1 czerwca 2023

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

1 czerwca 2023

Dane statystyczne, w tym wyniki badań ankietowych, prezentowane są w różnego rodzaju zestawieniach zbiorczych, opracowaniach i analizach. Można je znaleźć w publikacjach lub w bazach i bankach danych statystycznych na stronach internetowych GUS i urzędów statystycznych. Publikacje są także dostępne w wydawnictwach papierowych w informatoriach statystycznych.

Więcej informacji o prowadzonych badaniach ankietowych znajduje się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH.

31 maja 2023

OGŁOSZENIE O WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH

 Nabór kandydatów na Członków Komisji

 

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych ogłosiła wybory do samorządu rolniczego na dzień 24 września 2023 r.

Głosowanie będzie się odbywać w godz. 8.00 – 18.00

w lokalu wyborczym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Augustów

ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów

 

Podlaska Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 183)

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

  1.  osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Osoby zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolnicze mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji.

Kandydatów do komisji okręgowej prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia
i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przesłanie go na adres mailowy bialystok@pirol.pl lub osobiście do biura PIR w Porosłach ul. Wierzbowa 57 w terminie do
7 czerwca 2023 r. godz. 15.00.

Więcej szczegółów na stronie Podlaskiej Izby Rolniczej.

Zgloszenie-na-czlonka-Komisji-Okregowej-2

 

18 maja 2023

                                                                                                                              Augustów, dnia 17.05.2023 r.

BŻ.9011.47.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że w związku z nadzorem prowadzonym nad identyfikowalnością i jakością zdrowotną zbóż stwierdza się, że wiele podmiotów produkcji pierwotnej zbóż z terenu powiatu augustowskiego nie dopełniło obowiązku rejestracji w organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej (terenowo właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu).

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie zwraca się z prośbą o poinformowanie rolników prowadzących produkcję zbóż na potrzeby konsumpcyjne w celu rejestracji w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie.

Jednocześnie informuję, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego, w tym dostaw bezpośrednich, podlegają rejestracji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej – terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

We wniosku o rejestrację należy określić m. in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji (m. in. numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, wielkość i rodzaj upraw).

Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.):

  • kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów (…) podlega karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (…) wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5 000 zł, nie mniej niż 1 000 zł.

W sprawie pytań, dotyczących rejestracji podmiotów produkcji pierwotnej w PSSE Augustów, proszę kontaktować się pod numerem telefonu 887 219 876.

informacja dla rolników.pdf

17 maja 2023

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJEStowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski" serdecznie zaprasza na konsultacje projektu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dnia 19 maja 20231 . godz. 9.00 Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie Drugim identyfikator spotkania: 990 6851 9307* kod dostępu: 930242 dnia 19 maja 2023r. godz. 13.00 Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej identyfikator spotkania: 918 7579 9918* kod dostępu: 887985 dnia 23 maja 2023r. godz. 10.00 Augustowskie Placówki Kultury w Augustowie

9 maja 2023

ROLNIKU! Przygotuj magazyny przed nowymi żniwami, sprzedaj swoje zboże i uzyskaj: dopłatę 2200 zł do hektara pszenicy z budżetu państwa, dopłatę do pozostałych zbóż tj.: kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, mieszanek zbożowych, gryki, oraz dopłatę do: rzepaku, rzepiku.Dopłata będzie zróżnicowana w zależności od regionu i odległości od wschodniej granicy. Jeśli chcesz otrzymać dopłatę, to: Sprzedaj swoje zboże do 15 czerwca br.Weź fakturę VAT lub VAT RR za sprzedane zboże.Złóż wniosek w Biurze Powiatowym ARiMR w terminie 1-30 czerwca br. Po szczegółowe informacje zgłoś się do powiatowego oddziału ARiMR.Robert TelusMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 maja 2023

WARSZTATY FUNKCJONOWANIE MIKROBIOGAZOWNIROLNICZYCH 27.06.2023r. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie KOWR. Tel. kontaktowy: 223767066/7190

28 kwietnia 2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne on-line Wspieranie rozwoju zawodowego przedsiębiorców i pracowników MŚP 28.04.2023, godz. 10.30 Na spotkaniu dowiesz się: O jakie dofinansowanie można się ubiegać, Co może zostać dofinansowane, Jakie sq terminy i procedura naboru - adzie i jak można składać formularze zgłoszeniowe, Kiedy będą podpisywane umowy z przedsiębiorcami,

28 kwietnia 2023

Gmina Augustów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.Całkowity koszt zadania  – 203.776,00 zł (planowany)Kwota dofinansowania   – 120.000.00 złWkład własny    – 83.776,00 zł (planowany)Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych klas I-III i klas IV-VIII szkół podstawowych. W Gminie Augustów wsparciem finansowym objęto następujące szkoły:- Szkołę Podstawową im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach- Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Janówce- Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy- Szkolę Podstawowa im. Sybiraków w Netcie- Szkołę Podstawową im. Obrońców Westerplatte w Rutkach- Szkołę Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie

Oddając krew – ratujesz życie – Oddaj krew na hasło „ODR”

24 kwietnia 2023

Szanowni doradcy rolniczy, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich – w  tym roku Doradztwo Rolnicze w Polsce obchodzi 100-lecie istnienia. W związku z tym, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem organizuje w ramach akcji „100 litrów krwi na 100-lecie doradztwa rolniczego” zbiórkę krwi. Zbiórka odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 roku od godziny 09:00 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica przy ulicy Jagiellońskiej 4.

Idea oddawania krwi nie jest nowa, ale niestety w Polsce jest wciąż bardzo potrzebna. Pomimo stale rosnącej liczby krwiodawców, w naszym kraju brakuje krwi. W związku z powyższym Ośrodki Doradztwa Rolniczego promują oddawanie krwi w ramach jubileuszowego roku 100-lecia Doradztwa Rolniczego w Polsce.

Akcja nie tylko przyczyni się do zwiększenia liczby krwiodawców, ale również pomoże w propagowaniu zdrowego stylu życia i dbałości o dobro społeczne. Każdy kto zdecyduje się wziąć udział w akcji i na hasło trzech magicznych liter „ODR” odda krew wesprze naszą wspólną inicjatywę. Zebrana w ten sposób krew w ramach obchodów 100-lecia doradztwa zostanie zapisana jako dar rolników, ludzi wsi, doradców rolniczych i wszystkich kochających sielskie klimaty.

Patronat nad ogólnopolskim wydarzeniem objęli: Minister Zdrowia oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Oddaj krew razem z nami!!!

                                                                                                                              Katarzyna Olszewska

                                                                                                                                    PODR Szepietowo

20 kwietnia 2023

Polska wieś to przyszłość Wspieramy Ukrainę, ale naszym obowiązkiem jest ochrona interesów polskiej wsi Zdecydowaliśmy o zakazie przywożenia od 15 kwietnia do 30 czerwca do Polski z Ukrainy m.in.:•zboża,•mięsa drobiowego,•jaj,•mleka i przetworów mlecznych,•wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, koziny,•produktów pszczelich,•cukru,•uszu paszowego.Wprowadzimy powszechny skup zboża Minimalna cena skupu zboża będzie wynosić 1400 zł za tonę pszenicy.Będziemy kontynuować dopłaty do nawozów•Wystąpimy do Komisji Europejskiej o zgodę na dopłaty do nawozów na zasadach podobnych do poprzedniego naboru.•Na konta rolników wpłynęło wówczas około 3 mld zł.Zwiększymy dopłaty do paliwa rolniczegoWystąpimy do Komisji Europejskiej o zgodę na zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do poziomu 2 zł/l.