20 stycznia 2021

Wykaz numerów telefonów, pod którymi można zasięgnąć informacji nt. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2.

 

 

 1. 87 6433056 wewnętrzny  34

 2. 517 477 046

Telefony dostępne są w godz.  7:30 – 14:30

Rozpoczęła się rejestracja osób (Etap I) na szczepienie przeciw COVID-19.

18 stycznia 2021

Harmonogram rejestracji:

– od 15 stycznia 2021r. dla osób , które skończyły 80 lat

– od 22 stycznia 2021 dla osób, które skończyły 70 lat.

 

Informacja o rozpoczęciu rejestracji dla kolejnych grup wiekowych

będzie zamieszczana na bieżąco na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

 

Są trzy możliwości zapisu na szczepienie:

 1. Kontakt telefoniczny na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
 2. Elektroniczna rejestracja poprzez e- Rejestrację dostępną na stronie www.pacjent.gov.pl
 3. Kontakt z wybranym punktem szczepień:

Na terenie Powiatu Augustowskiego jest zgłoszonych 13 punktów:

Wykaz punktów po linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021r.

grafika dorycząca terminu rejestracji, sposobu rejestracji oraz informacja o możliwości skorzystania z mobilnego zespołu szczepiącego

Grafik wywozu odpadów MPO Sp. z o. o. 2021 r.

12 stycznia 2021

W związku ze znacznym wzrostem opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (o ponad 28%) oraz odpadów zebranych selektywnie (papieru i szkła o 475%, tworzyw sztucznych o 80%  i odpadów wielkogabarytowych o 50%) zostały podniesione stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

–  23,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca (nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby)

–  100,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określona została stawka opłaty podwyższonej
w wysokości dwukrotności w/w stawki podstawowej.

 

Jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

–  22,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca (nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby)

–  96,00 zł od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego

 

Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć wówczas, gdy zmianie uległy informacje podane
w deklaracji m. in. ilość osób zamieszkujących czy zastosowanie kompostownika.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto prowadzone przez PKO Bank Polski S.A.:

Gmina Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów
nr: 49 1020 1332 0000 1302 1208 4978

Opłatę bez prowizji przyjmuje bank PKO Bank Polski SA, Rynek Zygmunta Augusta 10, Augustów.

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

–  do końca marca danego roku – opłata za styczeń, luty, marzec;

– do końca czerwca danego roku – opłata za kwiecień, maj, czerwiec;

– do końca września danego roku – opłata za lipiec, sierpień, wrzesień;

– do końca grudnia danego roku – opłata za październik, listopad, grudzień.

Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru śmieci można zgłaszać do Urzędu Gminy Augustów pod
nr  tel. 87 643 30 56 w. 26 lub w biurze MPO Sp. z o.o. pod nr tel. 87 643 70 22.

 

Informacje o wpłatach, zaległościach i nadpłatach udzielane są pod nr tel. 87 643 30 56 w. 25.

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

Przypominamy o obowiązku  segregowania odpadów komunalnych!

 

Badania mieszkańców gminy

5 stycznia 2021

W związku z tym, że nasz samorząd jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której żyjecie: usługach publicznych i Waszych potrzebach, o atutach i słabościach gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w Waszej gminie.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju naszego Partnerstwa. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do Waszych potrzeb, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie Waszych opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

Wójt

 

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Ankieta będzie aktywna do 17.01.2021 włącznie.

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7m3s27u2ov8

Szanowni Mieszkańcy Gminy Augustów

23 grudnia 2020

Urząd Gminy w Augustowie informuję, iż w dniu jutrzejszym tj.  24 grudnia 2020 roku Urząd Gminy będzie nieczynny. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy

O grypie ptaków

22 grudnia 2020

Grypa ptaków {Al – Avian influenza), d. pomór drobiu (FP – Fow/ plaque), należy do chorób zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%.

Chorobę wywołują niektóre szczepy podtypów H5 i H7 wirusa grypy typu A. (czynnik etiologiczny: wirus z rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus).

Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z:

 • kałem
 • wydzieliną z oczu
 • wydzieliną z dróg oddechowych
 • wydychanym powietrzem.

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany:

 • kury i indyki – duża wrażliwość na zakażenie, występowanie klinicznej postaci choroby;
 • kaczki i gęsi – wrażliwość na zakażenie wszystkimi szczepami wirusa Al, ale tylko niektóre bardzo zjadliwe wirusy wywołują kliniczną postać choroby. Drób wodny uważa się za potencjalny rezerwuar i źródło wirusa dla drobiu;
 • perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy – wrażliwość podobna jak u kur i indyków;
 • strusie – u strusi występują objawy oddechowe i nerwowe, biegunka, osłabienie i upadki 20-30%. Emu jest mniej wrażliwe, nie występują objawy kliniczne ani upadki;
 • ptaki trzymane w klatkach, włączając papugowate i śpiewające – wirusy Al izolowane na całym świecie od dzikich i egzotycznych ptaków nie były dotąd stwierdzane u ptaków trzymanych w klatkach.

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Drogi zakażenia

Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Zagrożenie dla ludzi

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka.

Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów. Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej.

Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów: 22 623 10 65, 22 623 27 80, 22 623 13 56 lub wysyłając pytanie na adres: aipytania@wetgiw.gov.pl.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których

Objawy grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia

Przebieg i objawy kliniczne zakażeń grypy ptaków są zróżnicowane i zależą od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, towarzyszących zakażeń i stresogennych wpływów środowiska. W zakażeniach wirusami grypy ptaków zasadniczo wyróżnia się dwie postacie choroby:

 1. Nisko zjadliwa grypa ptaków (LPAI – Low pathogenic avian influenza) – w przebiegu choroby może dojść do wzrostu zjadliwości wirusa w wyniku mutacji i przejście w wysoce zjadliwą grypę ptaków:

– objawy kliniczne wahają się od niezauważalnych do umiarkowanych łub ciężkich objawów oddechowych;

– śmiertelność waha się od 3% do 15%; -produkcja nieśna może spaść o 45%.

 1. Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI – Highly pathogenic avian influenza)

– objawy kliniczne to depresja, silne łzawienie, kichanie, duszność, obrzęk zatok podoczodołowych, sinica grzebienia i dzwonków, obrzęk głowy, nastroszenie piór, biegunka, objawy nerwowe;

– gwałtowny spadek lub zatrzymanie produkcji jaj, skorupy miękkie, ostatnie jaja zwykle bez skorup;

– w nadostrych i ostrych przypadkach padnięcia są nagłe, bez widocznych objawów lub w ciągu 24-48 godzin od pierwszych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Zgłoszenie podejrzenia

Drób

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

Ptaki dzikie

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają powiatowemu lekarzowi weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie. Posiadaczowi zwierzęcia, który dopełnił obowiązku zgłoszenia podejrzenia przysługuje ze środków budżetu przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;

 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Zgłosiłeś podejrzenie grypy ptaków – co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii -posiadacz drobiu zobowiązany jest do:

–  izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam ptaków;

–  wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;

–  nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);

–    uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.

O grypie ptaków na stronę (dokument w formacie pdf)

Złote Gody

16 grudnia 2020

W dniach 03.12.2020 r. oraz 09.12.2020 r. w Urzędzie Gminy Augustów 6 par małżeńskich z terenu gminy obchodziło szczególny jubileusz – Złote Gody. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest odznaczeniem państwowym, nadawanym przez Prezydenta, jako nagroda dla osób, które przeżyły 50 lat w związku małżeńskim.

Uroczystego odznaczenia medalami Dostojnych Jubilatów dokonał Wójt – Zbigniew Buksiński,  Medale nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej otrzymali:

 1. Petronela i Wacław Gudanowscy;
 2. Jadwiga i Józef Joka;
 3. Ligia i Józef Klukowscy;
 4. Helena i Antoni Kopańczyk;
 5. Danuta i Tadeusz Malinowscy;
 6. Danuta i Witold Niedźwieccy.

Wójt pogratulował Jubilatom pięknego Jubileuszu, życząc tym samym kolejnych wspólnie spędzonych lat, przede wszystkim w zdrowiu i wzajemnym poszanowaniu.

Przy okazji tego jubileuszu informujemy, iż do zgłoszenia inicjatywy Wojewodzie Podlaskiemu przyznania “Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla mieszkańców Gminy Augustów uprawniony jest Wójt Gminy. Wobec powyższego w tej sprawie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16 –300 Augustów, pokój nr 2., tel. 87 643 30 56 wew. 30.

grafika dwie złote obrączki i napis 50 lat ramem