Arkadiusz Roszkowski       

 

20 stycznia 2021

Wykaz numerów telefonów, pod którymi można zasięgnąć informacji nt. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2.

 

 

87 6433056 wewnętrzny  34

517 477 046

Telefony dostępne są w godz.  7:30 – 14:30

Rozpoczęła się rejestracja osób (Etap I) na szczepienie przeciw COVID-19.

18 stycznia 2021

Harmonogram rejestracji:

– od 15 stycznia 2021r. dla osób , które skończyły 80 lat

– od 22 stycznia 2021 dla osób, które skończyły 70 lat.

 

Informacja o rozpoczęciu rejestracji dla kolejnych grup wiekowych

będzie zamieszczana na bieżąco na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

 

Są trzy możliwości zapisu na szczepienie:

 1. Kontakt telefoniczny na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
 2. Elektroniczna rejestracja poprzez e- Rejestrację dostępną na stronie www.pacjent.gov.pl
 3. Kontakt z wybranym punktem szczepień:

Na terenie Powiatu Augustowskiego jest zgłoszonych 13 punktów:

Wykaz punktów po linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021r.

grafika dorycząca terminu rejestracji, sposobu rejestracji oraz informacja o możliwości skorzystania z mobilnego zespołu szczepiącego

Grafik wywozu odpadów MPO Sp. z o. o. 2021 r.

12 stycznia 2021

W związku ze znacznym wzrostem opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (o ponad 28%) oraz odpadów zebranych selektywnie (papieru i szkła o 475%, tworzyw sztucznych o 80%  i odpadów wielkogabarytowych o 50%) zostały podniesione stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

–  23,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca (nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby)

–  100,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określona została stawka opłaty podwyższonej
w wysokości dwukrotności w/w stawki podstawowej.

 

Jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

–  22,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca (nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby)

–  96,00 zł od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego

 

Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć wówczas, gdy zmianie uległy informacje podane
w deklaracji m. in. ilość osób zamieszkujących czy zastosowanie kompostownika.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto prowadzone przez PKO Bank Polski S.A.:

Gmina Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów
nr: 49 1020 1332 0000 1302 1208 4978

Opłatę bez prowizji przyjmuje bank PKO Bank Polski SA, Rynek Zygmunta Augusta 10, Augustów.

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

–  do końca marca danego roku – opłata za styczeń, luty, marzec;

– do końca czerwca danego roku – opłata za kwiecień, maj, czerwiec;

– do końca września danego roku – opłata za lipiec, sierpień, wrzesień;

– do końca grudnia danego roku – opłata za październik, listopad, grudzień.

Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru śmieci można zgłaszać do Urzędu Gminy Augustów pod
nr  tel. 87 643 30 56 w. 26 lub w biurze MPO Sp. z o.o. pod nr tel. 87 643 70 22.

 

Informacje o wpłatach, zaległościach i nadpłatach udzielane są pod nr tel. 87 643 30 56 w. 25.

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

Przypominamy o obowiązku  segregowania odpadów komunalnych!