Zaproszenie na XVII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 15 września 2020r. (wtorek) o godzinie 10:00.

9 września 2020

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 07 września 2020 r.

     Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.)  zawiadamiam, że w dniu  15 września 2020 r. /wtorek/ o godz. 1000 odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów w siedzibie Urzędu Gminy Augustów  z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 15 września 2020 roku.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały Nr V/73/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów;

b) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów;

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mazurki i Janówka w gminie Augustów;

d) w sprawie  oceny aktualności Studium uwarunkowań́ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Augustów;

e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów;

f) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Augustów, na rok szkolny 2020/2021;

g) w sprawie zmiany pomnika przyrody (sosna pospolita, świerk pospolity);

h) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;

i) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Augustów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Augustów i wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Augustów;

j) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Augustów do Augustowsko – Biebrzańskiego Porozumienia Terytorialnego Gmin;

k) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2020;

l) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 – 2027;

ł) zmieniająca uchwałę nr I/4/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy.

m) w sprawie przystąpienia Gminy Augustów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 

 

 

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                   Ewa Frąckiewicz

 

Załączniki:

Projekt – uchwała w sprawie mpzp pn. SSE

projekt uchwały Gruba sosna

PROJEKT UCHWAŁY NR XVII_2020 CENA PALIWA

Projekt uchwały nr XVII_2020 cyfrowa gmina

Projekt uchwały nr XVII_2020 intGmAugustów-mpzp Janówka i Mazurki 2020

Projekt uchwały nr XVII_2020 zmiana na pojedyncze drzewa

Projekt uchwały Nr XVII_2020 ZMIANA składu komisji budżetowej

Projekt uchwały projekt int-zmiana studium Gm.Augustów

Projekt uchwały w spr. aktualności strudium i miejscowych planów 2015-2019

Projekt uchwały zmiana uchwały SSE

PROJEKT UCHWAŁY_INTENCYJNEJ_Aglomeracja Augustów

PROJEKT UCHWAŁY_INTENCYJNEJ_August.Biebrzański Porozumienie Terytorialne

Rutki Nowe – zał. nr 1

Uchwała.XVII. .2020

uzasadnienie dot. planu SSE Rutki,Żarnowo

Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały zm.SSE

Załącznik nr 3 i 4 do uchwały plan SSE Rutki, Żarnowo.

Żarnowno – zał. nr 2

 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”

21 sierpnia 2020

W ramach realizacji zadań “Dzielnicowy Bliżej Nas”, informujemy o dzielnicowym obsługującym rejon gminy Augustów oraz o realizowanym przez niego działaniu priorytetowym.

Rejon służbowy Nr 5: dzielnicowy – asp. sztab. Zdzisław Walczak

 

tel. (87) 564-10-54

tel. kom. 885 997 271

e-mail: dzielnicowy.augustow5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie ul. Karola Brzostowskiego 6

tel. (87) 564-10-00

Działanie priorytetowe: Zapobieganie gromadzeniu się młodzieży oraz osób dorosłych, które spożywają alkohol, zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają rejon na tzw. bindudze nad jeziorem Necko w Mazurkach.

Ogólnopolski Konkurs Testowy Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich

13 sierpnia 2020

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl po raz pierwszy został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich, którego tematyka dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.

Konkurs polega na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań. Aby do niego przystąpić, należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich, podlegających w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników i trwa do 15 września 2020 r.

Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostanie wyłonionych stu laureatów. Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

Dodatkowe pytania należy kierować do Biura Prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku zachęca do udziału w konkursie.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

10 lipca 2020

 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: “USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY AUGUSTÓW”

8 lipca 2020

Zapytanie_ofertowe_azbest_2020Zapytanie ofertowe w formacie pdf

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w formacie doc

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w formacie pdf

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego- oświadczenie w formacie pdf

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego- oświadczenie w formacie doc

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego-Istotne postanowienia umowy w formacie doc

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego-Istotne postanowienia umowy w formacie pdf