Gospodarka odpadami

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 

1.Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok 2016.

2.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów – Uchwała Nr XIV/107/2016.     Zmiana do regulaminu – Uchwała Nr XX/146/2017.

3.Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – Uchwała Nr XII/90/2016

4.Terminy, częstotliwości i tryby uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Nr XII/91/2016.

5.Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – Uchwała Nr XII/93/2016.

6.Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – Uchwała Nr XII/92/2016

 

Formularz zwrotu/odbioru odpadu – puste opakowania po środkach ochrony roślin.

 

Informacje dotyczące spalania odpadów.

Informacja o uruchomieniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Informacja o przekazywaniu do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ABC odpadów - aplikacja na Androida

 

Wspólny system segregacji odpadów od 01 lipca 2017 roku:

 

 

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2018.

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2017.

Informacja o obowiązku złożenia nowych deklaracji – XII’2013.

Harmonogram odbioru odpadów – ROK 2016.

Zasady segregacji odpadów komunalnych.

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej.

Informacja dla mieszkańców dotycząca odbioru odpadów.

 

Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – lata poprzednie: