Gospodarka odpadami

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

1.Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów – Uchwała Nr XV/144/2012.

3.Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – Uchwała Nr XXII/185/2013

4.Terminy, częstotliwości i tryby uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Nr XV/146/2012, zmieniona Uchwałą V/30/2015

5.Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – Uchwała Nr XV/147/2012.

6.Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – Uchwała Nr V/29/2015

 

Formularz zwrotu/odbioru odpadu – puste opakowania po środkach ochrony roślin.

 

Informacje dotyczące spalania odpadów.

Informacja o uruchomieniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Informacja o przekazywaniu do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ABC odpadów - aplikacja na Androida

 

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2017

Informacja o obowiązku złożenia nowych deklaracji – XII’2013.

Harmonogram odbioru odpadów – ROK 2016.

Zasady segregacji odpadów komunalnych.

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej.