Informacja o podpisaniu umowy między Gminą Augustów i Województwem Podlaskim o dofinansowanie Projektu pn. „E-obywatel w Gminie Augustów”.

3 grudnia 2021

Projekt „E-obywatel w Gminie Augustów”

W dniu 3 listopada 2021r. Wójt Gminy Augustów Zbigniew Buksiński podpisał z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Pana Artura Kosickiego- Marszałka Województwa Podlaskiego i Pana Marka Malinowskiego – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego  umowę o dofinansowanie Projektu pn. „E-obywatel w Gminie Augustów”.

Celem głównym (strategicznym) projektu jest: wzrost e-potencjału Gminy Augustów i woj. podlaskiego poprzez wzrost liczby i jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy Augustów. Cel główny projektu osiągnięty zostanie w wyniku realizacji niżej wymienionych działań (celów szczegółowych):

-uruchomienie platformy e-usług, na której umieszczone będą e-usługi, tj. e-podatki, e-zaświadczenia, e-zezwolenia, e-rejestr, e-wnioski, e-zgłoszenia,

– wdrożenie/modernizację EOD/EZD kompatybilnego z portalem e-usług,

– zakup sprzętu i niezbędnego oprogramowania,

– nabycie licencji i wdrożenie usług: przeszkolenie pracowników.

Koszty  zadania: 1.088.660 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 925.361 zł.
Wkład własny gminy Augustów: 173.299 zł.
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: 29 sierpnia 2022 r.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych droga elektroniczną.

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY NAZWY MIEJSCOWOŚCI KOLNICA (RODZAJ MIEJSCOWOŚCI OSADA) SOŁECTWO KOLNICA BSD W GMINIE AUGUSTÓW

3 grudnia 2021

                                                                                                                               Augustów, 02.12.2021 r.

 

  1. Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców o proponowanych nazwach miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD w Gminie Augustów. Zmiana nazwy miejscowości Kolnica (rodzaj osada) doprowadzi do uporządkowania nazewnictwa w Gminie Augustów oraz w centralnych rejestrach państwowych.
  2. Przedmiot, forma oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono w Uchwale Nr XXIV/247/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 5 października 2021 r., poz. 3735).
  3. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie wyrażenia opinii w „Formularzu konsultacji” w terminie od 19 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021
  4. Wyniki konsultacji społecznych:

Do Urzędu Gminy Augustów złożono 52 szt. formularzy konsultacyjnych. W konsultacjach nie uwzględniono 1 osoby, ponieważ nie była uprawniona do głosowania.

Na ogólną liczbę 86 uprawnionych do głosowania mieszkańców miejscowości Kolnica (rodzaj osada) sołectwa Kolnica BSD. w konsultacjach wzięło udział 51 osób. tj. 60%. Oddano 51 głosów ważnych. Spośród ważnie oddanych głosów 45 osób głosowało za zmianą nazwy miejscowości, natomiast 6 osób nie wyraziło woli zmiany nazwy. W wyniku konsultacji mieszkańcy oddali największą liczbę głosów, tj. 13 głosów i tym samym wybrali nazwę miejscowości: Kolnica Nowa (rodzaj miejscowości osada).

Proponowane nazwy miejscowości oraz liczby głosów oddanych na poszczególne nazwy miejscowości przedstawiono w załączniku nr 1.

  1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/247/2021 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica (rodzaj miejscowości osada) sołectwo Kolnica BSD dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu wykonawczego gminy, uważa się je za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                        Zbigniew Buksiński

 

                                                                                                                                       Załącznik nr 1

 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY
NAZWY MIEJSCOWOŚCI KOLNICA (RODZAJ MIEJSCOWOŚCI OSADA)
SOŁECTWO KOLNICA BSD W GMINIE AUGUSTÓW

Lp. Proponowana nazwa miejscowości Liczba głosów ZA ZMIANĄ Liczba głosów nieważnych Uwagi
1. Kolnica – Folwark 2 0  
2. Kolnica Mała 10 0  
3. Kolnica Nowa 13 1  
4. Kolnica – Osada 8 0  
5. Kolnica – Ośrodek 7 0  
6. Kolnica – Osiedle (propozycja mieszkańców) 5 0  
7. Razem 45 1  
 

 

 

W konsultacjach udział wzięły 52 osoby. Oddano 51 głosów ważnych. 1 głos był nieważny, ponieważ osoba nie była uprawniona do głosowania. Spośród ważnie oddanych głosów 45 osób głosowało za zmianą nazwy miejscowości, natomiast 6 osób nie wyraziło woli zmiany nazwy.

 

Wyniki konsultacji społecznych dot. Kolnicy osady

Uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)

30 listopada 2021

Uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)

W dniu 26 listopada 2021r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej przez Gminę Augustów. Zadanie pn.”Rozbudowa drogi gminnej nr 102622B przez wieś Jabłońskie (pod lasem)” zrealizowane zostało z dofinansowaniem środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 607.739,71  zł. Łączne koszty stanowiły kwotę 1.381.647,70 zł.  Środki własne Gminy Augustów –773.907,99 zł.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: 30.07.2021r. do 20.12.2021r. Długość rozbudowanego odcinka-2016 m.

Wykonawcą zadania była Firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska, Pruszków, która wykonała w ramach zadania prace przygotowawcze, ziemne, odwodnienia korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe, oznakowanie drogi, usunięto również kolizję linii kablowej elektroenergetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej. Wszystkie elementy zadania wykonano pod nadzorem inwestorskim.

Oddaną do użytku drogę gminną poświęcił ksiądz Proboszcz Andrzej Pieńkowski. W uroczystości uczestniczył Pan Jarosław Zieliński– Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Szkiłądź– Wicestarosta Augustowski, Pan Maciej Borzyszkowski –Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,  Pan Zbigniew Buksiński-Wójt Gminy Augustów, Pan Wojciech Stankiewicz –Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra, Pan Jerzy Krüger– Kierownik Budowy Oddziału Białystok STRABAG Sp. z o.o., Pan Sebastian Waszkiewicz-Inspektor Nadzoru, Pani Ewa Frąckiewicz– Przewodnicząca Rady Gminy Augustów, Pan Zdzisław Chmielewski-Zastępca Wójta Gminy Augustów, Pani Elżbieta Pszczoła-Sekretarz Gminy Augustów, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Augustów.

26 listopada 2021

                                                                                                                          Augustów, 2021.11.25

HK.9011.82.2021

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego

/powiat augustowski/

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego województwa oraz wystąpieniem Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, zawierającym zintensyfikowanie kontroli wewnętrznej we wszystkich typach zakładów w odniesieniu do egzekwowania od personelu/klientów/pacjentów przestrzegania zakazów, nakazów i obostrzeń wynikających z zapisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2021r.(Dz.U. z 2021 r.,poz.861 z późn. zm.) apeluję o podjęcie i realizację w Państwa zakładach czynności zmierzających do zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników, klientów/pacjentów zasady DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki), w tym szczególnie w odniesieniu do respektowania przez osoby odwiedzające obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Z uwagi na powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przesyła wystąpienie Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku do wszystkich podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników na terenie powiatu augustowskiego celem rozpowszechnienia.

Załącznik:

Wystąpienie PPWIS w Białymstoku

                                                                                                        Państwowy Powiatowy Inspektor

                                                                                                        Sanitarny w Augustowie

                                                                                                        Agata Augusewicz

                                                                                                        /dokument podpisany elektronicznie/

 

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

23 listopada 2021

W sprawie projektu aktu prawa miejscowego -projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Augustów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 26 ust 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 1 uchwały Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Augustów zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem powyższej uchwały, która została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów: www.gmina-augustow.home.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i propozycje do powyższego projektu uchwały można zgłaszać do dnia 7 grudnia 2021r., do godz. 15.00, pocztą elektroniczną na adres: gmina- augustow@home.pL listownie na adres: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska lc, 16-300 Augustów

 

Augustów, dnia 23.11.2021r.                                                                           Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                              Zbigniew Buksiński

UCHWAŁA.docx

OBWIESZCZENIE

18 listopada 2021

                                                                                                                  Augustów, dnia 17 listopada 2021 r.

OSW.6151.3.1.2021

 

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.)

                                                                     Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości zaktualizowany plan polowań zbiorowych Koła

Łowieckiego „Hańcza” w Suwałkach na sezon 2021/2022.

Terminarz polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Augustów

                                                                                                        Zbigniew Buksiński

 

Załącznik:

Obwieszczenie Hańcza

OBWIESZCZENIE

18 listopada 2021

                                                                                                                      Augustów, dnia  17 listopada 2021 r.

OSW.6151.2.1.2021

 

 

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.)

                                                                                   Wójt Gminy Augustów

podaje do publicznej wiadomości terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Leśnik” Augustów ZO Suwałki na miesiąc listopad i grudzień 2021 r. oraz styczeń 2022 r.

Terminarz polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42 ab ust. 3-5 w/w ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                 Zbigniew Buksiński

Załącznik:

 

Obwieszczenie – Leśnik

 

DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO I UMUNDUROWANIA DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY AUGUSTÓW

16 listopada 2021

Gmina Augustów informuje, że w ramach udzielonej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dokonano zakupu umundurowania oraz sprzętu ratowniczego na łączną kwotę 68.280,55 zł.

Dotację w wysokości 55.000,00 zł. Gmina Augustów otrzymała w ramach umowy Nr DIT-I.3031.58.2021 zawartej w dniu 02.06.2021 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Augustów.

W ramach przyznanych środków finansowych w wysokości 55.000,00 zł. oraz przy udziale środków własnych Gminy Augustów w wysokości 13.280,55 zł. zakupiono sprzęt:

Nazwa sprzętu ratowniczo -gaśniczego/umundurowania Nazwa jednostki OSP dla której planowany jest zakup sprzętu/umundurowania  

Liczba

1.buty specjalne strażackie komfort plus OSP Jeziorki 3 pary
2.  ubranie specjalne FHR008 OSP Jeziorki 3 kpl.
3.ubranie koszarowe 4 -częściowe OSP Jeziorki 5 kpl.
4. hełm strażacki Dragon OSP Jeziorki 3 szt.
5. wąż ssawny W-52 Bezalin OSP Jeziorki 4 szt.
6. wąż ssawny W-75 Bezalin OSP Jeziorki 4 szt.
7. motopompa pływ. Niagara 2 OSP Pruska Wielka 1szt.
8.prądownica PW 52 Turbosupon OSP Pruska Wielka 1szt.
9. ubranie koszarowe 4 -częściowe OSP Pruska Wielka 6 kpl.
10. miotła uliczna Fiskars OSP Pruska Wielka 1 szt.
11.  halligan  dielektryczny Nupla 91 cm OSP Pruska Wielka 1 szt.
12. lampa drogowa dwubateryjna OSP Pruska Wielka 4 szt.
13. rękawice strażackie fhr 001s OSP Kolnica 7 par
14. ubranie koszarowe 4 -częściowe OSP Kolnica 7 kpl.
15. buty specjalne strażackie  komfort plus OSP Kolnica 7 par
16. kamizelka asekuracyjna   specjalna z napisem straż OSP Kolnica 7 szt.
17. lampa drogowa dwubateryjna OSP Kolnica 4 szt.
18. ubranie specjalne SX4 2 -częściowe OSP Topiłówka 4 kpl.
19. wąż ssawny W-52 Bezalin OSP Topiłówka 5 szt.
20. wąż ssawny W-75 Bezalin OSP Topiłówka 5 szt.
21.miotła uliczna Fiskars OSP Netta Druga 2 szt.
22.ubranie bojowe Raptor OSP Netta Druga 2 pary
23.rękawice strażackie fhr 001s OSP Netta Druga 2 pary
24. buty strażackie strażak 1 OSP Netta Druga 1 szt.
25.klucz do łączników OSP Netta Druga 1 kpl.
26.zestaw kluczy nasadowych OSP Netta Druga 3 kpl.
27. ubranie specjalne SX4 2 -częściowe OSP Rutki Stare 3 pary
28. buty strażackie strażak 1 OSP Rutki Stare 6 szt.
29. kamizelka asekuracyjna   specjalna z

napisem straż

OSP Rutki Stare 6 szt.
30. kurtka sztormiak OSP Rutki Stare 2 szt.
31. halligan  dielektryczny Nupla 91 cm OSP Jabłońskie 2 szt.
32.prądownica wodno pianowa turbomatic OSP Jabłońskie 7 szt.
33. wąż ssawny W-52 Bezalin OSP Jabłońskie 8 szt.
34. wąż ssawny W-75 Bezalin OSP Jabłońskie 4 szt.
35.drabina nasadkowa drewniana DN-2,73m OSP Jabłońskie 1 szt.
36.rozdzielacz kulowy75/52-75-52 OSP Jabłońskie 4 szt.
37.lampa drogowa dwubateryjna OSP Jabłońskie 2 szt.
38.kamizelka asekuracyjna   specjalna z

napisem straż

OSP Jabłońskie 2 szt.
39.klucz do łączników (standard) OSP Jabłońskie 2 szt.

zdjęcie przedstawiające zakupiony sprzęt strażacki na stole w Urzędzie Gminy Augustów

zdjęcie przedstawiające zakupiony sprzęt strażacki na stole w Urzędzie Gminy Augustów

zdjęcie przedstawiające zakupiony sprzęt strażacki na stole w Urzędzie Gminy Augustów

15 listopada 2021

Centrum kultury i biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie serdecznie zaprasza 25 listopada o godzinie 19 na czwarte spotkania z kulturą tradycyjną ocalić od zapomnienia pt. " pieśni zapomniane"

Informacja o wyniku przetargu z dnia 15 listopada 2021

15 listopada 2021

                                                                                                                                       Augustów  2021.11.15

 

                                              Informacja o wyniku przetargu z dnia 15 listopada   2021

 

  1. Położenie nieruchomości: najem lokalu użytkowego o pow. użytkowej  263,00 mkw. w budynku po byłej szkole podstawowej  na parterze budynku, położonego Janówka 44,  z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola. na okres 10 lat tj. począwszy od daty zawarcia umowy najmu, stanowiącego własność Gminy Augustów ujawnionej w księdze wieczystej nr SU1A/00018429/8.

Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku najemcy.

Zastępca Wójta

Zdzisław Chmielewski

Informacja o wyniku przetargu.pdf

 

Informacja dot. usuwania azbestu

15 listopada 2021

Gmina Augustów informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Augustów” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

10 listopada 2021

W sprawie „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1057) najważniejszą zasadą tworzenia programów współpracy jest obowiązek ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 w/w ustawy.

W związku z przygotowywaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, Wójt Gminy Augustów zaprasza  wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem powyższego dokumentu, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów: www.gmina-augustow.home.pl oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie: www.gops.augustow.pl .

Uwagi i propozycje do powyższego projektu  programu można zgłaszać do dnia 16 listopada 2021r.,  do godz.15.00, pocztą elektroniczną na adres: gops@post.pl, listownie na adres: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów, oraz telefonicznie pod nr tel. 87 6437437.

 

Augustów, dnia 09.11.2021r.

 

Roczny Program Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi_2022

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.

10 listopada 2021

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od 12 do 24 listopada 2021r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące: m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera, samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

4 listopada 2021

INFORMACJA – WNIOSKI O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W DNIU 05 LISTOPADA 2021 R.

3 listopada 2021

W związku z wdrożeniem od dnia 07 listopada 2021 r. dowodu osobistego z odciskami palców, Urząd Gminy Augustów informuje, iż dnia 05 listopada 2021 r do godziny 11.30 będą przyjmowane wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz pozostałe zdarzenia z obszaru dowodów osobistych. Od godziny 12.00  system Rejestru Dowodów Osobistych będzie zablokowany w celu  bezpiecznego wdrożenia nowych rozwiązań technicznych.